Palestijnse kinderen gedwongen deel te nemen aan een militaire parade van Hamas. Foto: Twitter.
Palestinian children compelled to participate in a Hamas military parade. Photo: Twitter.

Nederlands + English

Het nieuwe rapport van de secretaris-generaal van de VN over kinderen en gewapende conflicten (CAAC) verwelkomde brieven en “praktische oplossingen” van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ).

Door: De Allgemeiner

Het jaarlijkse CAAC-rapport, gedateerd op 5 juni maar voor het eerst gepubliceerd op dinsdag, beschuldigt Israël ervan verantwoordelijk te zijn voor duizenden schendingen tegen kinderen, terwijl het alleen expliciet Hamas noemt om haar samenwerking met de VN te prijzen.

“Ik verwelkom de brieven die zijn ontvangen van de Palestijnse Islamitische Jihad en Hamas, de benoeming van knooppunten en de identificatie van praktische maatregelen, waaronder die welke zijn voorgesteld door de Verenigde Naties om een einde te maken aan ernstige schendingen tegen kinderen en het voorkomen, waaronder die verband houden met het doden, verminken, rekrutering en het gebruik van kinderen”, aldus secretaris-generaal Antonio Guterres in zijn rapport.

Het rapport, dat betrekking heeft op schendingen tegen kinderen jonger dan 18 jaar tot 2022, schrijft de overgrote meerderheid van dergelijke schendingen toe aan Israël. Van de 1142 kinderen die werden gedood, verminkt of medische hulp nodig hadden na het inademen van traangas, werden volgens het rapport 975 veroorzaakt door de Israëlische veiligheidstroepen.

“De meeste kinderen werden verminkt door Israëlische strijdkrachten op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in de context van de rechtshandhavingsoperaties van de Israëlische strijdkrachten (473). De belangrijkste oorzaken van verminkingen door Israëlische strijdkrachten zijn: scherpe munitie (153), met rubber beklede metalen kogels (136) en aanvallen in Gaza (44),” aldus het rapport.

Ondanks dat Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad regelmatig tieners rekruteren en trainingskampen houden voor nog jongere kinderen, maakt het rapport geen onderscheid tussen kinderen die zelf gewapende lid zijn van militante groeperingen.

Op een dinsdag gehouden persconferentie voor de publicatie van het rapport werd gevraagd of de cijfers van de Palestijnse kinderen, die gedood, gewond of gevangen werden, een onderscheid moeten maken tussen tienerstrijders, zei de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal voor Kinderen en Gewapende Conflicten Virginia Gamba dat het “betreurenswaardig” was, maar niet relevant voor het rapport.

“Een kind is een kind is een kind, ook als ze geweld plegen,” zei Gamba. “We kunnen geen onderscheid maken tussen kinderen die vechten tegen gewapende troepen. We vinden het betreurenswaardig. We begrijpen de situatie. We hebben dit in veel situaties meegemaakt….Er wordt een schending geregistreerd, zelfs als het gaat om het doden, verminken of in hechtenis nemen van een kind dat schuldig wordt bevonden aan een of andere vorm van geweld of het plegen van een actie.”

Het CAAC-rapport van vorig jaar concludeerde dat als het hoge aantal schendingen herhaald zou worden en er geen “betekenisvolle verbetering” waargenomen zou worden in het gedrag van Hamas, PIJ en andere Palestijnse militante groeperingen, deze groeperingen opgenomen zouden moeten worden in de bijlage van het rapport met partijen die ernstige schendingen tegen kinderen begaan, ook wel bekend als de “Zwarte Lijst” of “Schandalige Lijst” van de Secretaris-Generaal.

Het rapport van dinsdag maakt geen melding van het mogelijk opnemen van Hamas en PIJ in de lijst, ondanks dat het hen beschuldigt van “het lukraak afvuren van raketten en mortieren vanuit dichtbevolkte gebieden in Gaza op Israëlische burgerbevolkingscentra”, samen met de geverifieerde ontdekking van een Palestijnse militantentunnel onder een school in Gaza.

De VN heeft niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van The Algemeiner om commentaar over welke “betekenisvolle verbetering” of vermindering in schendingen Hamas en PIJ hebben gemaakt, welke Palestijnse groep verantwoordelijk kan zijn geweest voor de tunnel, of andere vragen over het rapport.

 

*********************************

ENGLISH

The UN Secretary-General’s new report on Children and Armed Conflict (CAAC) welcomed letters and “practical measures” from Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

By The Allgemeiner

The annual CAAC report, dated 5 June but first published on Tuesday, accuses Israel of being responsible for thousands of violations against children while only explicitly mentioning Hamas to praise its cooperation with the UN.

“I welcome the letters received from Palestinian Islamic Jihad and from Hamas, the appointment of focal points and the identification of practical measures, including those proposed by the United Nations to end and prevent grave violations against children, including those related to the killing and maiming and the recruitment and use of children,” Secretary-General Antonio Guterres’ report said.

The report, which covers violations against children under the age of 18 through 2022, attributes the vast majority of such violations to Israel. Of the 1142 children who were killed, maimed, or required medical assistance after inhaling tear gas, the report says that 975 were caused by the Israeli security forces.

“Most children were maimed by Israeli forces in the occupied West Bank, including East Jerusalem, in the context of Israeli forces’ law enforcement operations (473). The main causes of maiming by Israeli forces were live ammunition (153), rubber-coated metal bullets (136) and strikes in Gaza (44),” the report says.

Despite Hamas and Palestinian Islamic Jihad regularly recruiting teenagers and holding training camps for even younger children, the report does not separate out children who were themselves armed members of militant groups.

Asked at a Tuesday press conference for the report’s release about whether the figures for Palestinian children who were killed, wounded or detained should distinguish teenage militants, Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict Virginia Gamba said that it was “regrettable” but immaterial to the report.

“A child is a child is a child, including when they are perpetrators of violence,” Gamba said. “We cannot make a distinction between children that are fighting against armed forces. We think it’s regrettable. We understand the situation. We’ve had this in many situations….A violation will be recorded, even if it’s the killing, maiming or detention of a child that is found guilty of some type of violence or perpetration of an act.”

Last year’s CAAC report concluded that if the high number of violations were repeated and “meaningful improvement” were not observed in the behavior of Hamas, PIJ and other Palestinian militant groups, then those groups should be listed in the report’s annex of actors that commit grave violations against children, sometimes known as the Secretary-General’s “Black List” or “List of Shame.”

Tuesday’s report makes no such mention of potentially listing Hamas and PIJ despite accusing them of “indiscriminate launching of rockets and mortars from densely populated areas in Gaza towards Israeli civilian population centres” along with the verified discovery of a Palestinian militant tunnel under a school in Gaza.

The UN did not immediately respond to The Algemeiner’s request for comment about what “meaningful improvement” or reduction in violations Hamas and PIJ have made, what Palestinian group may have been responsible for the tunnel, or other questions about the report.