Op de foto: China’s minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi (links) en de toenmalige Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif bij de ondertekening van de China-Iran uitgebreide strategische 25-jarige partnerschapsovereenkomst over economische en veiligheidssamenwerking, in Teheran, Iran op 27 maart 2021.
(Foto door AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Vermoedelijk om nog meer voordeel te halen uit het zwakke leiderschap van de regering-Biden, ondertekent het Iraanse regime ook langetermijnovereenkomsten met hun olieklanten om zijn economie permanent te beschermen tegen de Amerikaanse sancties.

Met totale minachting voor de regering Biden en de Europese mogendheden, vorderen de heersende mullahs van Iran uitdagend en snel met hun nucleaire programma tot een punt waar ze nu naar verluidt slechts enkele weken verwijderd zijn van de productie van kernwapens volgens het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie en het Witte Huis.

Het zwakke leiderschap van de regering-Biden – om diegenen die de sancties tegen Iran overtreden ter verantwoording te roepen – is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom het Iraanse regime de VS schaamteloos negeert en doorgaat – hoogstwaarschijnlijk om spoedig een nucleaire staat te worden.

De Amerikaanse sancties schaden de Iraanse economie niet meer en snijden de geldstroom naar Teheran niet meer af. De heersende mullahs produceren nu meer olie en verkopen op niveaus die dicht bij die van voor de sancties liggen aan landen zoals China, dat wanhopig meer olie nodig heeft, terwijl de regering-Biden de Amerikaanse olie-exploratie heeft stopgezet.

Sinds het aantreden van de regering-Biden is de olie-export van Iran gestegen. Tijdens de Trump-regering werd de Iraanse olie-export aanzienlijk verminderd tot 100.000 à 200.000 vaten per dag. Momenteel exporteert Iran meer dan 1 miljoen vaten per dag. Ruwweg 700.000 tot 800.000 vaten per dag van deze olie worden naar China geëxporteerd. “De olieverkoop is verdubbeld”, pochte de hardline president van Iran, Ebrahim Raisi, onlangs. “We maken ons geen zorgen over de olieverkoop.”

Teheran’s belangrijkste inkomsten komen uit de export van olie. Het Iraanse regime bezit naar verluidt de op één na grootste aardgasreserves en de op drie na grootste bewezen ruwe-oliereserves ter wereld, en de verkoop van olie is goed voor bijna 60% van de totale inkomsten van de regering en meer dan 80% van haar exportinkomsten. Verscheidene Iraanse leiders hebben zelfs gezinspeeld op de grote afhankelijkheid van Iran aan de olie-export. “Hoewel we nog enkele andere inkomsten hebben,” erkende voormalig president Hassan Rouhani eerder, “zijn de oliegelden de enige inkomsten die het land draaiende kunnen houden.”

Iran verscheept ook aanzienlijke hoeveelheden olie naar Venezuela zonder dat beide landen repercussies vrezen van de regering Biden. Volgens Reuters van 13 juni is een onder Iraanse vlag varende tanker met bijna een miljoen vaten ruwe olie “in het weekend in Venezolaanse wateren aangekomen, volgens een scheepsdocument dat maandag door Reuters is ingezien.”

“De lading is de derde Iraanse ruwe olielevering die door de Iraanse Naftiran Intertrade Co (NICO) wordt geleverd aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA na een leveringscontract dat de Zuid-Amerikaanse natie voorziet van lichtere ruwe olie. Venezuela heeft de Iraanse olie in zijn raffinaderijen verwerkt …. Twee andere onder Iraanse vlag varende tankers, de Very Large Crude Carriers (VLCC’s) Dino I en Silvia I, zijn vorige maand in Venezolaanse havens aangekomen met de eerste ladingen Iraanse ruwe olie voor Venezuela aan boord”.

Vermoedelijk om nog meer voordeel te halen uit het zwakke leiderschap van de regering Biden, ondertekent het Iraanse regime ook langetermijnovereenkomsten met hun olieklanten om haar economie permanent te isoleren van de VS-sancties. Onlangs ondertekende Iran ook een samenwerkingsovereenkomst voor 20 jaar met de Venezolaanse leider Nicolás Maduro om de banden in de olie- en petrochemische industrie, alsook het leger uit te breiden. “We hebben belangrijke samenwerkingsprojecten tussen Iran en Venezuela op het gebied van energie, petrochemie, olie, gas en raffinaderijen,” verklaarde Maduro.

Bovendien kondigden China en Iran in januari 2022 de start aan van de uitvoering van een uitgebreid samenwerkingsplan tussen de twee naties, nadat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian China had bezocht en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi had ontmoet. Het “alomvattende samenwerkingsplan” verwijst naar de 25-jarige overeenkomst die tussen Teheran en Beijing is gesloten. Een van de voorwaarden is dat China bijna 400 miljard dollar zal investeren in de Iraanse olie-, gas- en petrochemische industrie. In ruil daarvoor krijgt China voorrang bij het bieden op elk nieuw project in Iran dat met deze sectoren in verband staat. China krijgt ook een korting van 12% en kan zijn betalingen met maximaal twee jaar uitstellen. China zal ook in elke munteenheid van zijn keuze kunnen betalen. Geschat wordt dat China in totaal een korting van bijna 32% zal krijgen.

Dergelijke overeenkomsten zullen het Iraanse regime hoogstwaarschijnlijk helpen om de VS-sancties gemakkelijker te omzeilen, toegang te krijgen tot fondsen, hun milities en terreurgroepen in de regio te versterken en door te gaan met het bevorderen van het nucleaire programma.

De regering-Biden moet drastische economische sancties opleggen aan de Iraanse energiesector en de financiële sector: dat zou de machtsgreep van de heersende geestelijken bedreigen en de leiders dwingen hun prioriteiten te heroverwegen. De VS moeten degenen die de sancties overtreden, streng ter verantwoording roepen en de heersende mullahs duidelijk maken dat militaire opties op tafel liggen als zij hun nucleaire programma blijven bevorderen.

Momenteel – dankzij het zwakke leiderschap van de regering-Biden en haar onwil om degenen die de sancties tegen Iran schenden ter verantwoording te roepen en de geldstroom naar Iran te stoppen – heeft het Iraanse regime geen stimulans om de opmars naar de productie van kernwapens te stoppen. De heersende mullahs van Iran en hun olieklanten hebben gewoon hun zin zonder de VS.

 

****************************************

 

Pictured: China’s Foreign Minister Wang Yi (left) and Iran’s then Foreign Minister Mohammad Javad Zarif at the signing of the China-Iran comprehensive strategic 25-year partnership agreement on economic and security cooperation, in Tehran, Iran on March 27, 2021. (Photo by AFP via Getty Images)

ENGLISH

Presumably to take even further advantage of the Biden administration’s weak leadership, the Iranian regime is also signing long-term agreements with its oil clients to permanently insulate its economy from the US sanctions.

With total disregard to the Biden administration and the European powers, the ruling mullahs of Iran are defiantly and rapidly advancing their nuclear program to a point where they are now reportedly only few weeks away from manufacturing nuclear weapons according to the International Atomic Energy Agency and the White House.

The Biden administration’s weak leadership — to hold accountable those who are violating Iran sanctions — is likely a critical reason the Iranian regime is flamboyantly ignoring the US and forging ahead — soon, most likely, to become a nuclear state.

The US sanctions are not hurting Iran’s economy anymore or cutting off the flow of funds to Tehran. The ruling mullahs are now producing more oil and selling it at levels close to the pre-sanctions era to countries such as China, which desperately needs more oil, while the Biden administration has cut off US oil exploration.

Ever since the Biden administration assumed office, Iran’s oil exports have been on the rise. During the Trump administration, Iran’s oil exports were significantly reduced to 100,000 to 200,000 barrels a day. Iran is currently exporting more than 1 million barrels a day. Roughly 700,000 to 800,000 barrels a day of this oil are being exported to China. “Oil sales have doubled,” Iran’s hardline President Ebrahim Raisi recently boasted. “We are not worried about oil sales.”

Tehran’s major revenues come from exporting oil. The Iranian regime reportedly possesses the second-largest natural gas reserves and the fourth-largest proven crude oil reserves in the world, and the sale of oil accounts for nearly 60% of the government’s total revenues and more than 80% of its export revenues. Several Iranian leaders have, in fact, hinted at Iran’s major dependence on oil exports. “Although we have some other incomes,” former President Hassan Rouhani previously acknowledged, “the only revenue that can keep the country going is the oil money.”

Iran is also shipping considerable amounts of oil to Venezuela without either country fearing repercussions from the Biden administration. According to Reuters on June 13, an Iran-flagged tanker that was carrying nearly a million barrels of crude “arrived in Venezuelan waters over the weekend, according to a shipping document seen by Reuters on Monday.”

“The cargo is the third of Iranian crude supplied by Iran’s Naftiran Intertrade Co (NICO) to Venezuela’s state-run oil firm PDVSA following a supply contract providing the South American nation with lighter crude. Venezuela has been processing the Iranian oil in its refineries…. Other two Iran-flagged tankers, the very large crude carriers (VLCCs) Dino I and Silvia I, had arrived last month at Venezuelan ports carrying the first cargoes of Iranian crude for Venezuela.”

Presumably to take even further advantage of the Biden administration’s weak leadership, the Iranian regime is also signing long-term agreements with its oil clients to permanently insulate its economy from the US sanctions. Most recently, Iran also signed a 20-year cooperation agreement with Venezuelan leader Nicolás Maduro to expand ties in the oil and petrochemical industries, as well as the military. “We have important projects of cooperation between Iran and Venezuela in the fields of energy, petrochemicals, oil, gas and refineries,” Maduro stated.

In addition, China and Iran announced, in January 2022, the launch of the implementation of a comprehensive cooperation plan between the two nations after Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian visited China and met with Chinese Foreign Minister Wang Yi. The “comprehensive cooperation” plan refers to the 25-year deal that was reached between Tehran and Beijing. One of its terms is that China will invest nearly $400 billion in Iran’s oil, gas and petrochemicals industries. In return, China will have priority to bid on any new project in Iran that is linked to these sectors. China will also receive a 12% discount and can delay payments by up to two years. China will also be able to pay in any currency it chooses. It is also estimated that, in total, China will receive discounts of nearly 32%.

Such agreements will most likely help the Iranian regime to more easily circumvent US sanctions, gain access to funds, empower its militia and terror groups in the region and continue advancing its nuclear program.

The Biden administration must impose drastic economic sanctions on Iran’s energy and financial sectors: that would threaten the ruling clerics’ hold on power, forcing the leadership to recalculate its priorities. The US must hold those who violate the sanctions strictly accountable, and make clear to the ruling mullahs that if they continue advancing their nuclear program, military options are on the table.

Currently — thanks to Biden administration’s weak leadership and its unwillingness to hold those who violate Iran sanctions accountable, and unwillingness to cut the flow of funds to Iran — the Iranian regime has no incentive to halt its march towards manufacturing nuclear weapons. The ruling mullahs of Iran and their oil clients are simply having their way without the US.