Geplande onderzeese elektriciteitskabel die elektriciteitsnetten in Europa en de Golfstaten met elkaar zou verbinden.
Planned underwater electricity cable that would connect power grids in Europe and the Gulf states.

Nederlands + English

Israël wil een 150 km lange elektriciteitskabel onder de Middellandse Zee aanleggen.

Door Allisrael News

De Joodse staat is van plan om een 150 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel aan te leggen, die Israël zal verbinden met de grote elektriciteitsnetten in Europa en de landen rond de Perzische Golf, maakte het Israëlische ministerie van Energie bekend.

Het grote energieproject zal voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit in het centrale en noordelijke deel van Israël, waar de meerderheid van de bevolking woont. De geplande onderzeese kabel zal naar verwachting langs de Middellandse Zeekust van Israël lopen, van de zuidelijke stad Ashkelon tot de noordelijke stad Haifa. Eenmaal aangelegd zal de kabel de Joodse staat in staat stellen om zich via Griekenland en Cyprus aan te sluiten op de Europese elektriciteitsnetten. Daarnaast zal de kabel ook toegang bieden tot de Golf via Jordanië en Egypte.

De Israëlische minister van Energie en Infrastructuur, Israël Katz, beschouwt het project als een belangrijke stap voor Israël om zich te vestigen als energiemogendheid.

“Ik verwelkom de eerste stap op weg naar de aanleg van een onderzeese elektriciteitskabel langs de kust van Israël – een baanbrekend grensoverschrijdend project dat het Israëlische elektriciteitsnet vooruit zal helpen en Israël zal helpen een energiemogendheid te worden,” zei Katz.

Katz benadrukte dat het project zowel het gebruik van hernieuwbare energie als de regionale stabiliteit in het Midden-Oosten zal versterken.

“De kabel is een belangrijk onderdeel van het nationale plan voor energie en infrastructuur dat ik in de komende weken zal presenteren, om de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem te verbeteren, de inzet van hernieuwbare energie te versnellen en het elektriciteitsnet van Israël te verbinden met Europa, Egypte, Jordanië en de Golfstaten – een stap die zal bijdragen aan de regionale stabiliteit.”

In mei bespraken Israël en Cyprus een potentiële pijpleiding die Israëlische gasvelden zou verbinden met de grote Europese markt.

*******************************************

ENGLISH

Israel plans to build a 93-mile long electrical cable under Mediterranean Sea,

By: Allisrael News

The Jewish state is planning to build a 150-kilometer (93-mile) long underwater electricity cable, which will reportedly link Israel to the large power grids in Europe and Persian Gulf countries, the Israeli Energy Ministry announced.

The large energy project will reportedly meet the growing demand for electricity in the central and northern parts of Israel where the majority of the population lives. The projected underwater cable is expected to run along Israel’s Mediterranean coast from the southern city of Ashkelon to the northern city of Haifa. Once constructed, the cable will enable the Jewish state to connect to the European power grids via Greece and Cyprus. In addition, it will also provide access to the Gulf via Jordan and Egypt.

Israeli Energy and Infrastructure Minister Israel Katz hailed the project as an important step for Israel to establish itself as an energy power.

“I welcome the first step on the way to establishing an undersea electricity cable along Israel’s coast – a groundbreaking cross-border project that will move the Israeli electricity grid forward and help Israel become an energy power,”  Katz said.

Katz emphasized that the project will strengthen both the use of renewable energy, as well as regional stability in the Middle East.

“The cable is a significant part of the national plan for energy and infrastructure that I will present in the coming weeks, to improve the reliability of the electricity system, accelerate the deployment of renewable energies, and link Israel’s electricity grid to Europe, Egypt, Jordan, and the Gulf states — a step that will contribute to regional stability.”

In May, Israel and Cyprus discussed a potential pipeline that would connect Israeli gas fields to the large European market.