Elisa Bron Fontein bij de ingang van Jericho (Foto: Shutterstock)
Elisha Spring Fountain at the entrance to Jericho (Photo: Shutterstock)

Nederlands + English

De PA heeft 13 historische locaties voorgelegd aan het Wereld Erfgoed Comité in de hoop Palestijnse erkenning te krijgen.

Door Allisrael News

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) zal naar verwachting binnenkort stemmen om de oude stad Jericho uit te roepen tot werelderfgoed in de “staat Palestina”, wanneer deze in september bijeenkomt in Saoedi-Arabië.

UNESCO erkende Palestina voor het eerst als staat in 2011 en vermeldt momenteel drielocaties binnen de Palestijnse staat: de Geboortekerk in Bethlehem, de oude stad Al-Khalil in Hebron, inclusief de graven van de patriarchen, en de terrassen van het “culturele landschap” van Battir, ten zuiden van Jeruzalem.

Jericho, het beroemdst om zijn verband met de Bijbel, valt onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit (PA), omdat het in gebied A ligt.

Het is voor Israëlische burgers verboden om gebieden te betreden die zijn aangewezen als Area A, waardoor ze de archeologische site niet kunnen bezoeken.

De aanvraag van de PA bij het Werelderfgoedcomité vermeldde “de lange en gevarieerde geschiedenis van Jericho” en noemde “10.000 jaar menselijke beschaving”.

Wat de aanvraag niet vermeldde was een verband met de Joodse, Israelische of Bijbelse geschiedenis.

De PA heeft verzoeken ingediend bij het Werelderfgoedcomité van UNESCO met betrekking tot 13 andere historische locaties, waaronder Sebastia, de voormalige plaats van Samaria, die Herodes de Grote herbouwde in de 1e eeuw voor Christus, en Qumran, de plaats van de ontdekking van de Dode Zeerollen.

De stap komt op een moment dat discussies over archeologische vindplaatsen in het Heilige Land steeds meer een onderdeel zijn geworden van de Israëlisch-Palestijnse strijd.

Vorige maand kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan dat Israël zou beginnen met het beschermen van oude Joodse archeologische vindplaatsen in Gebied C van Judea en Samaria, internationaal bekend als de Westelijke Jordaanoever.

Naast de plundering van archeologische vindplaatsen in de gebieden, wat een aanhoudend crimineel probleem is, heeft de Israëlische regering schade vastgesteld aan bijna 1.000 vindplaatsen als gevolg van “nationalistische” motieven.

Verschillende organisaties hebben gewaarschuwd voor de vernietiging van archeologische vindplaatsen door Palestijnen in de hoop het bewijs van de Joodse geschiedenis in het land uit te wissen.

Toen de Palestijnse delegatie in 2012 Sebastia voorstelde als potentieel werelderfgoed, verwees de aanvraag naar de Perzische, hellenistische, Romeinse, Byzantijnse en later islamitische delen van de stad, maar bevatte geen verwijzing naar de Israëlitische bewoning van de stad tijdens de Bijbelse tijden.

Zelfs de UNESCO-pagina voor Sebastia gebruikt het woord Joods of Israëlitisch niet om te verwijzen naar de nederzetting op de locatie.

Israël heeft verschillende gevallen gedocumenteerd van vernietiging van overblijfselen uit het bijbelse tijdperk in Sebastia door Palestijnen, vaak als gevolg van verbeteringen aan de infrastructuur, zoals wegen of waterwerken.

Nadat de PA in maart een weg had geasfalteerd over een deel van de archeologische ruïnes van Sebastia, zei Knessetlid Dan Illouz van de Likudpartij dat de PA probeerde om “de rijke Bijbelse geschiedenis van Israël uit te wissen”.

“De Palestijnse Autoriteit gaat door met haar afschuwelijke poging om de rijke Bijbelse geschiedenis van Israël uit te wissen,” zei Illouz. “We zullen deze gruweldaad stoppen en we zullen niet toestaan dat ze ons verleden slopen. Hun angst voor onze geschiedenis benadrukt alleen maar ons eeuwige recht op ons land.”

 

*****************************************

ENGLISH

PA has submitted 13 sites to World Heritage Committee hoping to gain Palestinian recognition.

By: Allisrael News

The United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) is expected to soon vote to declare the ancient city of Jericho as a World Heritage site in the “state of Palestine” when it convenes in Saudi Arabia this September.

UNESCO first recognized Palestine as a state in 2011 and currently lists three sites as being within the Palestinian state: the Church of the Nativity in Bethlehem, the Al-Khalil Old Town of Hebron, including the Tombs of the Patriarchs, and the terraces of the “cultural landscape” of Battir, south of Jerusalem.

Jericho, most famous for its connection to the Bible, is under the administration of the Palestinian Authority (PA), as it is in Area A.

Israeli citizens are forbidden from entering territories designated as Area A, thus they are unable to visit the archaeological site.

The PA application to the World Heritage Committee mentioned “the long and diverse history of Jericho”, citing “10,000 years of human civilization.”

What the application failed to mention is any connection to Jewish, Israelite or biblical history.

The PA has made requests with UNESCO’s World Heritage Committee regarding 13 other sites, including Sebastia, the former site of Samaria, which Herod the Great rebuilt in the 1st century B.C., and Qumran, the site of the discovery of the Dead Sea Scrolls.

The move comes as debates over archaeological sites in the Holy Land have increasingly become a part of the Israeli-Palestinian struggle.

Last month, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that Israel would begin protecting ancient Jewish archaeological sites in Area C of Judea and Samaria, internationally known as the West Bank.

Besides the looting of archaeological sites in the territories, which has been an ongoing criminal problem, the Israeli government has identified damage to almost 1,000 sites due to “nationalist” motives.

Several organizations have warned about the destruction of archaeological sites by Palestinians hoping to destroy proof of Jewish history in the land.

When the Palestinian delegation to UNESCO submitted Sebastia as a potential World Heritage Site in 2012, the petition referred to the Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine and later Islamic areas of the city, but did not include a reference to the Israelite occupation of the site during biblical times.

Even the UNESCO page for Sebastia does not use the word Jewish or Israelite to refer to the settlement at the site.

Israel has documented several instances of destruction of biblical-era remains at Sebastia by Palestinians, often due to infrastructure improvements, such as roads or water works.

After the PA paved a road over part of Sebastia’s archaeological ruins in March, Knesset Member Dan Illouz of the Likud party said the PA was attempting to “erase Israel’s rich biblical history.”

“The Palestinian Authority continues its horrendous attempt to erase Israel’s rich biblical history,” Illouz said. “We will stop this atrocity and we will not allow them to demolish our past. Their fear of our history only highlights our eternal right to our land.”