Een Ben & Jerry’s ijs bezorgtruck is te zien bij hun fabriek in Be’er Tuvia, Israël 20 juli 2021.

A Ben & Jerry’s ice-cream delivery truck is seen at their factory in Be’er Tuvia, Israel July 20, 2021.
REUTERS/Ronen Zvulun

Nederlands + English

Unilever kondigde woensdag de verkoop aan van haar Ben & Jerry’s belangen in Israël aan haar lokale licentiehouder, waardoor de producten van de ijsmaker in heel Israël verkocht kunnen worden, een jaar na haar controversiële beslissing om de verkoop in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever te beëindigen.

Door:  The Algemeiner

De beslissing volgt op een maandenlang juridisch geschil tussen Unilever, het moederbedrijf van Ben & Jerry’s, en Avi Zinger, eigenaar van American Quality Products Ltd. en de huidige licentiehouder van de ijsmaker in Israël.

Afgelopen juli besloot de onafhankelijke raad van bestuur van Ben & Jerry’s een licentieovereenkomst met zijn Israëlische partner eind 2022 niet te verlengen, omdat het volgens hem “niet strookte” met zijn principes om producten te verkopen in “het bezette Palestijnse gebied”.

Zinger bedankte Unilever voor het oplossen van de kwestie en voor het “sterke en principiële standpunt dat het heeft ingenomen tegen de Boycot-, Desinvesterings- en Sanctiebeweging (BDS).”

“Er is geen plaats voor discriminatie in de commerciële verkoop van ijs,” verklaarde Zinger. “Het is altijd belangrijk voor mij geweest om ervoor te zorgen dat alle klanten – ongeacht hun identiteit – vrij zijn om van Ben & Jerry’s ijs te genieten.”

Volgens de overeenkomst wordt Zinger Israëls exclusieve producent en distributeur van Ben & Jerry’s en verkoopt het ijs onder de Hebreeuwse en Arabische naam in heel Israël en de Westelijke Jordaanoever.

Unilever noemde de schikking de “beste uitkomst” voor Ben & Jerry’s in Israël, na een onderzoek van de “gevoelige kwestie” en uitgebreid overleg, onder meer met de Israëlische regering.

“Unilever verwerpt volledig en verwerpt ondubbelzinnig elke vorm van discriminatie of intolerantie. Voor antisemitisme is geen plaats in welke samenleving dan ook”, aldus Unilever in een verklaring. “We hebben nooit enige steun betuigd aan de Boycot Divestment Sanctions (BDS) beweging en zijn niet van plan om dat standpunt te veranderen.”

In een gezamenlijke verklaring verwelkomden Israëls minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en minister van Economie Orna Barbivai de aankondiging van woensdag en verklaarden: “Antisemitisme zal ons niet verslaan, zelfs niet als het gaat om ijs.”

“De Ben & Jerry’s fabriek in Israël is een microkosmos van de diversiteit van de Israëlische samenleving,” merkte Lapid op. “De overwinning van vandaag is een overwinning voor allen die weten dat de strijd tegen BDS in de eerste plaats een strijd is voor partnerschap en dialoog, en tegen discriminatie en haat,” benadrukte hij.

Het boycotbesluit van vorig jaar leidde tot een hevig verzet in de VS, waar staten als New Jersey, Illinois, Florida en Texas hun investeringen in Unilever van de hand deden om te voldoen aan wetten die zaken doen met entiteiten die Israël boycotten verbieden.

Jonathan Greenblatt, CEO van de Anti-Defamation League (ADL), zei dat “vandaag opnieuw is aangetoond hoe inefficiënt het is om te proberen Israël te boycotten en te verbannen – en bewijst dat herstel kan plaatsvinden wanneer alle partijen samenwerken.”

Volgens de rechtszaak, die in maart werd aangespannen door Zinger in de Amerikaanse arrondissementsrechtbank van New Jersey, waar het hoofdkantoor van Unilever US is gevestigd, eiste Ben & Jerry’s van AQP dat het bepaalde delen van Israël zou boycotten terwijl het in andere delen van het land zou blijven verkopen, wat illegaal is volgens de Israëlische en Amerikaanse wetten. Toen AQP weigerde te voldoen aan de eis van Ben & Jerry’s, weigerde de ijsmaker zijn licentie te verlengen.

“Het beëindigen van AQP’s licentie enkel en alleen omdat het bedrijf weigerde de wet te overtreden, vormt een onrechtmatige beëindiging en contractbreuk onder het Amerikaanse recht, dat van toepassing is op Unilever US en haar Ben & Jerry’s dochteronderneming,” zo werd betoogd.

Unilever heeft vier lokale productiefabrieken in Israël, waar ongeveer 2.000 mensen werken en die alledaagse huishoudelijke producten leveren in het hele land.

 

 

ENGLISH:

Unilever on Wednesday announced the divestment of its Ben & Jerry’s interests in Israel to its local licensee, allowing the ice cream maker’s products to be sold throughout Israel a year after its controversial move to end sales in eastern Jerusalem and in the West Bank.

By: The Algemeiner

The decision follows a months-long legal dispute between Unilever, the parent company of Ben & Jerry’s, and Avi Zinger, owner of American Quality Products Ltd. and the current licensee of the ice cream maker in Israel.

Last July, the independent Ben & Jerry’s’ board resolved not to renew a licensing deal with its Israeli partner at the end of 2022, saying it was “inconsistent” with its values to sell products in “the Occupied Palestinian Territory.”

Zinger thanked Unilever for resolving the issue and for the “strong and principled stand it has taken against the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement.”

“There is no place for discrimination in the commercial sale of ice cream,” stated Zinger. “It has always been important to me to ensure that all customers — no matter their identity — are free to enjoy Ben & Jerry’s ice cream.”

According to the deal, Zinger will be Israel’s exclusive producer and distributor of Ben & Jerry’s and sell the ice cream under its Hebrew and Arabic names throughout Israel and the West Bank.

Unilever called the settlement the “best outcome” for Ben & Jerry’s in Israel, following a review of the “sensitive matter” and extensive consultation, including with the Israeli government.

“Unilever rejects completely and repudiates unequivocally any form of discrimination or intolerance. Antisemitism has no place in any society,” Unilever said in a statement. “We have never expressed any support for the Boycott Divestment Sanctions (BDS) movement and have no intention of changing that position.”

In a joint statement, Israel’s Foreign Minister Yair Lapid and Economy Minister Orna Barbivai welcomed Wednesday’s announcement, declaring, “Antisemitism will not defeat us, not even when it comes to ice cream.”

“The Ben & Jerry’s factory in Israel is a microcosm of the diversity of Israeli society,” Lapid remarked. “Today’s victory is a victory for all those who know that the struggle against BDS is, first and foremost, a struggle for partnership and dialogue, and against discrimination and hate,” he emphasized.

The boycott decision last year set off an intense backlash in the US, where states including New Jersey, Illinois, Florida, and Texas moved to sell off investments in Unilever to comply with statutes barring business with entities boycotting Israel.

Anti-Defamation League (ADL) CEO Jonathan Greenblatt said that “today’s is yet another demonstration of the ineffectiveness of trying to boycott and ostracize Israel — and proves that healing can happen when all sides work together.”

According to the lawsuit, filed by Zinger in the US District Court of New Jersey in March, where Unilever US is headquartered, Ben & Jerry’s demanded AQP to boycott certain parts of Israel while continuing to sell in other parts of the country, which is illegal under Israeli and US laws. When AQP refused to comply with Ben & Jerry’s demand, the ice cream maker refused to renew its license.

“Terminating AQP’s license solely because the company refused to break the law constitutes wrongful termination and breach of contract under US law, which governs Unilever US and its Ben & Jerry’s subsidiary,” it was argued.

Unilever has four local manufacturing plants in Israel, employing about 2,000 people in Israel and supplying everyday household products across the country.