De terroristen van UNRWA. Deze VN-organisatie onderwijst massamoord aan Palestijnse Arabieren.

Bron: Israel Behind The News

Tragisch genoeg zijn de beelden die de Israëlische regering gebruikt – dode en verminkte lichamen – te simpel voor de PLO en Hamas om tegen hen in te gaan.

Het was niet moeilijk te voorspellen dat de Arabieren nu hun verminkte lichamen van onze luchtaanvallen op een rij zouden zetten als reactie op verminkte Joodse lichamen.

Wat de Arabieren niet kunnen weerleggen: Duidelijke presentaties van dodelijke indoctrinatie om Joden te vermoorden door de VN Palestijns-Arabische vluchtelingenorganisatie UNRWA, zoals wij van het Bedein Center for Near East Policy Research al 36 jaar documenteren.

Onze beelden en studies van UNRWA-scholen tonen aan dat UNRWA Arabische kinderen vanaf negen jaar bewapent en gehersenspoeld worden met een lesprogramma van moord met voorbedachten rade en genocide.

Tragisch genoeg hebben talrijke agentschappen die de zaak van Israël promoten deze dodelijke aansporing niet gedeeld met journalisten die de oorlog verslaan.

Ik heb met tientallen verslaggevers gesproken. Geen enkele journalist heeft zelfs maar een blik geworpen op de nieuwe UNRWA schoolboeken die de moord op Joden verheerlijken.

Niet één verslaggever heeft onze films gezien waarin Arabische kinderen te zien zijn die getraind worden om Joden in koelen bloede te vermoorden.

Ik en mijn collega’s die werken aan het documenteren van dodelijke aanzetten tot het afslachten van Joden, hebben de huidige oorlog voorspeld.

Op 27 september bracht ik vier Arabisch sprekende journalisten met wie we al 25 jaar samenwerken om de Israëlische inlichtingendienst te informeren over hoe de UNRWA een nieuwe generatie indoctrineert om Joden te vermoorden op een koude en systematische manier, verstoken van emotie.

Dat is precies wat er gebeurde op 7 oktober, toen 3.000 goed getrainde en goed gedisciplineerde Palestijns-Arabische UNRWA-terroristen de doorgangen van de Gazaanse omheining overstaken en op een moordpad gingen, waarbij ze iedereen aanvielen die op hun pad kwam – mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. Veel van de UNRWA-terroristen kenden hun slachtoffers bij naam.

Dit feit is de moeite waard om te herhalen: Getuigenissen toonden aan dat toen de UNRWA-aanvallers kinderen doodden, vaak in het bijzijn van hun ouders, veel van de moordenaars elk slachtoffer bij naam kenden.

Onze nieuwe film zal laten zien hoe de UNRWA jongeren in Bethlehem en Jeruzalem betovert om deel te nemen aan het soort moordpartijen waarvan de wereld getuige was op 7 oktober.

De wereld moet weten dat de UNRWA les geeft in moord.

****************************************

ENGLISH

UNRWA’s terrorists. The U.N. agency teaches mass murder to Palestinian Arabs.

Tragically, the visuals the Israeli government has been using—dead and maimed bodies—are too easy for the PLO and Hamas to counter.

It was not hard to predict that the Arabs would now line up their mangled bodies from our air raids in response to mangled Jewish bodies.

What the Arabs cannot counter: Clear presentations of lethal indoctrination to murder Jews by the U.N.’s Palestinian Arab refugee agency UNRWA, as we at the Bedein Center for Near East Policy Research have documented for 36 years.

Our footage and studies of UNRWA schools show that UNRWA arms and brainwashes Arab children as young as nine years old with a curriculum of premeditated genocidal murder.

Tragically, numerous agencies that promote Israel’s cause have not shared this lethal incitement with journalists who cover the war.

I have spoken with dozens of reporters. Not one journalist has even glanced at the new UNRWA textbooks that glorify the murder of Jews.

Not one reporter has seen our movies that depict Arab children trained to murder Jews in cold blood.

I and my colleagues who work to document lethal incitement to massacre Jews predicted the current war.

On Sept. 27, I brought four Arabic-fluent journalists with whom we have worked for 25 years to brief Israel intelligence on how UNRWA indoctrinates a new generation to murder Jews in a cold and systematic manner, devoid of emotion.

That is precisely what occurred on Oct. 7, when 3,000 highly trained and well-disciplined Palestinian Arab UNRWA terrorists traversed the porous Gaza fence and went on a killing spree, attacking anyone in their path—men, women, children and babies. Many of the UNRWA terrorists knew their victims by name.

This fact is worth reiterating: Testimonies showed that as the UNRWA attackers killed children, often in front of their parents, many of the killers knew each victim by name.

Our new movie will depict how UNRWA mesmerizes youngsters in Bethlehem and Jerusalem to engage in the kind of killing spree that the world witnessed on Oct. 7.

The world needs to know that UNRWA teaches murder.