Afgebeeld: Een promotiemuurschildering voor het WK voetbal op een gebouw in Doha, Qatar.
(Foto door Laurence Griffiths/Getty Images)

Nederlands + English  

Enkele Israëlische journalisten die naar Qatar reisden om verslag te doen van het wereldkampioenschap voetbal werden lastiggevallen en verbaal mishandeld door Arabieren uit verschillende landen. De journalisten kregen te horen dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat de meeste Arabieren tegen elke vorm van normalisatie met de Israëli’s zijn.

Door: Gatestone Institute –  Bassam Tawil

Wat verontrustend is, is dat een groot deel van deze ophitsing afkomstig is van Arabieren wier regeringen vredesverdragen of andere overeenkomsten met Israël hebben ondertekend: Egypte, Jordanië en de Palestijnen — en die blijven profiteren van een onvoorwaardelijke Amerikaanse financiële hulp.

De vijandige ontvangst die de Israëlisch-Joodse journalisten kregen in Qatar — een rijk emiraat dat al vele jaren radicale islamisten omarmt, waaronder de Moslim Broederschap organisatie — kwam niet als een verrassing voor degenen die bekend zijn met de voortdurende massale ophitsing tegen Israël in sommige van de Arabische landen.

Wat verontrustend is, is dat een groot deel van deze ophitsing afkomstig is van Arabieren wier regeringen vredesverdragen of andere overeenkomsten met Israël hebben ondertekend: Egypte, Jordanië en de Palestijnen. De twee Arabische landen hebben vredesverdragen met Israël, terwijl de Palestijnse Autoriteit in 1993 het Oslo-akkoord met Israël ondertekende.

Nog verontrustender is dat de haat tegen Israël afkomstig is van Arabieren die blijven profiteren van een onvoorwaardelijke financiële steun van de VS.

Het is vermeldenswaard dat de VS sinds april 2021 al meer dan een half miljard dollar aan hulp aan de Palestijnen heeft verstrekt.

Als de VS denken dat geld en concessies aan de Palestijnse leiders de spanning zullen verminderen,  deze aanpak zal zeker niet werken. Het enige dat zal gebeuren is dat de vijandelijkheden zullen toenemen zoals ook de steekpenningen zullen toenemen. Het geven van harde, concrete geschenken in ruil voor zachte beloften is bij voorbaat gedoemd te mislukken.

De vredesverdragen en de Oslo-akkoorden, evenals de financiële hulp van de VS, hebben de Egyptenaren, Jordaniërs en Palestijnen er niet van weerhouden hun campagnes voor het verspreiden van haat tegen Israël en de Joden voort te zetten.

De boodschap die deze Arabieren naar hun volk sturen is deze: “Normalisatie met Israël is een misdaad en een vorm van verraad.” Een andere boodschap is dat “Israël geen bestaansrecht heeft, en dat alle Arabieren en moslims een jihad (heilige oorlog) zouden moeten voeren om het te elimineren.”

Het is vanwege dergelijke boodschappen dat de Arabische fans die het WK in Qatar bijwonen zo’n grote mate van vijandigheid vertoonden toen zij achter de aanwezigheid van Israëlisch-Joodse journalisten in de Golfstaat kwamen.

De journalisten zeggen nu dat zij zich niet bewust waren van de omvang van de vijandigheid jegens Israël in de Arabische wereld. Dat is waarschijnlijk omdat deze journalisten geen Arabisch begrijpen of anders verkozen de boodschappen te negeren die decennialang aan de Arabieren werden doorgegeven via moskeeën, politieke leiders en de media in de Arabische wereld.

De Palestijnse Autoriteit, geleid door Mahmoud Abbas, blijft de Arabische campagne van ophitsing en delegitimering tegen Israël leiden. Naast de opruiende retoriek steekt de Palestijnse Autoriteit haar felle verzet tegen elke vorm van vrede met Israël niet onder stoelen of banken.

In haar laatste tirade tegen Israël beweerde Abbas’ regerende Fatah-factie dat Israëlische antiterrorismemaatregelen, bedoeld om het leven van zowel Joden als Arabieren te redden, daden van “terrorisme en oorlogsmisdaden” zijn. Volgens de logica van de Palestijnse Autoriteit is een terreuraanslag tegen Israël legitiem en is de dader een held en martelaar, maar is een Israëlische actie om het terrorisme te stoppen illegitiem.

Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die goede betrekkingen onderhoudt met de regering Biden, die onlangs besloot de betrekkingen van de VS met Abbas en zijn medewerkers op de Westelijke Jordaanoever op te waarderen.

In een reactie op het Israëlische veiligheidsoptreden tegen terroristen op de Westelijke Jordaanoever zei Abbas’ Fatah-factie:

“De regering van Tel Aviv gaat elke dag door met haar criminele beleid en profiteert van het stilzwijgen van de wereldregeringen, de passiviteit van de Amerikaanse regering, het aandringen van sommige Arabieren op normalisatie en de zwakte van het internationale systeem.”

Wat leert deze verklaring?

Ten eerste suggereert de term “regering van Tel Aviv” dat de Palestijnen geen enkel deel van Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen. De Palestijnse leiding beweert dat zij alleen Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat wil maken. Uit de verklaring blijkt echter dat de Palestijnen vinden dat Israël zelfs geen recht heeft op West-Jeruzalem en dat de hoofdstad Tel Aviv moet zijn.

Ten tweede kan de bewering dat Israël “oorlogsmisdaden” pleegt worden gezien als een rechtstreekse oproep aan de Palestijnen om geweld te gebruiken tegen Israëli’s. De “oorlogsmisdaden”-smaad is ook bedoeld voor het westerse publiek als onderdeel van de campagne om Israël te delegitimeren en de weg vrij te maken voor de vervolging van haar leiders voor internationale rechtbanken.

Ten derde stelt de verklaring van de regerende Fatah-factie, eveneens onder leiding van Mahmoud Abbas, duidelijk dat de Palestijnen gekant zijn tegen normalisatie tussen Israël en de Arabische landen. Fatah beschuldigt sommige Arabische landen ervan “erop aan te dringen” hun banden met Israël te normaliseren. Deze beschuldiging moet worden gezien als een directe oproep aan de Arabieren om in opstand te komen tegen hun leiders omdat zij ervoor kiezen vrede te sluiten met Israël en veiligheid en economische samenwerking met Israël nastreven.

De anti-normalisatiecampagnes in Egypte en Jordanië zijn even sterk als de Palestijnse ophitsing tegen Israël.

Vorige week verwees het Algemeen Syndicaat van de Egyptische Schrijversbond naar een onderzoek voor de schrijvers Youssef Zaidan, Ala’ Al-Aswany en Mona Prince op beschuldiging van “normalisatie met Israël.” Het syndicaat dreigde hen uit hun gelederen te zetten als ze schuldig zouden worden bevonden.

De reden om Zaidan te verwijzen tot een onderzoek was omdat hij had aangekondigd dat hij bereid was les te geven aan een Israëlische universiteit. Hij wordt er ook van verdacht steun te hebben uitgesproken voor het aanknopen van betrekkingen tussen Egyptische en Israëlische intellectuelen.

Prince wordt beschuldigd van het bevorderen van normalisatie met Israël omdat zij op foto’s verscheen met de Israëlische ambassadeur in Egypte.

Al-Aswany kon ontslag tegemoet zien uit de Egyptische Schrijversbond na beschuldigd te zijn van het geven van een interview aan de Israëlische media.

In het verleden heeft de Egyptische Schrijversbond de prominente schrijver Ali Salem geroyeerd omdat hij de normalisatie met Israël zou hebben gesteund.

Egypte heeft sinds de ondertekening van het vredesverdrag tussen Egypte en Israël in 1979 geprofiteerd van meer dan 51 miljard dollar aan door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierde militaire hulp.

In Jordanië gaat er bijna geen week voorbij zonder een demonstratie of bijeenkomst tegen de normalisatie met Israël.

Nogmaals, het is de moeite waard op te merken dat deze ophitsing tegen Israël wordt verspreid ondanks de voortdurende massale financiële steun van de VS aan Jordanië. Op 27 november ontving Jordanië nog een Amerikaanse subsidie ter ondersteuning van de begroting van het koninkrijk: 845 miljoen dollar. De gift komt als onderdeel van het Amerikaanse economische bijstandsprogramma aan de Jordaanse regering, als onderdeel van het derde memorandum van overeenstemming dat Jordanië en de VS voor 2018-2022 hebben ondertekend.

De vijanden van Israël en de VS vierden de mishandeling van de Israëlische journalisten tijdens het WK in Qatar. De vijanden van de vrede zijn blij dat veel Arabieren de gelegenheid van het WK hebben aangegrepen om hun haat voor Israël en verlangen om het te zien vervangen door een door Iran gesteunde islamistische terreurstaat te uiten.

De Palestijnse schrijver Charhabil Al-Ghareeb schreef in een artikel gepubliceerd door Al-Mayadeen, de spreekbuis van de door Iran gesteunde Hezbollah-terreurmilitie:

“Wat er dit jaar tijdens het WK in Qatar is gebeurd, vormt een nieuwe klap in het gezicht van ‘Israël’, dat elk evenement heeft gebruikt om alleen maar acceptatie te vinden in de Arabische en islamitische kringen…. Het WK vormde echter een gouden kans voor de Arabieren om hun verzet tegen de normalisatie met ‘Israël’ kenbaar te maken en hun poging te blokkeren om als een natuurlijke entiteit in de regio te verschijnen.”

Deze taferelen van haat in de straten van Qatar tegen Israëlische Joden zouden moeten dienen als een wake-up call voor allen die lange tijd de anti-Israël ophitsing in de Arabische wereld door de vingers hebben gezien. Helaas dient de vijandigheid tegenover de journalisten ook als een herinnering dat er veel mensen in de Arabische wereld zijn die zich nog steeds niet hebben neergelegd bij de legitieme aanwezigheid van de staat Israël.

Een manier om deze haatcampagne tegen te gaan en de vrede te bevorderen is dat de VS hun financiële hulp afhankelijk maken van het beëindigen van de haatretoriek. Tot nu toe is het echter duidelijk dat de VS niet van plan zijn iets terug te eisen voor hun geld.

Voorlopig zullen veel Arabieren dus honderden miljoenen dollars van de VS blijven ontvangen terwijl ze actief blijven streven naar de vernietiging van Israël en daarvoor financieel worden beloond.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

 

***************************************************

Pictured: A promotional mural for the soccer World Cup on a building in Doha, Qatar.
(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

ENGLISH

Some Israeli journalists who travelled to Qatar to report on the soccer World Cup were harassed and verbally abused by Arabs from several countries. The journalists were told that Israel has no right to exist and that most Arabs are opposed to any form of normalization with Israelis.

By: Gatestone Institute –  Bassam Tawil

What is disturbing is that a large portion of this incitement is coming from Arabs whose governments signed peace treaties or other agreements with Israel: Egypt, Jordan and the Palestinians — and who continue to benefit from unconditional US financial aid.

The hostile reception that the Israeli Jewish journalists received in Qatar — a wealthy emirate that has for many years embraced radical Islamists, including the Muslim Brotherhood organization — did not surprise those who are familiar with the ongoing massive incitement against Israel in some of the Arab countries.

What is disturbing is that a large portion of this incitement is coming from Arabs whose governments signed peace treaties or other agreements with Israel: Egypt, Jordan and the Palestinians. The two Arab countries have peace treaties with Israel, while the Palestinian Authority signed in 1993 the Oslo Accord with Israel.

What is even more disturbing is that the hate against Israel is coming from Arabs who continue to benefit from unconditional US financial aid.

It is worth noting that since April 2021, the US has provided more than half a billion dollars in assistance to the Palestinians.

If the US thinks that showering money and concessions on the Palestinian leaders will lessen the tension, you heard it here first: this approach definitely will not work. All that will happen is that the hostilities will increase so that the bribes will increase. Giving hard, concrete gifts in exchange for soft promises is inevitably doomed from the start.

The peace treaties and the Oslo Accords, as well as US financial aid, have not stopped the Egyptians, Jordanians and Palestinians from pursuing their campaigns to spread hate against Israel and Jews.

The message these Arabs are sending to their people is that “Normalization with Israel is a crime and a form of treason.” Another message is that “Israel has no right to exist, and all Arabs and Muslims should be engaged in a jihad (holy war) to eliminate it.”

It is because of such messages that the Arab fans attending the World Cup in Qatar displayed such a large degree of hostility when they found out about the presence of Israeli Jewish journalists in the Gulf state.

The journalists are now saying that they were not aware of the extent of hostility toward Israel in the Arab world. That is likely because these journalists do not understand Arabic or else chose to ignore the messages that were being transmitted to the Arabs for decades through mosques, political leaders and the media in the Arab world.

The Palestinian Authority, headed by Mahmoud Abbas, continues to spearhead the Arab campaign of incitement and delegitimization against Israel. In addition to the incendiary rhetoric, the Palestinian Authority does not hide its vehement opposition to any kind of peace with Israel.

In its latest tirade against Israel, Abbas’s ruling Fatah faction claimed that Israeli counter-terrorism measures, designed to save the lives of Jews and Arabs alike, are acts of “terrorism and war crimes.” According to the logic of the Palestinian Authority, a terror attack against Israel is legitimate and the perpetrator is a hero and martyr, but an Israeli action to stop terrorism is illegitimate.

This is the same Palestinian Authority that maintains good relations with the Biden administration, which recently decided to upgrade US relations with Abbas and his associates in the West Bank.

Reacting to the Israeli security crackdown on terrorists in the West Bank, Abbas’s Fatah faction said:

“The Tel Aviv government continues its criminal policies every day, benefiting from the silence of world governments, the inaction of the American administration, the insistence of some Arabs on normalization, and the weakness of the international system.”

What does one learn from this statement?

First, the term “Tel Aviv government” suggests that the Palestinians do not recognize any part of Jerusalem as Israel’s capital. The Palestinian leadership claims that it wants to make only east Jerusalem as the capital of a future Palestinian state. Yet, the statement shows that the Palestinians believe Israel has no right even to west Jerusalem, and its capital should be Tel Aviv.

Second, the allegation that Israel is committing “war crimes” can be seen as a direct call to Palestinians to engage in violence against Israelis. The “war crimes” libel is also intended for Western audiences as part of the campaign to delegitimize Israel and pave the way for prosecuting its leaders before international courts.

Third, the statement by the ruling Fatah faction, also headed by Mahmoud Abbas, clearly states that the Palestinians are opposed to normalization between Israel and the Arab countries. Fatah accuses some Arab countries of “insisting” on normalizing their ties with Israel. This allegation should be seen as a direct call to Arabs to revolt against their leaders for choosing to make peace with Israel and seeking security and economic cooperation with it.

The anti-normalization campaigns in Egypt and Jordan are as strong as the Palestinian incitement against Israel.

Last week, the General Syndicate of the Egyptian Writers’ Union referred writers Youssef Zaidan, Ala’ Al-Aswany and Mona Prince to be investigated on charges of “normalization with Israel.” The syndicate threatened, if they are found guilty, to expel them from its ranks.

The reason for referring Zaidan to be investigated was because he had announced that he was willing to lecture at an Israeli university. He is also suspected of having expressed support for establishing relations between Egyptian and Israeli intellectuals.

Prince is accused of promoting normalization with Israel because she appeared in pictures with the Israeli ambassador to Egypt.

Al-Aswany is facing dismissal from the Egyptian Writer’s Union after being accused of giving an interview to the Israeli media.

In the past, the Egyptian Writers’ Union expelled the prominent writer Ali Salem for allegedly supporting normalization with Israel.

Egypt has enjoyed the benefit of more than $51 billion in US taxpayer-funded military aid since the signing of the Egypt-Israel peace treaty in 1979.

In Jordan, hardly a week passes without a demonstration or rally against normalization with Israel.

Again, it is worth noting that this incitement against Israel is being spread despite the ongoing massive US financial aid to Jordan. On November 27, Jordan received another US grant to support the kingdom’s budget: $845 million. The grant comes as part of the US economic assistance program to the Jordanian government, as part of the third memorandum of understanding signed by Jordan and the US for 2018-2022.

The enemies of Israel and the US are celebrating the mistreatment of the Israeli journalists during the World Cup in Qatar. The enemies of peace are thrilled that many Arabs seized the opportunity of the World Cup to express their hatred for Israel and desire to see it replaced with an Iranian-backed Islamist terror state.

Palestinian writer Charhabil Al-Ghareeb, in an article published by Al-Mayadeen, the mouthpiece of the Iranian-backed Hezbollah terror militia, wrote:

“What happened in the World Cup in Qatar this year constitutes a new slap in the face to ‘Israel’, which has been exploiting any event to find popular acceptance in the Arab and Islamic circles… The World Cup constituted a golden opportunity for the Arabs to voice their opposition to normalization with ‘Israel’ and block its attempt to appear as a natural entity in the region.”

These scenes of hatred displayed on the streets of Qatar against Israeli Jews should serve as a wake-up call to all those who have long been turning a blind eye to the anti-Israel incitement in the Arab world. Sadly, the hostility toward the journalists also serves as a reminder that there are many people in the Arab world who have still not come to terms with the legitimate presence of the State of Israel.

One way to counter this campaign of hate and to encourage peace is for the US to make its financial aid conditional on ending the rhetoric of hate. So far, however, it is clear that the US has no intention of demanding anything in return for its money.

For the time being, then, many Arabs will continue to receive hundreds of millions of dollars from the US while continuing actively to seek the destruction of Israel and being financially rewarded for it.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.