De Israëlische premier Benjamin Netanyahu leidt een kabinetsvergadering in het kantoor van de premier in Jeruzalem, 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu leads a cabinet meeting, at the Prime Minister’s Office in Jerusalem,
July 30, 2023. (Photo: Marc Israel Sellem/POOL)

Nederlands + English

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag gewaarschuwd tegen een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

Bron: Allisrael News

Volgens de overeenkomst zal Iran vijf in Iran gegijzelde Amerikanen vrijlaten in ruil voor enkele miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden.

Het kantoor van de premier in Jeruzalem waarschuwde dat de vrijgegeven fondsen alleen maar zullen bijdragen aan door Iran gesponsord terrorisme.

“Het standpunt van Israël is bekend,” zei het kantoor van de premier in een verklaring.

“Afspraken die de nucleaire infrastructuur van Iran niet ontmantelen, stoppen het nucleaire programma niet en de deal voorziet het land alleen van fondsen die naar terroristische elementen gaan die door Iran worden gesponsord.”

De deal tussen de VS en Iran werd donderdag bekendgemaakt, toen Iran na maanden van indirecte onderhandelingen, de Amerikaanse gijzelaars van de gevangenis naar huisarrest verplaatste.

Iran zou al midden of eind september een geschat bedrag tussen de $6 en $7 miljard aan financiering kunnen ontvangen.

Het geld zou afkomstig zijn van bevroren Iraanse tegoeden in Zuid-Korea voor geld dat Iran verschuldigd was in een olie-aankoopdeal voordat de regering Trump in 2019 sancties oplegde.

Nationale veiligheidscoördinator John Kirby zei vrijdag dat de bevroren fondsen niet voor terrorisme zullen worden gebruikt, aangezien er beperkingen zouden zijn op het gebruik van de fondsen door Iran, die van Zuid-Korea naar Qatar zullen worden overgemaakt en van daaruit naar Iran. Kirby beweerde dat Washington “volledig zicht” zou hebben op het gebruik van de fondsen.

“In wezen kunnen de fondsen alleen worden gebruikt voor voedsel, medicijnen, medische apparatuur die niet voor tweeledig militair gebruik zijn,” bevestigde Kirby.

“En er zal een nauwgezet proces van zorgvuldigheid en normen worden toegepast met inbreng van het Amerikaanse ministerie van Financiën.”

Volgens de overeenkomst mogen de Amerikaanse gijzelaars pas naar huis vliegen als het geld is vrijgegeven.

 

*************************************

ENGLISH:

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned on Saturday against a provisional agreement made between the United States and Iran.

Source: Allisrael News

According to the agreement, Iran will release five Americans held hostage in Iran in exchange for several billions of dollars in frozen Iranian assets.

The Prime Minister’s Office in Jerusalem warned that the funds released will only contribute towards more Iranian-sponsored terrorism.

“Israel’s position is known,” the Prime Minister’s Office said in a statement.

“Arrangements that do not dismantle Iran’s nuclear infrastructure do not stop its nuclear program and only provide it with funds that will go to terrorist elements sponsored by Iran.”

The deal between the U.S. and Iran was announced on Thursday, as Iran moved the American hostages from prison to house arrest, which came after months of indirect negotiations.

Iran could receive an estimated amount of between $6 billion to $7 billion in funding as early as mid or late-September.

The funds will allegedly come from frozen Iranian assets in South Korea for money it owed in an oil purchase deal before the Trump administration imposed sanctions in 2019.

National Security Coordinator John Kirby said on Friday that the frozen funds would not be used for terrorism, as there would be restrictions on Iran’s use of the funds, which will be transferred from South Korea to Qatar and from there to Iran. Kirby claimed that Washington would have “full visibility” of how the funds are being used.

“Essentially, the funds can only be accessed for food, medicine, medical equipment that would not have a dual military use,” Kirby affirmed.

“And there will be a rigorous process of due diligence and standards applied with input from the U.S. Treasury Department.”

According to the deal, the U.S. hostages will only be allowed to fly home once the funds have been released.