Gezamenlijke verklaring ondertekend door VS-president Joe Biden en de Israëlische premier Yair Lapid, 14 juli 2022.
Joint Declaration signed by US President Joe Biden and Israeli PM Yair Lapid, July 14, 2022. (GPO)

Nederlands + English

De landen “bevestigen nogmaals dat het strategische partnerschap tussen de VS en Israël gebaseerd is op een fundament van gedeelde waarden, gedeelde belangen en ware vriendschap”.

Door Aryeh Savir, TPS

De Amerikaanse president Joe Biden en premier Yair Lapid ontmoetten elkaar donderdag in Jeruzalem en namen de historische gezamenlijke verklaring aan over het strategische partnerschap tussen de VS en Israël, bekend als de Jeruzalem-verklaring.

In de verklaring bevestigen de twee bondgenoten “opnieuw de onverbrekelijke banden tussen onze twee landen en de blijvende inzet van de Verenigde Staten voor de veiligheid van Israël”. De landen “bevestigen voorts dat het strategische partnerschap tussen de VS en Israël is gebaseerd op een fundament van gedeelde waarden, gedeelde belangen en ware vriendschap”.

Voorts bevestigen de VS en Israël “dat een van de waarden die de landen delen een niet aflatende verbintenis is tot democratie, de rechtsstaat, en de roeping van ‘Tikkun Olam’, het herstellen van de wereld”.

De VS herhalen hun “niet aflatende inzet voor het behoud en de versterking van Israëls vermogen om zijn vijanden af te schrikken en zich zelf te verdedigen tegen elke bedreiging of combinatie van bedreigingen.

“De VS herhalen voorts dat deze toezeggingen tweepartijdig en onaantastbaar zijn, en dat het niet alleen om morele toezeggingen gaat, maar ook om strategische toezeggingen die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zelf.

De VS “benadrukt dat een integraal onderdeel van deze belofte de verbintenis is om nooit toe te staan dat Iran een kernwapen in handen krijgt, en dat zij bereid is om alle elementen van haar nationale macht te gebruiken om dat resultaat te verzekeren.”

“De Verenigde Staten zijn er trots op zich aan de zijde te scharen van de joodse en democratische staat Israël en van zijn volk, waarvan de ongewone moed, veerkracht en vernieuwingsgezindheid een bron van inspiratie zijn voor zovelen in de hele wereld”, aldus de verklaring.

De verklaring gaat ook in op de Akkoorden van Abraham, de militaire bijstand van de VS aan Israël, de boycot van Israël en het antisemitisme, het diplomatieke proces met de Palestijnse Autoriteit, en de militaire en technologische samenwerking tussen de landen.

“Met dit verslag van opmerkelijke prestaties en met een gevoel van de ongelooflijke belofte die de ongeëvenaarde relatie tussen de VS en Israël inhoudt voor de toekomst, verwelkomen de Verenigde Staten en Israël van harte het ingaan van het 75e jaar van dit buitengewone partnerschap,” concludeert het document.

Na de ondertekening van de verklaring onderstreepte Lapid het vermogen van Israël om zichzelf te verdedigen. Met betrekking tot de dreigementen van Iran zei hij dat “woorden hen niet zullen tegenhouden, mijnheer de Voorzitter. Diplomatie zal hen niet tegenhouden. Het enige dat Iran zal tegenhouden is de wetenschap dat als zij doorgaan met het ontwikkelen van hun nucleaire programma, de vrije wereld geweld zal gebruiken. De enige manier om ze te stoppen is door een geloofwaardige militaire dreiging op tafel te leggen. Het Iraanse regime moet weten dat als het de wereld blijft misleiden, het een zware prijs zal betalen.”

De ondertekening van de Verklaring van Jeruzalem komt een dag nadat de twee landen de “US-Israel Strategic High-Level Dialogue on Technology” hebben onthuld – een technologisch partnerschap op het gebied van kritieke en opkomende technologieën en op gebieden van mondiaal belang, waaronder paraatheid voor pandemieën, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en vertrouwde technologie.

 

ENGLISH

The countries “further reaffirm that the strategic U.S.-Israel partnership is based on a bedrock of shared values, shared interests, and true friendship.”

By Aryeh Savir, TPS

U.S. President Joe Biden and Prime Minister Yair Lapid met in Jerusalem on Thursday and adopted the historic Joint Declaration on the U.S.-Israel Strategic Partnership, known as the Jerusalem Declaration.

In the declaration, the two allies “reaffirm the unbreakable bonds between our two countries and the enduring commitment of the United States to Israel’s security.” The countries “further reaffirm that the strategic U.S.-Israel partnership is based on a bedrock of shared values, shared interests, and true friendship.”

Furthermore, the US and Israel “affirm that among the values the countries share is an unwavering commitment to democracy, the rule of law, and the calling of ‘Tikkun Olam,’ repairing the world.”

The U.S. reiterates its “steadfast commitment to preserve and strengthen Israel’s capability to deter its enemies and to defend itself by itself against any threat or combination of threats.

“The U.S. further reiterates that these commitments are bipartisan and sacrosanct, and that they are not only moral commitments, but also strategic commitments that are vitally important to the national security of the United States itself.”

The U.S. “stresses that integral to this pledge is the commitment never to allow Iran to acquire a nuclear weapon, and that it is prepared to use all elements of its national power to ensure that outcome.”

“The United States is proud to stand with the Jewish and democratic State of Israel, and with its people, whose uncommon courage, resilience, and spirit of innovation are an inspiration to so many worldwide,” the declaration states.

The declaration also touches on the Abraham Accords, U.S. military assistance to Israel, boycotts of Israel and anti-Semitism, the diplomatic process with the Palestinian Authority, and military and technological cooperation between the countries.

“With this record of remarkable achievement and with a sense of the incredible promise that the unparalleled U.S.-Israel relationship holds for the future, the United States and Israel warmly welcome entering the 75th year of this extraordinary partnership,” the document concludes.

After the signing of the declaration, Lapid underscored Israel’s ability to defend itself. Regarding Iran’s threats, he said that that “words will not stop them, Mr. President. Diplomacy will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table. The Iranian regime must know that if they continue to deceive the world, they will pay a heavy price.”

The signing of the Jerusalem Declaration comes a day after the two countries unveiled the “US-Israel Strategic High-Level Dialogue on Technology” – a technological partnership in critical and emerging technologies as well as in areas of global concern, including pandemic preparedness, climate change, artificial intelligence, and trusted technology.