Israël’s minister van Defensie Benny Gantz (r) verwelkomt minister van Defensie Lloyd Austin (c) tijdens een ceremonie in Tel Aviv, 11 april 2021. (Flash90/Avshalom Sassoni)
Israel’s Defense Minister Benny Gantz (r) welcoming Defense Secretary Lloyd Austin (c) at a ceremony in Tel Aviv, April 11, 2021. (Flash90/Avshalom Sassoni)

Nederlands + English

Bij een grootscheepse luchtoefening door de Israëlische luchtmacht wordt een grootscheepse aanval op Iraans grondgebied gesimuleerd.

Door Aryeh Savir/TPS en Tobias Siegal/WIN

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz vertrok woensdagavond naar Washington DC, waar hij topambtenaren van de Amerikaanse defensie zal ontmoeten om mogelijke plannen voor een militaire operatie tegen Iran te bespreken, terwijl de Westerse landen op het punt staan terug te keren naar Wenen voor hervatting van de besprekingen met Teheran.

Gantz verklaarde voor hij opsteeg dat hij vertrekt voor “een belangrijk bezoek aan de VS, onze beste vriend, voor een ontmoeting met minister van Defensie Lloyd Austin en minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Tijdens de ontmoetingen zal worden gesproken over manieren om Israëls veiligheidsovermacht in de regio te behouden en over veiligheidsuitdagingen, waaronder het aanpakken van de Iraanse agressie.

“Iran is een bedreiging voor de wereldvrede, voor de regio, en wil een existentiële bedreiging worden voor Israël. In de besprekingen zullen wij de mogelijke handelwijzen belichten om ervoor te zorgen dat zijn poging om de nucleaire situatie te bereiken en aldus zijn activiteiten in de regio uit te breiden, wordt gestopt,” verklaarde hij.

Zijn bezoek aan Washington komt nadat Mossad-chef David Barne’a eerder deze week in Washington was, naar verluidt om de Amerikanen de meest recente inlichtingen over het nucleaire programma van Iran te presenteren.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël Tom Nides had woensdag een ontmoeting met Gantz in Tel Aviv, enkele uren voor zijn vertrek naar Washington.

De Amerikaanse en Israëlische defensieambtenaren zullen naar verwachting mogelijke militaire oefeningen bespreken die zouden “voorbereiden op een worst-case scenario om Irans nucleaire installaties te vernietigen indien de diplomatie faalt en indien de leiders van hun naties daarom verzoeken,” vertelde een hoge Amerikaanse ambtenaar aan Reuters.

De ambtenaar verklapte verder dat de ontmoetingen van Gantz in de VS volgen op een briefing van 25 oktober door Pentagon leiders aan Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, over “de volledige reeks militaire opties die beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat Iran niet in staat zou zijn een kernwapen te produceren.”

De functionaris stelde dat “we in de problemen zitten omdat het nucleaire programma van Iran zo ver gevorderd is dat het geen enkele conventionele reden meer heeft.”

De Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission is vorige week in Wenen bijeengekomen met leden van de G4 +1 groep en de Europese Unie om de opheffing van sancties tegen Iran te bespreken, zonder duidelijke resultaten of overeenkomsten. De partijen zullen elkaar donderdag opnieuw ontmoeten.

De regering-Biden probeert Teheran opnieuw te betrekken bij de besprekingen over een nieuw nucleair akkoord, terwijl Europa het in 2015 ondertekende akkoord wil redden, dat de VS onder voormalig president Donald Trump had verlaten.

Zowel Europese als Amerikaanse topambtenaren hebben de afgelopen dagen echter hun frustratie geuit over de bereidheid van Iran om deel te nemen aan de onderhandelingen, waarbij ze aangaven dat de voorstellen van Teheran niet realistisch zijn en zinspeelden op andere opties voor het geval Teheran niet van koers verandert.

In verwant nieuws is de Israëlische luchtmacht (IAF) de afgelopen dagen begonnen met de voorbereidingen voor een militaire oefening waaraan tientallen Israëlische straaljagers zullen deelnemen en die een omvangrijke aanval in Iran zal simuleren, meldde Kan News woensdag.

De grootschalige oefening, gepland om te beginnen in de lente van 2022, zal plaatsvinden boven de Middellandse Zee en zal de werkelijke omstandigheden en afstanden simuleren die nodig zijn voor het uitvoeren van luchtaanvallen op Iraans grondgebied.

In augustus zei IDF stafchef Aviv Kohavi dat de IDF was begonnen met het ontwikkelen van operationele plannen om de nucleaire faciliteiten van Iran aan te vallen.

 

ENGLISH

A wide-scale air drill carried out by the Israeli Air Force will simulate a comprehensive attack on Iranian territory.

By Aryeh Savir/TPS and Tobias Siegal/WIN

Israeli Defense Minister Benny Gantz took off for Washington DC on Wednesday night where he will meet with top U.S. defense officials to discuss potential plans for a military operation against Iran, as Western countries are set to return to Vienna for resumed talks with Tehran.

Gantz stated before taking off that he is leaving for “an important visit to the U.S., our best friend, to meet with Secretary of Defense Lloyd Austin and Secretary of State Antony Blinken. The meetings will discuss ways to preserve Israel’s security supremacy in the region and security challenges, including dealing with Iranian aggression.

“Iran is a threat to world peace, to the region, and seeks to become an existential threat to Israel. In the discussions, we will highlight the possible courses of action to ensure that its attempt to reach the nuclear sphere and thus expand its activities in the region is stopped,” he stated.

His visit to Washington comes after Mossad Chief David Barne’a was in Washington earlier this week, reportedly to present the Americans with the most updated intelligence on Iran’s nuclear program.

U.S. Ambassador to Israel Tom Nides met with Gantz in Tel Aviv on Wednesday, hours before he left for Washington.

The American and Israeli defense officials are expected to discuss possible military exercises that would “prepare for a worst-case scenario to destroy Iran’s nuclear facilities should diplomacy fail and if their nations’ leaders request it,” a senior U.S. official told Reuters.

The official further divulged that Gantz’s meetings in the U.S. follow an October 25 briefing by Pentagon leaders to White House national security adviser Jake Sullivan on “the full set of military options available to ensure that Iran would not be able to produce a nuclear weapon.”

The official argued that “we’re in this pickle because Iran’s nuclear program is advancing to a point beyond which it has any conventional rationale.”

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission met in Vienna last week with members of the G4 +1 group and the European Union to discuss the lifting of sanctions on Iran, with no apparent results or agreements. The sides are slated to meet again on Thursday.

The Biden administration is seeking to reengage Tehran in talks on a new nuclear agreement, while Europe is seeking to salvage the one signed in 2015, which the U.S. under former president Donald Trump had left.

However, both European and American top officials have expressed frustration over Iran’s willingness to engage in the negotiations in recent days, indicating that Tehran’s proposals are not realistic and hinting at other options in case Tehran does not change course.

In related news, the Israeli Air Force (IAF) has begun preparing in recent days for a military exercise that will include dozens of Israeli fighter jets and will simulate a comprehensive attack in Iran, Kan News reported Wednesday.

The wide-scale drill, scheduled to begin in Spring 2022, will take place over the Mediterranean Sea and will simulate actual conditions and distances required for carrying out airstrikes on Iranian territory.

In August IDF Chief of Staff Aviv Kohavi said that the IDF had begun developing operational plans to strike Iran’s nuclear facilities.