Aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, “George H. W. Bush,” dat voor anker ligt bij de kustlijn van Haifa in Israël, op 3 juli 2017. Dit is de eerste keer in 17 jaar dat het vliegdekschip in Israël is.
On board the American aircraft carrier, “George H. W. Bush,” which is anchored near the Haifa coastline in Israel, on July 3, 2017. This is the first time in 17 years that the carrier is in Israel. Photo Flash90

Nederlands + English

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Ezechiël 38:2 (HSV)

Door: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

Het Amerikaanse leger kondigde aan dat Unit 51 van het US Marine Corps zal beginnen met het uitvoeren van drie weken van bilaterale amfibische oefeningen in Eilat naast de speciale strijdkrachten van het IDF die beginnen op maandag ter voorbereiding van de inzet in de Perzische Golf.

Voorbereiden op “extreme scenario’s”

Een van de missies van de eenheid zal zijn om te reageren op extreme scenario’s – zoals het overnemen van een consulaat of een schip. De training moet een oplossing bieden voor een situatie waarin de Iraniërs zullen proberen een Amerikaans consulaat of een in het gebied varend schip over te nemen.

“Deze oefening maakt deel uit van het volgende hoofdstuk in de langdurige relatie van de Amerikaanse marine en het Korps Mariniers met Israël, die zo vitaal is voor de stabiliteit en veiligheid in de regio,” zei Brig.Gen. Farrell Sullivan, bevelvoerend generaal van de taakgroep.

De deelnemende Amerikaanse strijdkrachten omvatten ongeveer 500 personeelsleden van de 11e Expeditionaire Eenheid Mariniers, waaronder een logistiek bataljon detachement, een infanterie gevechtscompagnie, een licht gepantserde verkenningscompagnie, en een HIMARS peloton.

Het operatiegebied van de U.S. 5th Fleet omvat bijna 2,5 miljoen vierkante mijl watergebied en omvat de Arabische Golf, de Golf van Oman, de Rode Zee, delen van de Indische Oceaan en drie kritieke choke points in de Straat van Hormuz, het Suezkanaal en de Straat van Bab-al-Mandeb. Met de toevoeging van Israël bestaat de regio nu uit 21 landen.

De oefening omvat militaire operaties in stedelijk gebied, vuurtraining voor infanterie, vuren met het High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) en snelle manoeuvreertraining, alsmede professionele uitwisselingen over diverse aspecten, waaronder techniek, medische zorg en explosievenopruiming.

In het verleden is er al eens gezamenlijk getraind, maar dit is de eerste keer dat een dergelijke strijdmacht op deze manier in Israël heeft getraind. De mariniers arriveerden bovenop de Vituso-destroyer in helikopters voor de Negev en Eilat, waar zij op verschillende plaatsen zullen trainen: oorlog tegen terreur, oorlog in bebouwd gebied, alsmede basisopleiding en de bediening van hun speciale werktuigen. In het begin van de training zal de IDF Infanterie Opleiding trainen voor de gezamenlijke training, en later zullen speciale eenheden zoals de Lotter en Magellan zich aansluiten.

De komst van Unit 51 is een gevolg van de verbinding van Israël met Satcom, het hoofdkwartier van het Central Command van het Amerikaanse leger dat belast is met de landen van het Midden-Oosten, met inbegrip van de Perzische Golf. Volgens een bron die dicht bij de zaak staat, is de training die vandaag is begonnen tactisch van aard, en is dit de eerste diepgaande verbinding tussen de legers. De hoop is dat zich van hieruit nauwere samenwerkingen zullen ontwikkelen.

Na de afronding van de oefeningen in Israël zullen de mariniers doorgaan naar de Perzische Golf, om een mogelijke escalatie met Iran aan te pakken en extreme scenario’s volgens welke de Iraniërs zullen proberen de controle over een Amerikaans schip over te nemen, of nog ernstiger, een diplomatieke missie. De gezamenlijke training, waaraan ook de 13e vloot van de marine zal deelnemen, is ook bedoeld als een demonstratie van kracht tegen Teheran en als afschrikking, en om de mate van samenwerking tussen Israël en de Verenigde Staten te laten zien.

“Andere opties” voor Iran

Dit komt twee weken nadat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid een gezamenlijke nieuwsconferentie hielden op het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin zij verklaarden dat besprekingen tussen de twee landen zijn begonnen over “andere opties”, mocht Iran een aanbod afwijzen om zich weer aan het akkoord te houden als de VS zich daar weer bij aansluiten.

In het weekeinde vloog een Amerikaanse B-1B bommenwerper over belangrijke punten in de regio, waaronder de Straat van Hormuz, de Rode Zee, de nauwe Straat Bab el-Mandeb en het Suezkanaal van Egypte. De Amerikaanse bommenwerper werd vergezeld door straaljagers uit Bahrein, Egypte, Israël en Saoedi-Arabië. De B-1B was afkomstig van het 37ste Bomb Squadron dat is gestationeerd op Ellsworth Air Force Base in South Dakota.

Israël heeft onlangs zijn korte-afstandsraket afweersystemen gemoderniseerd om door Iran ontwikkelde drones te identificeren en neer te schieten. Drones zijn moeilijker op te sporen dan grotere bemande vliegtuigen omdat ze met minder voorspelbare vluchtpatronen op lagere hoogtes vliegen. In 2019 vielen Iraanse drones een belangrijke Saoedi-Arabische oliefaciliteit aan. De aanval slaagde erin de olieproductie van Saudi-Arabië met ongeveer de helft te verminderen – goed voor ongeveer vijf procent van de wereldwijde olieproductie – en veroorzaakte enige destabilisatie van de wereldwijde financiële markten

 

************************
ENGLISH:

 O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

The US military announced that Unit 51 of the US Marine Corps will begin conducting three weeks of bilateral amphibious exercises in Eilat alongside IDF special forces beginning on Monday in preparation for deploying to the Persian Gulf.

Preparing for “extreme scenarios”

One of the unit’s missions will be to respond to extreme scenarios – such as taking over a consulate or a ship. The training is supposed to provide a solution to a situation in which the Iranians will try to take over an American consulate or a ship sailing in the area.

“This exercise is part of the next chapter in the U.S. Navy’s and Marine Corps’ longstanding relationship with Israel that is so vital to stability and security in the region,” said Brig. Gen. Farrell Sullivan, commanding general of the task force.

Participating U.S. forces include approximately 500 personnel from the 11th Marine Expeditionary Unit, including one logistics battalion detachment, one infantry rifle company, a light armored reconnaissance company, and a HIMARS platoon.

The U.S. 5th Fleet area of operations encompasses nearly 2.5 million square miles of water area and includes the Arabian Gulf, Gulf of Oman, Red Sea, parts of the Indian Ocean and three critical choke points at the Strait of Hormuz, the Suez Canal and the Strait of Bab-al-Mandeb. With Israel’s addition, the region is now comprised of 21 countries.

The exercise includes military operations in urban terrain, infantry live-fire training, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) live-fire and rapid maneuvering training, as well as professional exchanges on various topics including engineering, medical and explosive ordinance disposal.

Joint training has taken place in the past but this is the first time such a force has trained in this manner in Israel. The Marines arrived on top of the Vituso destroyer in helicopters for the Negev and Eilat, where they will train in several locations: war on terror, war in built-up areas, as well as basic training and the operation of their dedicated tools. At the beginning of the training, the IDF Infantry School will train for the joint training, and later special units such as the Lotter and Magellan will join.

The arrival of Unit 51 is a result of Israel’s connection to Satcom, the headquarters of the Central Command of the US Army entrusted to the countries of the Middle East, including the Persian Gulf. According to a source close to the matter, the training that began today is tactical in nature, and this is the first deep connection between the armies. The hope is that from here it closer collaborations will develop.

After completing the exercises in Israel, the Marines will continue to the Persian Gulf, in order to address a possible escalation with Iran and extreme scenarios according to which the Iranians will try to take control of an American ship, or more seriously, a diplomatic mission. The joint training, which will also include the Navy’s 13th Fleet and is also intended to be a demonstration of strength against Tehran and a deterrent, as well as to show the level of cooperation between Israel and the United States.

“Other options” for Iran

This comes two weeks after Secretary of State Antony Blinken and Israeli Foreign Minister Yair Lapid held a joint news conference at the State Department in which they stated that discussions between the two countries have begun on “other options” should Iran reject an offer to come back into compliance with the agreement if the U.S. rejoins it.

Over the weekend, a US B-1B bomber overflew key points in the region including the Strait of Hormuz, the Red Sea, its narrow Bab el-Mandeb Strait and Egypt’s Suez Canal. The US bomber was accompanied by fighter jets from Bahrain, Egypt, Israel, and Saudi Arabia. The B-1B came from the 37th Bomb Squadron based at Ellsworth Air Force Base in South Dakota.

Israel has recently upgraded its short-range missile defense systems to identify and shoot down Iranian-developed drones. Drones are more difficult to detect than larger manned aircraft because they fly with less predictable flight patterns at lower altitudes. In 2019, Iranian drones attacked a major Saudi Arabian oil facility. The attack succeeded in cutting Saudi Arabia’s oil production by about half – representing about five percent of global oil production – and causing some destabilization of global financial markets.