Then-Vice President Joseph Biden with Palestinian President Mahmoud Abbas in 2010. (AP/Tara Todras-Whitehill)

Nederlands +English

De VS en Egypte dringen aan op eenheid, terwijl de PA zegt niets te zullen doen totdat de Amerikanen hun consulaat in Jeruzalem heropenen.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

De VS heeft aangedrongen op de vorming van een Palestijnse eenheidsregering tussen Fatah en Hamas, samen met niet-politieke technocraten, bevestigde i24 News woensdag.

Volgens een 10 oktober Haaretz rapport, terwijl de Amerikanen het idee bespreken met de Palestijnse Autoriteit (PA), praat Egypte met Hamas. Zowel hoge ambtenaren van Fatah, de belangrijkste Palestijnse factie in de PA, als van Hamas vertelden het Hebreeuwse dagblad dat de kansen op zo’n deal klein lijken, hoewel geen van beide partijen als onverzettelijk wil worden bestempeld.

De regering Biden heeft drie doelen voor ogen, aldus het i24 rapport. Het eerste en belangrijkste doel is een einde te maken aan de decennialange, interne Palestijnse kloof tussen de islamistische, hardline Hamas en de nationalistische, officieel seculiere Fatah. Dit zou dan hopelijk een kans bieden om een soort van lange termijn wapenstilstand met Israël te smeden, dat Fatah tenminste officieel erkent, maar Hamas niet. Een dergelijke samenwerking tussen de partijen zou ook kunnen helpen om de Palestijnse economie weer op gang te brengen.

De Palestijnse reactie was uitdagend.

“De Palestijnse Autoriteit zal op geen enkel Amerikaans initiatief reageren zolang er geen beslissing is over de opening van het consulaat in Jeruzalem,” vertelde PA-minister voor Sociale Ontwikkeling Dr. Ahmad al-Majdalani aan de nieuwszender. Evenmin, zei hij, zou de PA “enig Amerikaans dictaat met betrekking tot inter-Palestijnse aangelegenheden” accepteren.

De PA is woedend dat de regering Biden de belofte van de president om het consulaat, dat decennialang fungeerde als doorgeefluik naar de Palestijnen onafhankelijk van de Amerikaanse ambassade, opnieuw in te stellen, nog niet heeft ingelost. Toen de voormalige president Donald Trump de ambassade naar Jeruzalem verplaatste, werden de activiteiten van het consulaat ondergebracht in een afdeling binnen de ambassade.

Premier Naftali Bennett en de hele rechtervleugel in Israël zien de heropening van het consulaat als een belediging van de soevereiniteit van Israël over zijn hoofdstad. Bennett heeft verklaard dat de regering de verhuizing niet zal toestaan, en volgens het internationaal recht kan geen enkel land een diplomatieke vertegenwoordiging openen zonder de goedkeuring van het gastland.

Het consulaat is ook niet het enige twistpunt, zei verslaggever Guy Azriel. De Palestijnen hebben “een lange lijst van eisen voordat ze zelfs maar akkoord gaan om met de VS te spreken over dit mogelijke initiatief,” zei hij.

Wat de Israëli’s betreft, vertelde een “hoge regeringsfunctionaris” aan het netwerk dat de regering nog geen besluit heeft genomen over haar officiële standpunt in deze zaak.

De laatste poging tot een “nationale consensusregering” was in juni 2014. Hamas stemde ermee in dat de ministers niet-politieke technocraten zouden zijn wier belangrijkste taak het was om presidents- en parlementsverkiezingen voor te bereiden, die sinds 2006 niet meer waren gehouden.

Israël weigerde destijds met de regering in zee te gaan en veroordeelde haar omdat een door Israël en de VS als terroristisch aangemerkte organisatie er een officiële rol in speelde.

Die Palestijnse coalitie was van korte duur. In dezelfde maand waarin de coalitie werd gevormd, ontvoerden en vermoordden Hamas-agenten drie Joodse tieners, wat leidde tot de korte invasie van Israël in de Gazastrook in de zomer. De verkiezingen vonden nooit plaats en in juni 2015 trad de eenheidsregering af.

 

ENGLISH

The US and Egypt are pushing for unity, while the PA says it will do nothing until the Americans reopen their Jerusalem consulate.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The U.S. has been pressing for a Palestinian unity government to be formed between Fatah and Hamas, along with nonpolitical technocrats, i24 News confirmed Wednesday.

According to an October 10th Haaretz report, while the Americans are discussing the idea with the Palestinian Authority (PA), Egypt is talking to Hamas. Both senior officials of Fatah, the major Palestinian faction in the PA, and of Hamas told the Hebrew daily that the chances of such a deal seemed slim, though neither side wants to be labeled as the intransigent one.

The Biden administration has three goals in mind, the i24 report said. First and foremost is to end the decades-old, internal Palestinian rift between the Islamist, hardline Hamas and the nationalist, officially secular Fatah. This would then hopefully provide an opportunity to forge some kind of long-term truce with Israel, which Fatah at least officially recognizes but Hamas does not. Such cooperation between the parties could also help to jumpstart the Palestinian economy.

Palestinian reaction struck a defiant note.

“The Palestinian Authority will not respond to any American initiative as long as there is no decision regarding the opening of the consulate in Jerusalem,” PA Minister for Social Development Dr. Ahmad al-Majdalani told the news channel. Nor, he said, would the PA accept “any American dictation regarding inter-Palestinian matters.”

The PA is furious that the Biden administration has yet to fulfill the president’s pledge to reinstate the consulate that acted for decades as a conduit to the Palestinians independent of the American embassy. When former president Donald Trump moved the embassy to Jerusalem, the consulate’s activities were subsumed into a department within the embassy.

Prime Minister Naftali Bennett and the entire right wing in Israel see the reopening of the consulate as an affront to the sovereignty of Israel over its capital. Bennett has declared that the government will not allow the move, and according to international law, no country can open a diplomatic representation without the host country’s approval.

The consulate is not the only issue of contention, either, said reporter Guy Azriel. The Palestinians have “a long list of demands before they even agree to speak to the U.S. about this possible initiative,” he said.

As for the Israelis, a “senior government official” told the network that the government has not yet decided on its official position in the matter.

The last attempt at a “national consensus government” was in June 2014. Hamas agreed to have the ministers be nonpolitical technocrats whose main job was to prepare for presidential and parliamentary elections, which hadn’t been held since 2006.

At the time, Israel refused to deal with the government, condemning it for having an Israeli and U.S.-designated terrorist organization play any kind of official role in it.

That Palestinian coalition was short-lived. Hamas operatives kidnapped and killed three Jewish teenagers the same month in which it was formed, leading to Israel’s short invasion of the Gaza Strip in the summer. The elections never took place and by June 2015 the unity government resigned.