Een Boeing KC-46-tanker van de Israëlische luchtmacht werd gezien terwijl hij een straaljager in de lucht van brandstof voorziet. (foto met dank: BOEING)
A Boeing KC-46 tanker belonging to the Israeli Air Force is seen fueling a fighter jet in the air.(photo credit: BOEING)

Nederlands + English.

De VS hebben een Israëlisch verzoek afgewezen om de levering van twee tankvliegtuigen die door Israël waren besteld te versnellen, aangezien plannen voor een mogelijke militaire aanval tegen het nucleaire plan van Iran vooruitgang boeken, meldde Ynet maandag.

Door JERUZALEM POST

In oktober verklaarden bronnen bij het Ministerie van Defensie dat hoge officieren van de Israëlische luchtmacht (IAF) hadden gevraagd om de levering van vier KC-46 tankvliegtuigen uit de VS te versnellen, met het verzoek om twee van de vliegtuigen onmiddellijk te leveren. De officieren vroegen of de andere twee binnen de komende twee tot drie jaar konden worden geleverd.

Volgens het Ynet-verslag hoopt de IDF de VS het komende jaar te overtuigen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken keurde afgelopen maart de mogelijke verkoop goed van maximaal acht KC-46 tankvliegtuigen en aanverwante uitrusting aan Israël voor een geschatte kostprijs van $ 2,4 miljard, wat de eerste keer is dat Washington Jeruzalem toestaat nieuwe tankvliegtuigen te kopen.

Israël zou tegen het einde van 2023 twee van de door Boeing gemaakte vliegtuigen ontvangen, en tijdens het laatste bezoek van voormalig premier Benjamin Netanyahu aan Washington, bracht hij de kwestie ter sprake dat twee van de acht tankers het komende jaar worden geleverd.

Een IAF F-35-vliegtuig tijdens de tweejaarlijkse Blauwe Vlag training,  een enorme oefening met piloten uit de Verenigde Staten, Griekenland, Duitsland en Italië (Met dank: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUZALEM POST)

De KC-46-tankvliegtuigen zullen de Israëlische Ram (Boeing 707) tankvliegtuigen vervangen die nodig zijn voor langeafstandsmissies en die de leeftijd van 60 jaar naderen.

De Israëlische vloot van Ram-vliegtuigen, waarvan het aantal vertrouwelijk blijft, zijn voormalige burgervliegtuigen die zijn aangepast voor militair gebruik, zoals het bijtanken van straaljagers in de lucht, evenals de vloot van transportvliegtuigen. Vorig jaar bleven ze aan de grond.

De nieuwe KC-46-tankvliegtuigen kunnen jets bijtanken met 1.200 gallons brandstof per minuut via de fly-by-wire 55-ft. tankslurf. Ze kunnen ook via de vleugels bijtanken zodat drie jets tegelijk binnen drie tot vier minuten kunnen worden bijgetankt.

Met een bereik van 11.830 km. en een capaciteit om zo’n 207.000 ltr brandstof te lossen kan de KC-46 meer dan 64 verschillende soorten vliegtuigen bijtanken.

Dergelijke tankvliegtuigen zouden van cruciaal belang zijn voor een aanval op Iran, aangezien een missie tegen Iran meer dan duizend kilometer in elke richting zou inhouden.

Tijdens een recent bezoek aan de VS vertelde minister van Defensie Benny Gantz Amerikaanse functionarissen dat hij een deadline had gesteld voor wanneer de IDF de voorbereidingen voor een aanval op Iran voltooid moet hebben. Volgens een hooggeplaatste diplomatieke bron was er geen Amerikaans veto tegen de plannen van Israël.

De VS en Israël plannen naar verluidt grote gezamenlijke oefeingen ter voorbereiding op een mogelijke aanval op het nucleaire programma van Iran.

Anna Ahronheim heeft bijgedragen aan dit verslag.

 

ENGLISH

The US has rejected an Israeli request to fast-track the delivery of two tanker aircraft which had been ordered by Israel, as plans for a possible military option against Iran’s nuclear plan move forward, Ynet reported on Monday.

By JERUSALEM POST

In October, sources in the Defense Ministry stated that senior Israel Air Force (IAF) officers had requested that the supply of four KC-46 tanker aircraft from the US be sped up, asking that two of the aircraft be delivered immediately. The officers asked that the other two be supplied within the next two to three years.

According to the Ynet report, the IDF hopes to convince the US over the next year.

The US State Department approved the possible sale of up to eight KC-46 tanker aircraft and related equipment to Israel for an estimated cost of $2.4 billion last March, marking the first time that Washington has allowed Jerusalem to buy new tankers.

Israel was set to receive two of the Boeing-made planes by late 2023, and during former prime minister Benjamin Netanyahu’s last visit to Washington, he raised the issue that two of the eight tankers be supplied in the next year.

An IAF F-35 plane at the bi-annual Blue Flag drill a massive exercise with pilots from the United States, Greece, Germany and Italy (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

The KC-46 tankers will replace Israel’s Ram (Boeing 707) tanker aircraft that are required for long-range missions and nearing the age of 60.

Israel’s fleet of Ram planes, the number of which remains confidential, are former civilian aircraft adapted for military uses such as aerial refueling for fighter jets, as well as its fleet of transport aircraft. They were grounded last year.

The new KC-46 tankers can refuel jets with 1,200 gallons of fuel per minute by its fly-by-wire 55-ft. refueling boom. It also can have wing air refueling pods allowing three jets to be refueled at once within three to four minutes.

With a range of 11,830 km., with the capacity to unload some 207,000 lbs. of fuel, the KC-46 can refuel over 64 different types of aircraft.

Such refueling aircraft would be critical for a strike on Iran, as a mission against Iran would need to travel over a thousand kilometers in each direction.

During a recent visit to the US, Defense Minister Benny Gantz updated American officials that he had set a deadline for when the IDF will need to complete preparations for an attack against Iran. There was no US veto to Israel’s plans, according to a senior diplomatic source.

The US and Israel are reportedly planning large joint exercises to prepare for a possible strike against Iran’s nuclear program.

Anna Ahronheim contributed to this report.