Illustrative – M1A2 Abrams tank
(Photo: Staff Sgt. True Thao/U.S. Army via ABACAPRESS.COM)

Nederlands + English

De Verenigde Staten bevoorraden Oekraïne met Amerikaanse munitie uit een voorraad die is opgeslagen in Israël, meldde The New York Times woensdag. 

Door Allisrael News

De weinig bekende voorraad bevat wapens en munitie die het Pentagon in het Midden-Oosten kan gebruiken, mocht dat nodig zijn, en is in het verleden ook door Israël gebruikt.

De VS willen Oekraïne meer dan een miljoen 155-millimeter granaten leveren. Een groot aantal van die granaten zal worden geleverd uit Amerikaanse voorraden opgeslagen in Israël en Zuid-Korea.

Naar schatting 300.000 granaten zullen worden geleverd uit de voorraden in Israël, waarvan de helft al naar Europa is verscheept en via Polen aan Oekraïne zal worden afgeleverd, aldus Amerikaanse en Israëlische functionarissen.

De V.S. gebruiken hun overzeese voorraden, omdat de voorraden in de Verenigde Staten opraken, en de Amerikaanse defensie-aannemers niet in staat zijn geweest de enorme behoefte van Oekraïne aan munitie bij te houden, meldde de Times.

Volgens de Times maakte Israël zich aanvankelijk zorgen over de bevoorrading van Oekraïne door de VS vanuit de in Israel opgeslagen voorraad, omdat Israël consequent weigert Oekraïne te bewapenen of daar medeplichtig aan te lijken.

Israël vreest dat militaire hulp aan Oekraïne de betrekkingen met Rusland zou kunnen schaden en bijgevolg de Israëlische luchtmacht die aanvallen uitvoert op Iraanse doelen in Syrië, in wat bekend staat als de “oorlog tussen de oorlogen”, in gevaar zou kunnen brengen.

Israël heeft Oekraïne vooral humanitaire hulp gestuurd, waaronder de oprichting van een veldhospitaal.

In oktober diende Oekraïne officieel een aanvraag in om luchtverdedigingssystemen – zoals de Iron Dome – van Israël te verkrijgen, in het licht van het Russische gebruik van Iraanse ballistische raketten en aanvalsdrones.

“Oekraïne is zeer geïnteresseerd in het (op zo kort mogelijke termijn) verkrijgen van verdedigingssystemen van Israël, met name: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor en Israëlische steun bij de opleiding van Oekraïense operators,” aldus de aanvraag.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen, die eerder deze maand met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak, zei dat de humanitaire hulp van Israël aan Oekraïne zal worden voortgezet. Hij gaf echter ook aan dat Israël veel minder openlijk kritiek zal leveren op Rusland voor zijn acties in Oekraïne dan de voormalige Israëlische premier Yair Lapid.

“Over de kwestie Rusland en Oekraïne zullen we één ding zeker doen – minder in het openbaar spreken,” zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Het plan om de in Israël opgeslagen munitie te gebruiken werd aanvankelijk voorgesteld door de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd J. Austin aan de voormalige Israëlische minister van Defensie Benny Gantz, volgens een anonieme Israëlische ambtenaar.

Volgens de Times adviseerde Israëls defensie-apparaat het plan te aanvaarden om spanningen met de VS te vermijden en omdat de munitie niet van Israël is om te verwijderen, maar van Amerika.

Maar niet iedereen in de VS denkt dat het bevoorraden van Oekraïne vanuit Amerikaanse opslagplaatsen overzee noodzakelijkerwijs een goed idee is.

“De VS vullen het verschil aan vanuit hun voorraden, maar dat is twijfelachtig een duurzame oplossing,” zei Michael Kofman, de directeur van Russische Studies bij het Center for Naval Analyses, een onderzoeksinstituut in Arlington. “Het betekent dat de VS elders risico’s neemt.”

Volgens twee hoge Israëlische functionarissen hebben de VS Israël beloofd dat hun voorraad in de Joodse staat zal worden aangevuld en dat zij in geval van ernstige nood onmiddellijk nieuwe munitie zullen sturen.

De voorraad, die bekend staat als de War Reserve Stocks for Allies-Israel, werd na de Yom Kippur-oorlog van 1973 aangelegd om ervoor te zorgen dat Israël in een toekomstige crisis over voldoende munitie zou beschikken.

Israël mocht munitie uit de voorraad gebruiken tijdens de oorlog met Hezbollah in 2006 en opnieuw tijdens Operation Protective Edge tegen Hamas in 2014. Pas in de jaren 2000 werd de voorraad uitgebreid met munitie voor het Amerikaanse leger, de marine en de luchtmacht, aldus een voormalige Amerikaanse wapeninspecteur.

*******************************************

ENGLISH

The United States is supplying Ukraine with American ammunition stored in a stockpile in Israel, The New York Times reported Wednesday. 

By Allisrael News

The little-known stockpile contains weapons and ammunition that the Pentagon can use in the Middle East, should the need arise, and has also been used by Israel in the past.

The U.S. plans to supply Ukraine with more than one million 155-millimeter shells. A large number of those shells will be supplied from U.S. stocks both stored in Israel and in South Korea.

An estimated 300,000 shells will be supplied from the stocks in Israel, half of which have already been shipped to Europe and will be delivered to Ukraine via Poland, according to U.S. and Israeli officials.

The U.S. is using its overseas stockpiles, because stockpiles in the United States are reportedly running low, and American defense contractors have been unable to keep up with Ukraine’s enormous need for ammunition, the Times reported.

According to the Times, Israel initially was concerned about the U.S. supplying Ukraine from its Israel-based stockpile, as Israel consistently declines to arm or appear complicit in arming Ukraine. Israel fears that helping Ukraine militarily could damage its relations with Russia and, consequently, endanger Israel’s air assets conducting strikes against Iranian targets in Syria, in what is known as the “war between wars.”

Israel has primarily sent Ukraine humanitarian aid, which includes establishing a field hospital

In October, Ukraine officially submitted an application to acquire air defense systems – such as the Iron Dome – from Israel, in the face of Russia’s use of Iranian ballistic missiles and attack drones.

“Ukraine is highly interested in obtaining from Israel (in shortest possible terms) defence systems, in particular: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor and Israeli support in training for Ukrainian operators,” the application stated.

Israeli Foreign Minister Eli Cohen, who spoke to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov earlier this month, said that Israel’s humanitarian aid to Ukraine will continue. He also indicated, however, that Israel will be much less public about criticizing Russia for its actions in Ukraine compared to former Israeli Prime Minister Yair Lapid.

“On the issue of Russia and Ukraine we will do one thing for sure – speak less in public,” the foreign minister said.

The plan to use the munitions stored in Israel was initially suggested by U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin to former Israeli Defense Minister Benny Gantz, according to an anonymous Israeli official.

According to the Times, Israel’s defense establishment recommended accepting the plan to avoid tensions with the U.S. and because the ammunition is not Israel’s to dispose, but America’s.

However, not everyone in the U.S. thinks that supplying Ukraine from American warehouses overseas is necessarily a good idea.

“The U.S. is making up the difference from its stockpiles, but that’s doubtfully a sustainable solution,” said Michael Kofman, the director of Russian Studies at the Center for Naval Analyses, a research institute in Arlington. “It means the U.S. is taking on risk elsewhere.”

According to two senior Israeli officials, the U.S. promised Israel that its stockpile in the Jewish state will be replenished and that, in case of a serious emergency, it will immediately send new ammunition.

The stockpile, which is known as the War Reserve Stocks for Allies-Israel, was established after the 1973 Yom Kippur War to ensure that Israel would have enough ammunition in a future crisis.

Israel was allowed to use munitions from the stockpile during the 2006 war with Hezbollah and again during Operation Protective Edge against Hamas in 2014. Only as late as the 2000s was the stockpile extended to include munitions for the U.S. Army, Navy and Air Force, according to a former U.S. arms inspector.