Nostromo’s systeem op het dak van Medinol in Jeruzalem. Met dank: Nostromo

Nederlands + English

Een Israëlische startup heeft een ijssteen ontwikkeld die in commerciële en industriële gebouwen kan worden geïnstalleerd om zonne-energie op te slaan voor het koelen van ruimtes.

Door: Israel21c –  Abigail Klein Leichman

Zonne-energie opslaan tussen zonsondergang en zonsopgang is een enorme uitdaging. De Israëlische startup Nostromo Energy besloot die uitdaging aan te gaan door een onwaarschijnlijke stof te gebruiken: water.

Geïnstalleerd op het dak, de kelder of de muren van commerciële en industriële gebouwen, slaat de modulaire IceBrick van Nostromo energie op in ijscapsules en leidt deze naar commerciële ruimtekoeling, die tijdens piekuren tot 45 procent van de wereldwijde stroomvraag vertegenwoordigt .

Sociaal activist Yaron Ben Nun, oprichter en CTO van Nostromo Energy, vertelt ISRAEL21c dat lithium-ion accu’s de heersende technologie zijn voor het opslaan van zonne-energie en het verzekeren van netstabiliteit, “omdat ze werken”.

“Maar lithium-ion kan geen blijvende oplossing voor het elektriciteitsnet zijn, omdat we bergen lithiumafval zullen hebben die niet gemakkelijk te beperken zijn. Er moet schone, duurzame technologie komen.”

Nostromo’s IceBrick. Met dank: Nostromo

Ben Nun, een zelfbenoemde “airconditioningverslaafde”, is een getrainde elektricien met ervaring in energiebeheer en behoud.

Uit zijn onderzoek bleek dat ijs een veilig, effectief materiaal is om energie vast te houden. En het is duurzaam, omdat hetzelfde water keer op keer kan worden bevroren en gesmolten.

“Het net verliest elke dag meerdere megawatts bij zonsondergang en dat vraagt ​​om enorme hoeveelheden opslag. Alleen al door water te bevriezen, kunnen we 45% van de belasting op het net opvangen”, zegt Ben Nun.

“Ik ben niet de eerste die op dit idee komt, maar je ziet deze systemen niet overal vanwege de slechte techniek en prestaties, een te grote footprint en een onaantrekkelijk uiterlijk”, voegt hij eraan toe.

Nostromo’s oprichter en Chief Technology Officer, Yaron Ben Nun.
Foto door Mark Nomder

In 2016 kreeg Ben Nun investeringen van familie en vrienden en begon hij met de ontwikkeling van een nieuwe energie-opslag-cel voor de commerciële markt die deze nadelen zou kunnen overwinnen. “We hebben een cel ontworpen met belangrijke eigenschappen op het gebied van efficiëntie, ontladingsdiepte en stabiliteit”, zegt hij.

Een speciale koelmachine laadt de IceBrick-generator op door er antivries doorheen te laten circuleren bij min 3 graden Celsius. De koelmachine gebruikt in de daluren goedkope of overtollige elektriciteit van het net of uit duurzame bronnen, legt Ben Nun uit.

Bekijk, virtueel, het systeem hier .

“We bevinden ons in een zeer vreemde en geweldige tijd en we geloven dat onze technologie een essentieel hulpmiddel is voor besluitvormers om de enorme uitdagingen die op ons afkomen te beperken”, zegt Ben Nun.

Pilotprojecten in de VS en Israël

Nostromo heeft Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten met Shell en de Israel Electric Corporation, en samenwerkingsverbanden met verschillende Amerikaanse ingenieursbureaus.

In februari kondigde Mayo A. Shattuck III, voorzitter van de Amerikaanse energiegigant Exelon, een persoonlijke investering van $ 500.000 aan in het Israëlische bedrijf.

In april kondigde Nostromo een 20-jarige overeenkomst aan met het Hilton Beverly Hills om een ​​1,5 MWh-systeem te installeren dat zowel het Hilton als het aangrenzende Waldorf Astoria bedient.

Ilana Shoshan, algemeen directeur van Nostromo’s activiteiten aan de westkust van de VS, legt uit dat in Californië “nutsbedrijven soms gedwongen worden om stroomonderbrekingen te starten, met gevolgen voor honderdduizenden huizen en bedrijven tijdens de piekuren van de zomer. Brede toepassing van Nostromo-systemen in commerciële en industriële gebouwen kan het fenomeen helpen voorkomen.”

Nostromo’s VP Engineering Ori Asscher en algemeen directeur West Coast, Illana Shoshan. Foto door Ido Lavie

Nostromo heeft ook een overeenkomst getekend met Sandstone Properties voor de bouw van een 900 kWh-systeem in een kantoorgebouw in Los Angeles; en een gemeenschappelijke intentieverklaring met Westfield, een van de grootste eigenaren en exploitanten van winkelcentra in de VS, om systemen op zijn locaties te installeren.

In juni rondde Nostromo een fusie af met Somoto, het beursgenoteerde bedrijf van Tel Aviv, waarmee $ 13,6 miljoen werd opgehaald.

De daarop volgende maand werd een IceBrick geïnstalleerd op het dak van Medinol , een in Jeruzalem gevestigde ontwikkelaar en fabrikant van stents voor hartoperaties . Het 600 kWh-systeem bevat 48 cellen ingekapseld ijs die zijn aangesloten op de oplaadkoelmachine, en vormt een belangrijke back-up van het koelsysteem van Medinol voor ‘schone’ ruimtes.

Pilots in meer dan 20 landen

Nu zal Nostromo de kans krijgen om zijn oplossing in ongeveer 20 landen te testen, dankzij de aanvaarding ervan in de Anheuser-Busch InBev 100+ Accelerator. Het bedrijf won een van de 36 plaatsen in het cohort van de versneller voor 2021, uit een aanmelding van 1.300 kandidaten.

De 100+ Accelerator werd in 2018 gelanceerd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de drankengigant en werd eerder dit jaar vergezeld door Coca-Cola, Colgate Palmolive en Unilever om duurzame innovatie in hun toeleveringsketens te financieren en te testen.

De Nostromo IceBrick wordt geïnstalleerd op het Medinol-gebouw, Jeruzalem. Foto door Harel Ben Nun

Nostromo zal demonstreren hoe de IceBrick de integratie van duurzame energie kan versnellen, de CO2-uitstoot kan verminderen en het opladen van elektrische voertuigen mogelijk kan maken in de bedrijfsfaciliteiten van AB Inbev. Gegevens over het energieverbruik en de vraag naar koeling zullen op verschillende locaties worden verzameld en geanalyseerd.

“Samen streven we ernaar om de acceptatie van duurzame oplossingen te stimuleren door fantastische innovaties te financieren en te versnellen die de wereld zullen veranderen door al onze bedrijven op wereldschaal duurzamer te maken”, zegt Carolina Garcia, Global Sustainability and Innovation Director voor AB InBev.

Voor meer informatie, klik hier

***********************************************

ENGLISH

Nostromo’s system on the roof of Medinol in Jerusalem. Credit: Nostromo

An Israeli startup has developed an ice brick that can be installed in commercial and industrial buildings to store solar energy for space cooling.

By: Israel21c – Abigail Klein Leichman

Storing solar energy between sunset and sunrise is a huge challenge. Israeli startup Nostromo Energy decided to meet that challenge by using an unlikely substance: water.

Installed on the roof, basement or walls of commercial and industrial buildings, Nostromo’s modular IceBrick stores energy in ice capsules and directs it to commercial space cooling, which accounts for up to 45 percent of global power demand during peak hours.

Social activist Yaron Ben Nun, founder and CTO of Nostromo Energy, tells ISRAEL21c that lithium-ion batteries are the prevailing technology for storing solar energy and assuring grid stability, “because they work.”

“But lithium ion cannot be a lasting solution for the grid because we’ll have mountains of lithium waste that is not easy to mitigate. We must have clean, sustainable technology.”

Nostromo’s IceBrick. Credit: Nostromo

Ben Nun, a self-described “air-conditioning addict,” is a trained electrician with experience in energy management and conservation.

His research revealed that ice is a safe, effective material to hold energy. And it is sustainable, as the same water can be frozen and melted over and over.

“The grid loses multiple megawatts at sunset every day, and that demands huge amounts of storage. Just by freezing water, we can take care of 45% of the load on the grid,” says Ben Nun.

“I’m not the first to think of this idea, but you don’t see these systems everywhere because of poor engineering and performance, too large a footprint and an unattractive appearance,” he adds.

Nostromo’s Founder and Chief Technology Officer, Yaron Ben Nun.
Photo by Mark Nomder

In 2016, Ben Nun got investments from family and friends and began development of a new energy storage cell for the commercial market that could overcome these drawbacks. “We designed a cell with high properties of efficiency, depth of discharge, and stability,” he says.

A designated chiller charges the IceBrick array by circulating antifreeze through it at minus 3 degrees Celsius. The chiller uses cheap or surplus electricity from the grid at off-peak hours or from renewable resources, Ben Nun explains.

Take a virtual tour of the system here.

“We are in a very strange and magnificent time, and we believe our technology is an essential tool for decision-makers to mitigate the huge challenges coming toward us,” says Ben Nun.

Pilot projects in US and Israel

Nostromo has R&D projects with Royal Dutch Shell and the Israel Electric Corporation, and partnerships with several American engineering companies.

In February, Mayo A. Shattuck III, chairman of American energy giant Exelon, announced a $500,000 personal investment in the Israeli company.

In April, Nostromo announced a 20-year agreement with the Hilton Beverly Hills to install a 1.5 MWh system serving both the Hilton and the adjacent Waldorf Astoria.

Ilana Shoshan, general manager of Nostromo’s US West Coast operations, explains that in California, “utilities are sometimes forced to initiate rolling blackouts, impacting hundreds of thousands of homes and businesses during peak summer hours. Wide deployment of Nostromo systems in commercial and industrial buildings can help prevent the phenomenon.”

Nostromo’s VP Engineering Ori Asscher and General Manager West Coast, Illana Shoshan. Photo by Ido Lavie

Nostromo also signed an agreement with Sandstone Properties for the construction of a 900-kWh system in a Los Angeles office building; and a memorandum of understanding with Westfield, one of the biggest mall owners and operators in the US, to install systems at its sites.

In June, Nostromo completed a merger with the Tel Aviv Stock Exchange listed company Somoto, raising $13.6 million in the process.

An IceBrick was installed the following month on the roof of Medinol, a Jerusalem-based cardiac stent developer and manufacturer. The 600-kWh system contains 48 cells of encapsulated ice connected to the charging chiller, providing critical backup to Medinol’s clean rooms cooling system.

Pilots in 20+ countries

Now, Nostromo will have the opportunity to pilot its solution in about 20 countries, thanks to its acceptance into the Anheuser-Busch InBev 100+ Accelerator. The company won one of 36 spots in the accelerator’s 2021 cohort, from a field of 1,300 applicants.

Geared to meet the beverage giant’s climate action goals, the 100+ Accelerator was launched in 2018 and was joined earlier this year by Coca-Cola, Colgate Palmolive and Unilever to fund and pilot sustainable innovation in their supply chains.

The Nostromo IceBrick being installed on the Medinol building, Jerusalem. Photo by Harel Ben Nun

Nostromo will demonstrate how the IceBrick could accelerate renewable energy integration, reduce carbon emissions and enable electric vehicle charging at AB Inbev’s corporate facilities. Data on energy use and cooling demands will be collected and analyzed from different sites.

“Together, we are striving to supercharge adoption of sustainable solutions by funding and accelerating fantastic innovations that will change the world by making all of our businesses more sustainable at a global scale,” said Carolina Garcia, global sustainability and innovation director for AB InBev.

For more information, click here