De olifant in de kamer – The elephant in the government

Nederlands + English

Bij Lareb zijn inmiddels meer dan 229.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. En wat is nu de oorzaak van de oversterfte? Het is hoog tijd om de olifant in de kamer te belichten tijdens de ‘Week van de Vaccinatieschade‘.

Door: Brabosh

Niet alleen in Nederland, maar in veel landen met een hoge vaccinatiegraad is al geruime tijd sprake van een ‘onverklaarbare’ oversterfte. De correlatie is evident, maar is er ook een causaal verband? Een overheid die waarheidsvinding hoog in het vaandel heeft staan, zou de oorzaak van deze gezondheidscrisis tot op de bodem uit moeten willen zoeken, maar we zien het tegenovergestelde.

Het RIVM en de GGD zijn de instanties die een dergelijk onderzoek zouden kunnen faciliteren, maar op grond van privacyregels houden zij de data die hiervoor nodig zijn tegen de borst. Onafhankelijk onderzoek is hierdoor onmogelijk.

Stop met vaccineren

Vanwege het taboe – vaccins zijn ‘veilig en effectief’ en iedereen die iets anders beweert, is verdacht – worden vaccinatieslachtoffers van het kastje naar de muur gestuurd. Ondertussen is net de volgende boostercampagne gestart voor iedereen vanaf twaalf jaar oud.

Tijd voor reflectie, vinden de organisatoren van de Week van de Vaccinatieschade. Zij willen dat het vaccineren wordt gestopt, totdat een causaal verband met de oversterfte is uitgesloten en duidelijk is dat de vaccins écht veilig zijn.

Het initiatief van de actieweek komt van Properganda en De Andere Krant. Een groot aantal corona-kritische organisaties en onafhankelijke media hebben zich aangesloten. In de week van 23 – 30 september zullen zij hun schijnwerpers richten op de olifant in de kamer, ofwel vaccinatieschade.

De Andere Krant verschijnt zaterdag 24 september met een twaalf pagina’s tellend katern waarin negen interviews zijn opgenomen met mensen die ernstige gezondheidsklachten kregen na hun coronavaccinatie. Naast bovengenoemde nieuwsplatforms, zullen ook diverse influencers op sociale media het onderwerp de komende week stevig onder de aandacht brengen.

Verder zal komende week op diverse relevante plaatsen een reusachtige opblaasolifant verschijnen om het publiek te informeren over vaccinatieschade. Op donderdag 29 september is de olifant te vinden in Den Haag, waar slachtoffers in gesprek zullen gaan met diverse politici.

Bronnen:
naar een artikel “Week van de Vaccinatieschade: ‘Stop met vaccineren, doe onderzoek’” van 23 september 2022 en een artikel “Oversterfte Europa loopt op naar 16 procent, zwaar geprikte landen scoren het hoogst” van 20 september 2022 en een artikel “Artsen roepen wereldwijde medische crisis uit wegens sterfte door COVID-vaccins” van 16 september 2022 op de site van BLCKBX.tv

 

ENGLISH

Lareb in the Netherlands has received more than 229,000 reports of adverse effects. And what is the cause of the overkill? It is high time to highlight the elephant in the room during the ‘Week of Vaccination Damage’.

By: Brabosh

Not only in the Netherlands, but in many countries with high vaccination rates, there has been an “unexplained” overmortality for quite some time. The correlation is obvious, but is there causation? A government that values truth-telling should want to get to the bottom of this health crisis, but we see the opposite.

The RIVM and the GGD are the agencies that could facilitate such an investigation, but due to privacy rules, they hold back the data needed for this purpose. This makes independent research impossible.

Stop vaccinating

Because of the taboo – vaccines are “safe and effective” and anyone who claims otherwise is suspect – vaccine victims are sent from pillar to post. Meanwhile, the next booster campaign has just started for everyone 12 years old and older.

Time for reflection, think the organizers of Vaccination Awareness Week. They want vaccination to be stopped until a causal link to the over mortality has been ruled out and it is clear that the vaccines are really safe.

The initiative of the action week comes from Properganda and The Other Newspaper. A large number of corona-critical organizations and independent media have joined in. During the week of Sept. 23 – 30, they will focus their spotlight on the elephant in the room, or vaccine safety.

The Other Newspaper will appear Saturday, Sept. 24, with a 12-page section featuring nine interviews with people who suffered serious health problems following their corona vaccination. In addition to the aforementioned news platforms, various influencers on social media will also firmly highlight the issue in the coming week.

Furthermore, a giant inflatable elephant will appear in various relevant places next week to educate the public about vaccine damage. On Thursday, September 29, the elephant can be found in The Hague, where victims will engage in conversation with various politicians.

Sources:
To an article “Vaccine Harm Week: ‘Stop vaccinating, do research'” dated Sept. 23, 2022 and an article “Mortality Europe rises to 16 percent, heavily vaccinated countries score highest” dated Sept. 20, 2022 and an article “Doctors declare global medical crisis due to deaths caused by COVID vaccines” dated Sept. 16, 2022 on the site of BLCKBX.tv