The Settlers - Ezri Tubi

"The Settlers"
you've probably heard about them
you know - those backward brutal racist religious bigots
the ones with the big nose
now they are the biggest moral problem in the middle east

"De Kolonisten"
je weet wel - die achterlijke brutale racistische religieuze dwepers
degenen met die grote neus
nu zijn ze het grootste morele probleem in het Midden-Oosten

30 views