Hinnom Vallei - Jeruzalem: De Sta in de Vallei?- Hinnom Valley – Jerusalem: The Valley City?

Nederlands en/and English

Bron: Root Source Tours

NEDERLANDS:
De Hinnom-vallei in Jeruzalem schreeuwt nog steeds de verhalen van Leven, Dood, Hel en Verlossing uit. We bestrijken de drie valleien van Jeruzalem, Gods oorspronkelijke plan voor deze vallei als grens tussen Juda en Benjamin, het gebruik ervan voor het offeren van kinderen aan de god Moloch, hoe het synoniem werd met de hel, het gebruik ervan om water uit Bethlehem en zijn bestemming vandaag en in de toekomst over te brengen, en de les die het voor ons allen draagt. (43:00)

In deel 1, Root Source tours introduceert Jeruzalem aan u, niet als de stad van drie belangrijke heuvels, maar als de stad van drie belangrijke valleien.  

In deel 2 laten we je zien hoe God deze vallei tot een vallei heeft gemaakt waarin het leven stroomde, zoals het is ontworpen om de grens tussen de stam van Juda, Benjamin en Jeruzalem vast te stellen.

In deel 3 vertellen we het huiveringwekkende verhaal van de waarheid waar kinderen werden opgeofferd (door het vuur) aan de god Moloch in wat de vallei van de dood werd. We verkennen ook Gods antwoord in een bijna onbegrijpelijke uitspraak over deze plaats. 

In deel 4 beschrijven we hoe de vallei werd gebruikt als het Griekse en Hebreeuwse woord voor hel: Gehenna en Gehinnom respectievelijk.

In deel 5 vertellen we het weinig bekende verhaal van zuiver water dat meer dan 2000 jaar geleden consequent door de Hinnom-vallei stroomde, van Bethlehem naar de tempel. 

In ons afsluitende deel 6 vertellen we een verhaal van vandaag, Gods beloften voor de toekomst van deze vallei in Jeremia 31 en 32, en waarom we niets weten over de persoon voor wie deze vallei is genoemd. 

Bron: Root Source Tours
_____________________________________________

Root Source Tours

ENGLISH:
The Hinnom valley in Jerusalem still shouts out its stories of Life, Death, Hell and Redemption. We cover the three valleys of Jerusalem, God’s original plan for this valley as a border between Judah and Benjamin, its use for child sacrifice to the god Moloch, how it became to be synonymous with Hell, its use to convey water from Bethlehem and its destiny today and in the future, as well as the lesson it carries for us all. (43:00)

In part 1, Root Source tours introduces Jerusalem to you, not as the city of three key hills, but as the city of three key valleys.  

In part 2, we show you how God established this valley to be one in which life flowed, as it was designed establish the border between the tribe of Judah, Benjamin and Jerusalem.

In part 3, we tell the chilling tale of truth where children were sacrificed (passed thru the fire) to the god Moloch in what became the valley of death. We also explore God’s response in an almost incomprehensible statement about this place. 

In part 4, we describe how the valley came to be used as the Greek and Hebrew word for hell: Gehenna and Gehinnom respectively.

In part 5, we tell the little known story of pure water that flowed consistently across the Hinnom Valley more than 2000 years ago, from Bethlehem to the Temple. 

In our concluding part 6, we tell a story of today, God’s promises for the future of this valley in Jeremiah 31 and 32, and why we know nothing about the person for whom this valley is named. 

Credits: Root Source Tours

185 views


Comments