De Hoop, De wedergeboorte van Israël

Nederlands - English

NEDERLANDS:

1: Theodor Herzl
Tijdens zijn leven werd Theodor Herzl van alles genoemd, van een held tot een dromer tot een ketter. Maar zijn invloed op het Joodse volk is onmiskenbaar. Herzl, die bekend staat als de vader van het moderne zionisme, heeft zijn hele leven geprobeerd een manier te vinden om een einde te maken aan het antisemitisme en een Joodse staat te stichten.

2: Het kopen van het Heilige Land
In het midden van de negentiende eeuw werd Palestina getekend door ziekte, armoede en wanhoop. Maar dat veranderde allemaal toen joodse pioniers het land Israël legaal aankochten, vestigden en ontwikkelden. Speerpunten waren het KKL-JNF (Joods Nationaal Fonds) en rijke joodse filantropen uit Europa, Sir Moses Montefiore en Baron Edmond De Rothschild.

 3: Chaim Weizmann
Chaim Weizmann, chemicus van beroep, werd uiteindelijk Israëls eerste internationale diplomaat en Israëls eerste president in 1948. Weizmann werkte hard om de steun van het Verenigd Koninkrijk te krijgen voor de vestiging van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina. Hij had een ontmoeting met de Amerikaanse president Harry Truman om de Amerikaanse steun voor de nieuwe staat Israël te verkrijgen.

4: David Ben-Gurion
Israël's stichter en eerste premier, David Ben-Gurion, leerde de verhalen van de Bijbel als kind aan de knie van zijn grootvader; deze liefde voor de Bijbel zou Ben-Gurion's opvattingen vormen gedurende zijn hele leven. Van het bestuderen van Hebreeuws tot het bewerken van vroege Joodse nederzettingen en het opbouwen van een regering, Ben-Gurion wijdde zijn leven aan een onafhankelijke Joodse staat.

 5: Golda Meir
Golda Meir ontwikkelde zich van onderwijzeres in Wisconsin tot de eerste vrouwelijke premier van Israël. Vóór de onafhankelijkheid van Israël was zij een belangrijk lid van het Joodse leiderschap dat onderhandelde over de vrijlating van Holocaustwezen uit Britse detentiekampen, geheime onderhandelingen voerde met de Jordaanse koning Abdullah en 50 miljoen dollar bijeenbracht om wapens te kopen voor het Israëlische leger.

6: Onafhankelijkheidsdag
Wist u dat er slechts 32 minuten nodig waren om de onafhankelijkheid te herstellen van een volk dat 2000 jaar zonder land had gezeten? "Onafhankelijkheidsdag" is een close-up van de weinig bekende gebeurtenissen die plaatsvonden op de dag dat de Joodse staat Israël werd geboren - 14 mei 1948.

7: Eliezer Ben-Yehuda
Als jonge man had Eliezer Ben-Yehuda een visioen. Hij geloofde dat hij de drijvende kracht zou zijn achter de heropleving van het Hebreeuws als gesproken taal en het terug zou brengen naar het land van zijn voorvaderen.

8: Churchill en de Joden
De meeste mensen kennen Winston Churchill als de "Britse Bulldog", de eerste minister die Groot-Brittannië naar de overwinning in de Tweede Wereldoorlog leidde. Maar een minder bekend verhaal is dat van Churchill, de levenslange vriend van het Joodse volk en een van de hoofdrolspelers bij de oprichting van de staat Israël.


*******************************************
ENGLISH:

1: Theodor Herzl
During his lifetime, Theodor Herzl was called everything from a hero, to a dreamer, to a heretic. But his influence on the Jewish people is undeniable. Known as the father of modern Zionism, Herzl spent his life trying to find a way to end anti-Semitism and create a Jewish state.

2: Buying the Holy Land
In the mid-nineteenth century, Palestine was marked by disease, poverty and despair. But that all changed when Jewish pioneers legally purchased, settled and developed the land of Israel. Spearheading the effort were the KKL-JNF (Jewish National Fund) and wealthy Jewish philanthropists from Europe, Sir Moses Montefiore and Baron Edmond De Rothschild.

 3: Chaim Weizmann
A chemist by trade, Chaim Weizmann eventually became Israel's first international diplomat and Israel’s first President in 1948. Weizmann worked diligently to secure the United Kingdom’s support of the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine. He met with U.S. President Harry Truman to help secure American support for the new State of Israel.

4: David Ben-Gurion
Israel's founder and first Prime Minister, David Ben-Gurion, learned the stories of the Bible as a child at his grandfather's knee; this love for the Bible would shape Ben-Gurion's views throughout his life. From studying Hebrew to farming early Jewish settlements to building a government, Ben-Gurion dedicated his life to an independent Jewish state.

 5: Golda Meir
Golda Meir went from being a schoolteacher in Wisconsin to the first female Prime Minister of Israel. Before Israel's independence, she was a key member of the Jewish leadership who negotiated the release of Holocaust orphans from British detention camps, held secret negotiations with Jordan's King Abdullah and raised $50 million to buy weapons for the Israeli army.

6: Independence Day
Did you know that it took just 32 minutes to restore independence to a people who had been without a country for 2,000 years? “Independence Day” is a close-up look at the little-known events that took place on the day the Jewish State of Israel was born -- May 14, 1948.

7: Eliezer Ben-Yehuda
As a young man, Eliezer Ben-Yehuda had a vision. He believed he was to be the driving force behind the revival of Hebrew as a spoken language and bring it back to the land of his forefathers.

8: Churchill & the Jews
Most people know Winston Churchill as the “British Bulldog,” the Prime Minister who led Great Britain to victory in World War II. But a lesser-known story is one of Churchill, the lifelong friend of the Jewish people and one of the key players in the creation of the State of Israel.