Hoe steek je de kaarsen aan van Chanoeka - How to Light the Hanukkah

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Chanoeka is het Joodse lichtfeest of toewijdingsfeest ter nagedachtenis aan het Chanoeka wonder in de Tempel van Jeruzalem. Het openbare feest staat ook wel bekend als 'het lichtjesfeest', duurt 8 dagen en staat symbool voor de vrijheid van denken, geloven en beleven.

De eerste dag van dit feest, erev chanoeka, begint na de zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev.

Chanoeka is een joods feest. Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes' (חג האורות: Chag Ha'Orot) of inwijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het 'Chanoeka wonder' in de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand kislew. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Juda de Makkabeeën. Na de herinwijding was er volgens de beschrijving van het wonder van de olie in de Talmoed slechts één kruikje kosjere olie voorradig om de menora te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen brandend te houden. Het feest is ontleend aan apocriefe boeken van de Makkabeeën en heeft niet zoals andere joodse feesten een oorsprong in de Tenach. Er gelden geen halachische (rabbijnse wetgeving) verboden, behalve enkele kleine beperkingen rond de tijd dat de kaarsen aangestoken moeten worden en wanneer zij branden.

_______________________
ENGLISH:

Hanukkah is the Jewish festival of lights or dedication festival in memory of the Hanukkah miracle in the Temple of Jerusalem. The public festival is also known as 'the festival of lights', lasts 8 days and is a symbol of freedom of thought, belief and experience.

The first day of this festival, erev hanukkah, starts after the sunset of the 24th day of the Jewish month of Kislev.


Hanukkah is a Jewish celebration. The feast is also known as 'the feast of the lights' (חג האורות: Chag Ha'Orot) or a dedication festival. The festival lasts eight days, in memory of the "Hanukkah miracle" in the Temple of Jerusalem in 164 BC. The first day of this festival starts after sunset on the 24th day of the Jewish month of Kislew.The re-dedication of the Temple of Jerusalem in 164 BC is commemorated. by Judah the Maccabees. After the rededication, according to the description of the miracle of oil in the Talmud, only one jar of kosher oil was available to burn the menorah during the cleansing of the Temple. However, the jug did not empty before new pure oil was prepared, but poured enough oil to keep the menora burning for eight days.The feast is derived from apocryphal books of the Maccabees and, unlike other Jewish feasts, has an origin in the Tanakh. Halachic (rabbinic) legislation is prohibited, except for some minor restrictions around the time the candles need to be lit and when they are lit.

(Google Translate)

41 views