IDF maakt zijn volgende generatie gevechtsvoertuigen bekend - IDF reveals its next generation of combat vehicles

Compact en behendig. Meer overlevingskansen en gemakkelijker te onderhouden. Het nieuwste gevechtsvoertuig van IDF kan worden bestuurd door een bemanning van slechts twee soldaten. Compay and agile. More survivable and easier to maintain. IDF's newest combat vehicle can be operated by a crew of just two soldiers.

Op zondag hebben het Directoraat Defensieonderzoek en -Ontwikkeling (DDR & D) van het Israëlische Ministerie van Defensie en het bureau van het Hoofd van het Pantserkorps een demo-evenement afgerond om het in het kader van het Carmel-programma ontwikkelde actieprogramma te laten zien.

Bron: Arutz Sheva7 Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Het programma is niet gericht op het produceren van een nieuw voertuig, maar eerder op een doorbraak in visie, gebaseerd op geavanceerde gevechtstechnologie. Het programma richt zich op autonoom en automatisch manoeuvreren, kunstmatige intelligentie en meer.

Het evenement werd gehouden in aanwezigheid van de Directeur-generaal van het Ministerie van Defensie, plaatsvervangend hoofd van de staf van de IDF, commandant van de grondtroepen, hoofd van het directoraat van Defensie-onderzoek en Ontwikkeling bij IMOD, en hoge ambtenaren van de IDF en het defensieapparaat.

Het Carmel-programma werd drie jaar geleden gelanceerd als een meerjarenprogramma voor de ontwikkeling van geavanceerde technologie voor het upgraden van de gevechtsvoertuigen van de IDF. Ook voor het produceren van een wendbaar, effectief, innovatief, compact, gemakkelijk te manoeuvreren voertuig met relatief lage kosten. Het doel van het programma was om de technologie te ontwikkelen die nodig is voor het 'strijdtoneel van de toekomst', met behoud van operationele superioriteit via technologische superioriteit.

Tijdens de eerste fase van het Carmel-programma werd een belangrijke uitdaging voorgelegd aan de drie grote defensie-industrieën in Israël: om de haalbaarheid te bewijzen van een AFV die wordt bestuurd door slechts twee bemanningsleden, met een gesloten luik. Na een langdurig evaluatieproces koos het Ministerie van Defensie drie Israëlische defensie-industrieën uit om het ontwikkelingsprogramma voort te zetten: Rafael, IAI en Elbit Systems.

Elke industrie werd gevraagd om een eigen technologisch concept te ontwikkelen, dat het interieur van de gevechtsvoertuigen van de IDF zou transformeren en upgraden naar een geavanceerde cockpit (net als de cockpit van een gevechtsvliegtuig).

De uitdaging: 1) de haalbaarheid bewijzen van twee soldaten die operaties uitvoeren met gesloten luiken en 2) technologische capaciteiten integreren die de efficiëntie voor de strijdkrachten van de IDF op missie, zouden verbeteren.

De geavanceerde cockpit integreert autonome mogelijkheden (manoeuvreren, doelen detecteren, verdediging, enz.). Bovendien heeft de bemanning beschikking over fusie met meerdere sensoren, 360-graden zicht, snelle verbinding met en kennis van de situatie. Uiteindelijk hoeven de soldaten alleen beslissingen te nemen die het mechanisme nog niet zelf kan nemen.

De industrieën gingen de uitdaging aan, waarbij experts in het veld werden ingeschakeld en geavanceerde technologische infrastructuur in het proces werd geïntroduceerd. Elke branche testte zijn oplossing gedurende een periode van een week, binnen een reeks complexe operationele scenario's.

Een team van experts van de DDR & D evalueerde de drie concepten volgens vooraf bepaalde criteria. De technologische programma’s die worden voorgesteld voor de toekomstige AFV, maken gebruik van een combinatie van geavanceerde sensoren, VR- en AR-mechanismen, AI-technologie om informatie te verwerken en meer.

Elbit Systems ontwikkelde een technologisch concept voor soldaten in de toekomstige AFV, beheerd door de Iron Vision "See-Through" Helmet Mounted Display (HMD). Dit is gebaseerd op de technologie die de industrie heeft ontwikkeld voor het F-35 gevechtsvliegtuig.

Het concept wordt ondersteund door het toepassen van autonome capaciteiten en kunstmatige intelligentie (AI), om besluitvorming te versnellen en doeltreffendheid te vergemakkelijken met een spectaculair verhoogde snelheid en nauwkeurigheid.

Met behulp van een Helmet Mounted Display (HMD) bedient een bemanning van twee soldaten de AFV onder gesloten luiken, waardoor de mogelijkheden en de overlevingskansen verder worden verbeterd. De AFV demonstreerde met succes zijn vermogen om te functioneren als een onafhankelijke aanvalseenheid met hoge vuurkracht, als een netwerkstation met Multi spectrale detectie en informatiefusie, evenals een basisprogramma voor het bedienen van extra onbemande systemen.

RAFAEL's oplossing voor het toekomstige gevechtsvoertuig stelt twee bemanningsleden in staat om hun missie uit te voeren, in een volledig beschermd voertuig met gesloten luik, in een baanbrekend transparant cockpitontwerp, waardoor een zicht op de situatie van 360 graden rondom mogelijk is, met behulp van toegevoegde, up-to-date slagveldinformatie en -gegevens.

Dit omvat doelen, Blue Forces en andere Points Of Interest (POI's), evenals een autonoom ondersteuningssysteem voor autonome missieplanning, autorijden en gelijktijdige werking van alle wapensystemen aan boord, allemaal gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

Israel Aerospace Industries (IAI) presenteerde een programma op basis van een reeks van autonome systemen en robothulpmiddelen, die momenteel op grote schaal in gebruik zijn in Israël en over de hele wereld.

Het door IAI voorgestelde Carmel-programma combineert een panoramisch display, individuele bedieningsschermen en een bedieningsstick vergelijkbaar met een gameconsole of "Xbox Joystick". De autonome mogelijkheden in het gevechtsvoertuig worden beheerd door een centraal, autonoom systeem, dat de verschillende componenten in het programma integreert en de menselijke operator helpt bij het verwerken van informatie, gericht op kritieke bedreigingen en het nemen van effectieve beslissingen op het ‘moment suprême’.

Het programma is gebaseerd op AI-technologie om bedreigingen te detecteren, waardoor effectief target engagement en wapensysteembeheer mogelijk is, evenals autonoom rijden op verschillende terreinen.

Naast de bovengenoemde programma’s leidde de DDR & D een programma om technologische oplossingen te ontwikkelen die vandaag niet in de demo werden gepresenteerd. Deze programma’s integreren de volgende mogelijkheden: hybride voortbeweging, cyberverdediging, actieve camouflage, multi-task radar, een systeem om troepen te identificeren, en meer.

De programma’s die een vergevorderd stadium in het ontwikkelingsproces hebben bereikt, worden al geïntegreerd in de AFV's die het IMOD Tank- en APC-directoraat tegenwoordig ontwikkelt en produceert.
 _____________________________________
ENGLISH: 

On Sunday, the Israeli Defense Ministry’s Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) and the Office of the Head of the Armored Corps, completed a demo event to reveal the platforms developed within the framework of the Carmel Program.

Source: Arutz Sheva7 The program is not aimed at producing a new vehicle, but rather a breakthrough vision for combat, based on advanced technology. The program focuses on autonomous and automatic maneuvering, artificial intelligence and more.

The event was held in the presence of the Ministry of Defense Director General, IDF Deputy Chief of General Staff, Commander of the Ground Forces, Head of the Directorate of Defense Research and Development in IMOD, and senior officials from the IDF and defense establishment.

The Carmel Program was launched three years ago as a multi-year program for the development of advanced technology to upgrade the IDF’s combat vehicles – producing an agile, effective, innovative, compact, easy-to-maneuver vehicle with relatively low costs. The purpose of the program was to develop the technology necessary for the “combat field of the future,” maintaining operational superiority via technological superiority.

During the first phase of the Carmel Program, a significant challenge was presented to the three major defense industries in Israel: to prove the feasibility of an AFV that is operated by only two combat soldiers, with a closed hatch. Following a lengthy evaluation process, the Ministry of Defense selected three Israeli defense industries to continue the development program: Rafael, IAI, and Elbit Systems.

Each industry was asked to develop its own technological concept, that would transform and upgrade the interior part of the IDF’s combat vehicles to an advanced cockpit (much like a fighter jet’s cockpit).

The challenge: proving the feasibility of two soldiers conducting closed hatch operations and integrating technological capabilities that would enhance mission efficiency for the IDF’s maneuver forces.

The advanced cockpit integrates autonomous capabilities (maneuvering, detecting targets, defense, etc.). In addition, the combat soldier enjoys multi-sensor fusion and 360-degree surround vision, high connectivity, and situational awareness. Ultimately, the soldiers are only required to make decisions that the mechanism cannot yet make by itself.

The industries took the challenge head on, employing experts in the field and introducing advanced technological infrastructure in the process. Each industry tested its solution throughout a period of a week, within a series of complex operational scenarios.

A team of experts from the DDR&D evaluated the three concepts in accordance with predetermined criteria. The technological platforms proposed for the future AFV, employ a combination of advanced sensors, VR and AR mechanisms, AI technology to process information, and more.

Elbit Systems developed a technological concept for combat soldiers in the future AFV, operated by the Iron Vision “See-Through” Helmet Mounted Display (HMD). This is based on the technology that the industry developed for the F-35 fighter jet.

The concept is underpinned by applying autonomous capabilities and Artificial Intelligence (AI), to accelerate decision making and facilitate target engagement with dramatically increased rapidity and accuracy.

Using a Helmet Mounted Display (HMD) a crew of two combat soldiers operates the AFV under closed hatches, further enhancing capabilities and survivability. The AFV successfully demonstrated its capacity to function as an independent high fire-power strike cell, as a networked station for multi-spectral sensing and information fusion, as well as a base platform for operating additional unmanned systems.

RAFAEL’s solution for the future combat fighting vehicle enables two crew members to perform their mission, in a fully protected closed hatch vehicle, with a breakthrough transparent cockpit design, enabling 360 degree situational awareness, using augmented reality for real-time battlefield information and data.

This includes targets, Blue Forces, and other Points Of Interest (POI’s), as well as an autonomous mission support system, for autonomous mission planning, driving, and simultaneous operation of all vehicle weapon systems, all based on combat artificial intelligence capabilities.

Israel Aerospace Industries (IAI) presented a platform based on the company’s family of autonomous systems and robotic tools, which are currently in wide operational use in Israel and around the world.

The Carmel platform proposed by IAI, combines a panoramic display, individual control screens, and a control stick similar to a gaming console or “Xbox Joystick”. The autonomous capabilities in the combat vehicle are operated by a central, autonomous system, which integrates the various components in the platform and assists the human operator in processing information, focusing on critical threats, and making effective real-time decisions.

The platform is based on AI technology to detect threats, enabling effective target engagement and weapon system management as well as autonomous driving in various terrains.

In addition to the aforementioned platforms, the DDR&D led a program to develop technological solutions that were not presented in the demo today. These platforms integrate the following capabilities: hybrid propulsion, cyber defense, active camouflage, multi-task radar, a system to identify troops, and more.

The platforms that have reached an advanced stage in the development process, are already being integrated in the AFVs that the IMOD Tank and APC Directorate is developing and producing today.

 

110 views