Drones voor gebruik in de landbouw - Start-Up: Drones for use in agric

De Aalscholver, ontwikkeld door Israel's Tactical Robotics Ltd. (Courtesy)  
The Cormorant, developed by Israel's Tactical Robotics Ltd. (Courtesy)

Nederlands - English NEDERLANDS: Door; SHOSHANNA SOLOMON Bron: The Times of Israel Vertaling: Paula van de Bos ICNN

Adama, gevestigd in Israël, bundelt zijn krachten met een startup om drones aan te passen voor gebruik in de landbouw. De Aalscholver van Tactical Robotics voor gebruik als onbemande gewasbesproeier. Deze zou goedkoper en veelzijdiger zijn in het gebruik dan traditioneel bestuurde vliegtuigen.

Adama Agricultural Solutions , een Israëlische fabrikant van gewas beschermende chemicaliën, heeft zijn krachten gebundeld met Yavne, de in Israël gevestigde fabrikant van drones,  Tactical Robotics Ltd.,Het gaat om het bestuderen van de haalbaarheid een onbemand voertuig voor het besproeien van gewassen uit de lucht te ontwikkelen. 

De Aalscholver-drone van Tactical Robotics  , voorheen bekend als de AirMule, kan een aantal taken uitvoeren, van het blussen van branden tot reddingsoperaties  in dichtbebouwde stedelijke gebieden.

De drone is een compact en autonoom voertuig dat tot 500 kilogram (1.100 pond) kan vervoeren en verticaal opstijgt als een helikopter. Omdat het gebruik maakt van interne rotorbladen die het mogelijk maken om te werken op onbegaanbaar terrein, zoals bergachtige, beboste en stedelijke gebieden, kan de drone vliegen waar helikopters niet kunnen komen.

“De drone heeft geen speciale landingsbaan nodig en kan op een vrachtwagen worden vervoerd,” zeiden de bedrijven maandag in een gezamenlijke verklaring.

In het kader van deze  ‘joint venture’ zullen Adama en Tactical Robotics samenwerken om de Ag-Aalscholver te ontwikkelen, een onbemand voertuig dat dag en nacht met een laag geluidsniveau gewassen vanuit de lucht kan besproeien. 

Het vermogen van de Aalscholver om zijn snelheid en hoogte aan te passen aan de omstandigheden op de grond en het feit dat de rotorbladen zich onderaan het voertuig bevinden, zal een betere verspreiding en penetratie van de chemicaliën op de gewassen mogelijk maken, aldus de verklaring.

Dani Harari, senior vice-president van strategie en middelen bij Adama Agricultural Solutions (Courtesy)

De twee bedrijven hielden vorige maand een proefvlucht met een prototype uitgerust met pesticidesproeiers, zei Dani Harari, senior vicepresident Strategie en Middelen bij Adama. Hij was voorheen bevelhebber van de elite inlichtingeneenheid (8200) van het Israëlische leger.

"Het werkt echt," zei hij.

Harari had Tactical Robotics benaderd met het idee om de Aalscholver aan te passen voor landbouwdoeleinden.

"Ik ken geen ander platform dan dit”, zei Harari, eraan toevoegend dat de joint venture zal leiden tot baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van sproeien vanuit de lucht. De teams zullen nu blijven samenwerken om het uiteindelijke product te verfijnen.  Adama zal dat product verkopen of het zijn klanten als een service aanbieden, zei hij.

“De drones zijn ideaal voor het bestrijken van uitgestrekte landbouwgebieden zoals in Brazilië, de VS en Argentinië,” zei hij, “ter vervanging van vliegtuigen.”  Omdat ze geen piloten nodig hebben, zijn ze goedkoper en veiliger om te gebruiken dan vliegtuigen, en in tegenstelling tot vliegtuigen kunnen ze vliegen bij zonsopgang - de beste tijd om pesticiden te spuiten - omdat goed zicht niet vereist is.

De Aalscholver, ontwikkeld door Tactical Robotics Ltd. uit Israël, zal worden aangepast voor landbouwdoeleinden samen met Adama Agricultural Solutions (Courtesy)

Bovendien is er geen vliegveld in de buurt nodig. "Je kunt de drone gewoon met een vrachtwagen naar het veld brengen," zei hij. Omdat de drone stiller is dan een helikopter of een vliegtuig, kan hij altijd vliegen, zelfs in de buurt van stedelijke gebieden, zei hij.

Tactical Robotics is een volledige dochteronderneming van Israel's Urban Aeronautics Ltd. , een fabrikant van verticaal opstijgende en landende vliegtuigen.

Adama, voorheen Makhteshim Agan geheten, is nu een dochteronderneming van China's ChemChina. Het fabriceert onkruidverdelgers, insecticiden, schimmelwerende middelen, plantengroeiregulatoren en het behandelt zaaigoed. Adama had in 2018 een omzet van $ 3,9 miljard, volgens haar website.

______________________________________________________
ENGLISH


By SHOSHANNA SOLOMON Credits: The Times of Israel

Israel-based Adama joins forces with startup to adapt drone for agricultural use. Tactical Robotics’s Cormorant to be used as unmanned crop duster, said to be cheaper and more versatile than utilizing traditional piloted planes

Adama Agricultural Solutions, an Israel-based manufacturer of crop-protecting chemicals, has joined forces with Yavne, Israel-based drone maker Tactical Robotics Ltd. to study the feasibility of developing an unmanned vehicle for the aerial spraying of crops.

Tactical Robotics’s Cormorant  drone, formerly known as the AirMule, can perform a number of tasks, from putting out fires to rescue missions in tight urban environments.

The drone is a compact and autonomous vehicle that can carry loads of up to 500 kilograms (1,100 pounds), taking off vertically like a helicopter. Because it utilizes internal lift rotors that enable it operate in obstructed terrain, like mountainous, wooded and urban areas, the drone can fly where helicopters are unable to operate.

The drone does not need a special landing zone and can be carried on a truck, the companies said in a joint statement on Monday.

Under the joint venture, Adama and Tactical Robotics will work together to develop the Ag-Cormorant, an unmanned vehicle that will allow aerial spraying of crops both night and day with low levels of noise.

The Cormorant’s ability to adjust its speed and altitude to conditions on ground and the fact that the rotors are at the bottom of the vehicle will enable better dispersion and penetration of the chemicals on the crops, the statement said.

Dani Harari, senior vice president of strategy and resources at Adama Agricultural Solutions (Courtesy)

The two companies held a trial flight of a prototype equipped with pesticide sprayers last month, said Dani Harari, senior vice president of strategy and resources at Adama and a former commander of the Israeli army’s elite 8200 intelligence unit.

“It is real, it works,” he said.

Harari had approached Tactical Robotics with the idea of adapting the Cormorant for agricultural purposes.

“I don’t know of any other platform” like this, Harari said, adding that the joint venture will lead to breakthrough developments in the field of aerial spraying. The teams will now continue to work together to fine-tune the final product that Adama will either sell or provide its customers as a service, he said.

The drones will be ideal for covering vast agricultural fields like in Brazil, the US and Argentina, he said, replacing planes. Since they don’t require pilots, they are cheaper and safer to use than planes, and unlike planes, they can fly at dawn — the best time to spray pesticides — because visibility is not required.

The Cormorant, developed by Israel’s Tactical Robotics Ltd. will be adapted for agricultural purposes together with Adama Agricultural Solutions (Courtesy)

In addition, no airport is needed nearby. “You can just bring the drone to the field with a truck,” he said. Because the drone is quieter than a helicopter or a plane it can fly at all hours, even near urban areas, he said.

Tactical Robotics is a wholly owned subsidiary of Israel’s Urban Aeronautics Ltd., a maker of vertical takeoff and landing aircraft.

Formerly called Makhteshim Agan, Adama is now a subsidiary of China’s ChemChina. It is a maker of  herbicides, insecticides, fungicides, plant growth regulators and seed treatments. Adama had sales of $3.9 billion in 2018, according to its website.

276 views