Meet & Greet: Ambassador Aviv Shir-On speaks out - Ambassadeur Aviv Shir-On spreekt zich uit

Jack van der Tang of Pillar of Fire interviewed the Ambassador of the State of Israel, Aviv Shir-On, in the Netherlands about all kinds of political and current affairs.

De Ambassadeur van de Staat Israel, Aviv Shir-On, in Nederland wordt door Jack van der Tang van Pillar of Fire geïnterviewd over allerlei politieke en actuele zaken.