Maritieme smokkelpoging raketmateriaal Gaza tegengehouden - Maritime smuggling attempt stopped in Gaza

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israelische leger zegt vorige maand een smokkelpoging van materiaal voor de productie van raketten in Gaza te hebben tegengehouden.

Op 11 mei probeerden vier Palestijnen de maritieme blokkade van Gaza te doorbreken en de Egyptische Sinaï te bereiken, zo heeft het Israelische leger vandaag bekend gemaakt. Hun missie was het ophalen van 24 vaten met glasvezelmateriaal. Dit materiaal was volgens de IDF bedoeld voor de productie van raketten door terreurbeweging Hamas, en Israel hanteert dan ook een verbod op de import hiervan naar de Gazastrook.

De Israelische marine wist de vier smokkelaars aan te houden. Ze worden beschuldigd van een aantal terreurgerelateerde aanklachten, waaronder samenzwering tot moord. Zowel Egypte als Hamas hebben niet gereageerd op het statement van de IDF van vandaag. Het Israëlische leger heeft een video van het voorval gepubliceerd.

Sinds Hamas in 2007 in een burgeroorlog de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook heeft verjaagd, hanteert Israel een blokkade op zowel land als zee om het gevaar van de terreurbeweging in te dammen. Ook Egypte houdt de grens met Gaza regelmatig gesloten. Naar verluidt hebben Israel en Hamas door bemiddelingen overeenkomsten bereikt, waaronder de blokkade verlicht wordt. Zo zou er sprake zijn van een versoepeling op het doorlaten van goederen van duaal gebruik (producten en grondstoffen die voor zowel civiele als militaire doeleinden kunnen worden ingezet).

Hamas en andere militante facties blijven echter dreigen met escalaties. De Gazaanse facties klagen regelmatig dat Israel de afspraken niet snel genoeg zou implementeren, en zetten de Joodse staat onder druk met behulp van jongerenmilities die ballonnen met ontstekingen oplaten en rellen aan de grens waarbij ze gooien met explosieven en het grenshek openknippen, onder andere tijdens de wekelijkse Mars van Terugkeer-protesten.

Begin mei – een week voor de verijdelde smokkelpoging – was nog sprake van een serieuze escalatie. Een scherpschutter van Islamitische Jihad beschoot op 3 mei IDF-militairen, waarop werd gereageerd met bombardementen door de Israelische luchtmacht. Gedurende dat weekeinde vuurden Palestijnse terroristen in 30 uur tijd ongeveer 700 raketten af op dorpen en steden in Israel.

______________________________________________________

ENGLISH: 

Credits: CIDI

The Israeli army says it has stopped a smuggling attempt of rocket production in Gaza last month.

On May 11, four Palestinians attempted to break the maritime blockade of Gaza and reach Egyptian Sinai, the Israeli army announced today. Their mission was to collect 24 barrels with fiberglass material. This material was, according to the IDF, intended for the production of rockets by the Hamas terrorist movement, and Israel therefore applies a ban on its import into the Gaza Strip.

The Israeli navy arrested the four smugglers. They are accused of a number of terror-related charges, including conspiracy to murder. Both Egypt and Hamas have not responded to today's IDF statement. The Israeli army has published a video of the incident:

Since Hamas expelled the Palestinian Authority from the Gaza Strip in a civil war in 2007, Israel has been using a blockade on both land and sea to curb the danger of the terror movement. Egypt also keeps the border with Gaza regularly closed. Allegedly Israel and Hamas have reached agreements through mediation, under which the blockade is being relieved. For example, there would be a relaxation in the passage of dual-use goods (products and raw materials that can be used for both civilian and military purposes).

However, Hamas and other militant factions continue to threaten escalations. The Gaza factions regularly complain that Israel would not implement the agreements quickly enough, and put pressure on the Jewish state with the help of youth militias who release balloons with inflammation and riots at the border, throwing explosives and cutting open the border gate, including during the weekly March of Return protests.

At the beginning of May - a week before the thwarted smuggling attempt - there was still a serious escalation. On 3 May a sniper of Islamic Jihad fired on IDF soldiers, who responded with bombing by the Israeli Air Force. During that weekend, Palestinian terrorists fired around 700 missiles in 30 hours at villages and towns in Israel.

(Google Translate)