CU stelt Kamervragen over haatzaaiende anti-Israeldemonstraties - CU (Dutch political party) asks parliamentary questions about anti-Israel anti-Israel demonstrations

Nederlands - English NEDERLANDS

Bron: CIDI

Na oproep door het CIDI tot maatregelen tegen protesten van het Iraanse terreurregime op Nederlandse bodem, heeft de ChristenUnie Kamervragen ingediend over de haatzaaiende anti-Israeldemonstratie van afgelopen zondag in Den Haag waarbij de politie niet ingreep.

Afgelopen zondag was Den Haag het toneel van taferelen rechtstreeks uit de Iraanse dictatuur. Op de haatzaaiende manifestatie werd amper verbloemd antisemitisme verkondigd, en “down, down Israel!” en “down, down America!” werden ontelbare keren gescandeerd. Er werd fier gewapperd met de Ya Hoessein-vlag, die het symbool is van aan Iran gelieerde extremistische milities in het Midden-Oosten. De politie stond erbij en keek ernaar, ondanks alle tekenen dat de demonstratie door een buitenlands terreurregime georkestreerd is.

CU-Kamerleden Nico Drost, Joël Voordewind en Gert-Jan Segers vinden dat het Kabinet “zich met kracht” moet uitspreken tegen anti-Israeldemonstraties waarin wordt gepleit voor de ondergang van de staat Israel. Drost: “Wat tijdens dat protest werd geroepen, zie ik als haatzaaien. Ik verbaas me er over dat de politie de demonstratie niet beëindigde. Ik wil graag een heldere uitspraak van het Kabinet zodat dit zich niet nog eens herhaalt.” 

Het is niet voor het eerst dat de politie niet ingrijpt bij pro-Iraanse haatzaaiende demonstraties waar tot de ondergang van Israel wordt opgeroepen. Vorig jaar werd de vlag van de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah getoond. Hiervoor werd niemand aangehouden.

 Vragen van de leden Drost, Voordewind, en Segers (allen ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden en Michael Jacobs opnieuw aangehouden en gearresteerd

  1. Heeft u kennis genomen van de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden[1] en CIDI: Stop haatdemonstraties Iraans regime in Nederland[2] en de uitlatingen als “Boycot Israël”, Weg met Israël”, “Weg met Amerika” en “Down, down, Israel” die tijdens deze demonstratie zijn gedaan?
  2. Deelt u de opvatting van de ChristenUnie dat deze oproepen voor de ondergang en beëindiging van de staat Israël, als enige Joodse staat, en voor de ondergang van de Verenigde Staten, gezien mogen worden als het aanzetten tot haat? Zo ja, welke consequenties zijn hieraan verbonden? Zo nee, welke kwalificatie geeft u dan aan deze uitlatingen? Zijn er verder strafbare feiten geconstateerd?
  3. Kunt u zich voorstellen dat de aanwezige politie, op basis van genoemde uitlatingen, had gekozen voor beëindiging van de demonstratie? Zo nee, bij welk soort uitlatingen zou hier wat de regering betreft wél sprake zijn van moeten zijn?
  4. Was bij de demonstratie een politieagent dan wel een tolk aanwezig die ook de niet-Nederlandse uitlatingen kon verstaan en duiden? Zo nee, hoe staat u tegenover de suggestie om gemeenten, in elk geval de gemeente Den Haag, te verzoeken dit in de toekomst wel te doen bij demonstraties waar politie aanwezig is en waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat (ook) uitlatingen in een vreemde taal worden gedaan?
  5. Kan u ingaan op de stelling van het CIDI dat sprake is van betrokkenheid van het Iraanse regime bij de organisatie van deze demonstratie? Zijn er redenen om eventuele betrokkenheid uit te kunnen sluiten? Deelt u de lezing van de ChristenUnie dat, indien dit het geval is, hier sprake zou zijn van het misbruiken van onze vrijheden door een onvrij regime om een boodschap van haat op Nederlands grondgebied te kunnen uitdragen? Wat zou, wat het kabinet betreft, hier een gepaste reactie op zijn?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg Demonstratie van 3 juli?

 https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2019/06/den-haag-londen-berlijn-toneel-van-iraanse-anti-israeldemos-691521/

 https://www.cidi.nl/cidi-stop-haatdemonstraties-iraans-regime-in-nederland/

__________________________________________________________ ENGLISH:

Credits: CIDI

Following a call by the CIDI for measures against protests by the Iranian terror regime on Dutch soil, the ChristenUnie submitted parliamentary questions about the hate-raging anti-Israel demonstration in The Hague last Sunday, during which the police did not intervene.

Last Sunday, The Hague was the scene of scenes straight from the Iranian dictatorship. Hardly disguised anti-Semitism was preached at the hateful event, and "down, down Israel!" And "down, down America!" Were scanned countless times. The Ya Hussein flag fluttered proudly, symbolizing Iranian-affiliated extremist militias in the Middle East. The police stood by and looked at it, despite all the signs that the demonstration was orchestrated by a foreign terror regime.

CU MPs Nico Drost, Joël Voordewind and Gert-Jan Segers are of the opinion that the Cabinet should speak "with force" against anti-Israel demonstrations in which the Israeli state is being destroyed. Drost: “I see what was called during that protest as hate speech. I am surprised that the police did not end the demonstration. I would like a clear statement from the Cabinet so that it does not repeat itself again. "

It is not the first time that the police have not intervened in pro-Iranian hatred demonstrations calling for the demise of Israel. Last year the flag of the Iran-supported Hezbollah terror group was displayed. No one was arrested for this.

 Questions from members Drost, Voordewind, and Segers (all ChristenUnie) to the Minister of the Interior and Kingdom Relations, the Minister of Justice and Security and the Minister of Foreign Affairs about the reports Iranian anti-Israel protest also reaches western cities and Michael Jacobs again arrested and arrested

1: Have you taken note of the Iranian anti-Israel protests also reaches western cities [1] and CIDI: Stop hate demonstrations Iranian regime in the Netherlands [2] and the statements such as "Boycott Israel", Away with Israel "," Away with America "and "Down, down, Israel" done during this demonstration? 2: Do you share the view of the Christian Union that these calls for the demise and termination of the state of Israel, as the only Jewish state, and for the demise of the United States, may be seen as incitement to hatred? If so, what are the consequences of this? If not, what qualification do you give these statements? Have further criminal offenses been found? 3: Can you imagine that the police present, on the basis of the aforementioned statements, had opted to end the demonstration? If not, what kind of statements should there be with regard to the government? 4: Was a police officer or interpreter present at the demonstration who could also understand and interpret non-Dutch statements? If not, how do you feel about the suggestion that municipalities, at least the municipality of The Hague, should do so in future in demonstrations where police are present and where it can reasonably be assumed that (also) statements in a foreign language be done? 5: Can you comment on the CIDI's statement that the Iranian regime is involved in the organization of this demonstration? Are there reasons to exclude any involvement? Do you share the Christian Union's reading that, if this were the case, there would be abuse of our liberties by an unfree regime to be able to spread a message of hatred on Dutch territory? What would be an appropriate response to this, as far as the government is concerned? 6: Are you prepared to answer these questions for the General Consultation Demonstration of 3 July?

 https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2019/06/den-haag-londen-berlijn-toneel-van-iraanse-anti-israeldemos-691521/

 https://www.cidi.nl/cidi-stop-haatdemonstraties-iraans-regime-in-nederland/

60 views