Voormalig Miss Irak: Sarah Idan houdt toespraak in VN - Former Miss Iraq: Sarah Idan gives speech in UN -

Vooringenomen' Arabische media versterken haat en antisemitisme, vertelt voormalig Miss Irak aan de VN.

Wow! Zeldzaam moment van de waarheid bij de VN, zoals Miss Irak Sarah Idan Hamas-terrorisme, antisemitisme in moslimlanden en bevooroordeelde media noemt.
_________________________________

Biased’ Arab media reinforces hatred, anti-Semitism, former Miss Iraq tells UN

Wow! Rare moment of truth at the UN as Miss Iraq Sarah Idan calls out Hamas terrorism, antisemitism taught in Muslim countries, and biased media.


______________________

TEKST


Voormalig Miss Irak Sarah Idan (r) spreekt naast voormalig Miss Israël Adar Gendelsman op het AJC Global Forum, juni 2018. (Screenshot/YouTube)

 Vooringenomen' Arabische media versterken haat en antisemitisme, vertelt voormalig Miss Irak aan de VN.

 In een toespraak van de UNHRC, die door de ex-Miss Iraq Sarah Idan werd gehouden, wordt antisemitisme, 'bevooroordeeld' antisemitisme, in de media aan de kaak gesteld tegen Israël.

Door Shiryn Ghermezian, The Algemeiner...

Voormalig Miss Irak Sarah Idan bekritiseerde de mediavooroordelen tegen Israël en het antisemitisme dat in moslimlanden werd onderwezen tijdens zijn recente toespraak op de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève (Zwitserland).

 

Idan, onlangs benoemd tot Ambassadeur voor de Vrede door de toezichthoudende NGO UN Watch, begon haar toespraak op de UNHRC op 26 juni door te herinneren aan de doodsbedreigingen die ze ontving na het plaatsen van een foto met Miss Israël, Adar Gandelsman, op de Miss Universe-verkiezing van 2017 in de sociale media. De Iraakse regering beval haar een foto te nemen en Israël aan te geven, wat ze beide weigerde te doen. Sindsdien is ze niet meer in staat geweest om terug te keren naar haar thuisland, zei ze. "Waarom heeft de Iraakse regering nagelaten de bedreigingen te veroordelen of mijn vrijheid van meningsuiting toe te staan,' vroeg de 29-jarige jongeling. "De kwestie tussen Arabieren en Israëliërs gaat verder dan de politieke meningsverschillen. Het is diep geworteld in de geloofssystemen die in de moslimlanden worden onderwezen en die antisemitisch zijn". Idan sprak op de UNHRC nadat vertegenwoordigers van Syrië, Pakistan, Qatar, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en Venezuela Israël beschuldigden van "ernstige schendingen van de mensenrechten" en "staatsterrorisme". Idan zei dat haat en intolerantie werden versterkt door "bevooroordeelde media", en voegde daaraan toe: "Toen ik vorige maand het nieuws zag, waarom hebben ze nooit gerapporteerd dat de Hamas terroristische organisatie in één weekend bijna 700 raketten op Israëlische burgers heeft afgevuurd of dat Hamas Palestijnen in Gaza als menselijk schild heeft gebruikt? Waarom veroordelen ze Hamas nooit voor het initiëren van de aanvallen? In plaats daarvan tonen ze alleen de mensen die door de reactie gedood zijn, uit zelfverdediging, en geven ze Israël de schuld". De voormalige schoonheidskoningin wordt een "verrader" genoemd voor haar vredesbevordering. Ze wees erop dat de "Arabische media" nooit naar haar mening over kwesties in het Midden-Oosten hebben gevraagd en in plaats daarvan alleen "valse vertalingen van mijn verklaringen" hebben gepubliceerd. "Ik wil de Arabische landen eraan herinneren dat je vandaag de dag meer gemeenschappelijke belangen met Israël deelt dan de terroristische milities," zei ze. "Onderhandelen over vrede voor beide staten is geen verraad aan de Arabische zaak, maar een essentiële stap om een einde te maken aan conflicten en lijden voor iedereen. Dank u."

 

Former Miss Iraq Sarah Idan (r) speaking alongside former Miss Israel Adar Gendelsman at AJC Global Forum, June 2018. (Screenshot/YouTube)

‘Biased’ Arab media reinforces hatred, anti-Semitism, former Miss Iraq tells UN

In UNHRC speech, ex-Miss Iraq Sarah Idan blasts anti-Semitism, ‘biased’ media coverage against Israel.

 By Shiryn Ghermezian, The Algemeiner

 Former Miss Iraq Sarah Idan criticized media bias against Israel and anti-Semitism taught in Muslim countries while speaking at the United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland, recently. Idan, recently named an Ambassador for Peace by the monitoring NGO UN Watch, began her speech at the UNHRC on June 26 by recalling the death threats she received after posting on social media a photo with Miss Israel, Adar Gandelsman, at the 2017 Miss Universe pageant. The Iraqi government ordered her to take down a photo and denounce Israel, both of which she refused to do. Since then she has not been able to return to her homeland, she said. “Why did the Iraqi government fail to condemn the threats, or allow my freedom of speech?” the 29-year-old asked. “The issue between Arabs and Israelis goes beyond policy disagreements. It’s deeply rooted in the belief systems taught in Muslim countries, which are anti-Semitic.” Idan spoke at the UNHRC after representatives from Syria, Pakistan, Qatar, the Palestine Liberation Organization and Venezuela accused Israel of “grave violations of human rights” and “state terrorism.” Idan said hatred and intolerance were reinforced by “biased media,” adding, “When I watched the news last month, why did they never report that the Hamas terrorist organization fired nearly 700 rockets at Israeli civilians in one weekend or that Hamas used Palestinians in Gaza as human shields? Why do they never condemn Hamas for initiating the attacks? Instead, they only show those killed by the response, in self-defense, and blame Israel.” The former beauty queen has been called a “traitor” for her peace advocacy. She pointed out that “Arab media” never asked for her opinion on Middle East issues and instead only “publish false translations of my statements.” “I’d like to remind Arab countries that today you share more common interests with Israel than the terrorist militias,” she said. “Negotiating peace for both states isn’t betraying the Arab cause, but a vital step to end conflict and suffering for all. Thank you.”


202 views