2019-08-12-11.10: Islamitische Jihad, Hamas bedreigt Israël nadat de Joden de tempelberg bezochten. - Islamic Jihad, Hamas threaten Israel after Jews ascend temple mount

Nederlands-English

NEDERLANDS:

De Islamitische Jihad en Hamas dreigden met toenemend geweld op zondag na een dag van rellen op de Tempelberg, waarbij vier Israëlische politieagenten en verschillende moslims en joden gewond raakten.

De politie werd gedwongen de Tempelberg te bestormen, waarbij bedwelmingsgranaten werden afgevuurd in een poging om een menigte moslims te verspreiden. De moslims protesteerden tegen het samenkomen van Joden bij de ingang van de tempelberg. De Joden wilden naar binnen om Tisha Be'av te herdenken, de verwoesting van de eerste en de tweede Tempel.

Volgens politiecijfers zijn op zondag 1.729 Joodse gelovigen naar de Tempelberg  gekomen. Tienduizenden moslims waren op die plaats voor de viering van Eid al-Adha. De herdenking van Gods beproeving van Abraham door hem te bevelen zijn zoon Ismaël op te offeren.

Om wrijving te voorkomen verbood de politie de Joden toe te laten In opdracht van premier Benjamin de Joden. Dit leidde tot scherpe kritiek van rechts en een latere omkering van de orde. Netanyahu ontkende dat hij een dergelijk bevel had gegeven. Hij had op donderdag, na overleg met de veiligheidsfunctionarissen, besloten om Joden toe te staan de Tempelberg te bezoeken, ook al viel dit samen met een Moslim feestdag.

De Palestijnen zeiden dat 40 moslim aanbidders gewond waren geraakt, waaronder Adnan Husseini, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO, die eerder diende als minister van de Palestijnse Autoriteit voor Jeruzalemzaken, en Abdel Azim Salhab, voorzitter van de Wakf Raad in Oost-Jeruzalem.

"Israël probeert een nieuwe realiteit op te leggen in de al-Aqsa Moskee en er zullen consequenties op volgen," zei de officiële Fuad a-Razm van de Islamitische Jihad.

"We volgen de acties van Israël", zegt Hamas-leider Ismail Haniyeh. "Dit is een schending van de rechten van miljoenen moslims', aldus Hamas-leider Ismail Haniyeh.

De woordvoerder van Hamas, Hazem Qasem, feliciteerde de moslim aanbidders die deelnamen aan "het tegenhouden van de kolonisten op de Tempelberg" en riep elke Palestijn op om "naar Jeruzalem te komen om de al-Aqsa Moskee te verdedigen".

Erdan bedankte de politiecommandant Doron Yedid, van het district Jeruzalem, "uit de grond van mijn hart", voor het feit dat hij de gebeurtenissen op afgelopen zondag met "verantwoordelijkheid en moed" heeft geleid en voor het feit dat hij vorige week het geplande beleid heeft uitgevoerd. "Ik zal blijven werken aan het opvoeren van de Israëlische soevereiniteit over de berg, zoals ik de afgelopen vier jaar heb gedaan. Het aantal bezoekers is drie en een half keer toegenomen," zei Erdan.

______________________________
ENGLISH:

Islamic Jihad and Hamas threatened increased violence on Sunday after a day of riots on the Temple Mount left four Israeli police officers and several Muslims and Jews injured.

Police were forced to storm the Temple Mount, firing stun grenades in an attempt to disperse crowds of Muslims protesting against the gathering of Jews at the entrance to the mount who wanted to enter to mark Tisha Be’av, the day commemorating the destruction of the First and Second Temples there.

According to police figures, 1,729 Jewish worshipers ascended the Temple Mount on Sunday. Tens of thousands of Muslims were on the site celebrating Eid al-Adha, commemorating God’s testing of Abraham by commanding him to sacrifice his son Ishmael.

Police first barred Jews from entering to prevent friction, saying that Prime Minister Benjamin Netanyahu had given the order to do so. This led to sharp criticism from the Right, and a later reversal of the order. Netanyahu denied that he gave any such order, saying he decided on Thursday, after consulting with security officials, to allow Jews to visit the Temple Mount even though it coincided with a Muslim holiday.

Palestinians said that 40 Muslim worshipers were injured, including PLO Executive Committee member Adnan Husseini, who previously served as Palestinian Authority Minister for Jerusalem Affairs, and Abdel Azim Salhab, chairman of the Wakf Council in east Jerusalem.

“Israel is trying to impose a new reality in al-Aqsa Mosque and there will be repercussions for it,” Islamic Jihad official Fuad a-Razm said.

“We are tracking Israel’s steps,” said Hamas leader Ismail Haniyeh. “This is a violation of the rights of millions of Muslims.”

Hamas spokesman Hazem Qasem congratulated the Muslim worshipers who participated in “fending off the settlers at the Temple Mount,” and called on every Palestinian who can “come to Jerusalem and defend al-Aqsa Mosque.”

Erdan thanked Jerusalem District police commander Doron Yedid “from the bottom of my heart,” for having managed Sunday’s events with “responsibility and courage,” and for having implemented policies planned last week. “I will continue to work to strengthen Israeli sovereignty over the mount as I have done over the last four years, in which time the number of visitors has increased three and a half times,” Erdan said.

84 views