2020-08-05: Israël biedt hulp na gigantische explosie in Beiroet - Israel offers relief after massive explosion in Beirut

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een gigantische explosie heeft enorme schade teweeg gebracht in de Libanese hoofdstad Beiroet. Als gevolg van de ontploffing zijn tientallen doden en duizenden gewonden gevallen. Naar aanleiding van de ramp heeft Israël hulp aangeboden.

Bro CIDI

Maandagavond vond een reusachtige explosie plaats in de haven van Beiroet. De ontploffing en de daaropvolgende schokgolf schudde de Libanese stad op en heeft enorme schade verspreid. Er zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen en 4000 gewonden gevallen, zo meldt het Rode Kruis in Libanon. Kilometers verderop sneuvelden nog ruiten als gevolg van de schokgolf, die volgens getuigen ook in Cyprus merkbaar was. 

Aanvankelijk stelden Libanese functionarissen dat de ontploffing was ontstaan door een brand in een vuurwerkopslagplaats. Inmiddels melden de Libanese autoriteiten dat 2.750 ton ammoniumnitraat die lag opgeslagen in de haven de oorzaak zou zijn van de rampzalige explosie. De partij zou zes jaar geleden al in beslag zijn genomen.

Al snel werd gespeculeerd over een mogelijke rol van Israël en/of Hezbollah bij de explosie. In het verleden heeft het Israëlische leger de Libanese terreurbeweging ervan beschuldigd een precisieraketprogramma opgezet te hebben in verschillende locaties waaronder in Beiroet, en al snel gingen geruchten rond dat een wapenopslagplaats van Hezbollah zou zijn ontploft en dat Israël hierachter zou zitten. Zowel Israël als Hezbollah ontkennen echter dat Israël betrokken zou zijn geweest bij de rampzalige explosie.

Premier Hassan Diab heeft om internationale hulp voor Libanon gevraagd, een land dat zich reeds in een economische crisis bevond. “Ik doe een dringende oproep aan alle landen die vrienden en broeders zijn en van Libanon houden, om aan zijn zijde te staan en ons te helpen deze diepe wonden te behandelen”, aldus Diab. 

Israël heeft Libanon hulp aangeboden na de explosie in Beiroet. “Onder leiding van minister van Defensie Benny Gantz en minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi, heeft Israël Libanon benaderd via internationale defensie- en diplomatiekanalen om de Libanese regering medische humanitaire hulp aan te bieden”, zo liet Gantz op Twitter weten. “We delen de pijn van het Libanese volk en reiken oprecht uit om onze hulp aan te bieden in deze moeilijke tijd”, aldus de Israëlische president Reuven Rivlin. Ook verschillende ziekenhuizen in Israël hebben hulp aangeboden aan de slachtoffers van de ramp in Beiroet.

Premier van de Palestijnse Autoriteit Mohammad Shtayyeh zegt op Twitter alle hulp te bieden die Libanon nodig heeft. PA-president Mahmoud Abbas heeft laten weten dat de Palestijnen klaarstaan om elke hulp mogelijk aan te bieden aan Libanon om het te helpen te herstellen van deze tragedie.

Premier Benjamin Netanyahu zegt zijn nationale veiligheidsadviseur opdracht te hebben gegeven met VN-gezant Nickolay Mladenov te overleggen hoe Israël Libanon van dienst kan zijn. Mladenov bevestigt het aanbod van Israël, en stelt dat “de regio en de wereld samen moeten werken om het volk van Libanon in deze tijd van angst te helpen”.******************************

ENGLISH:

A massive explosion has wreaked havoc on the Lebanese capital of Beirut. As a result of the blast, dozens have been killed and thousands injured. Israel has offered help in response to the disaster.

Source CIDI

A huge explosion took place in Beirut harbor on Monday evening. The blast and subsequent shock wave shook the Lebanese city and spread massive damage. More than 100 people have died and 4,000 injured, the Red Cross in Lebanon reports. Kilometers further, windows were damaged by the shock wave, which witnesses also noticed in Cyprus.

Initially, Lebanese officials claimed the explosion had been caused by a fire in a fireworks store. Meanwhile, the Lebanese authorities report that 2,750 tons of ammonium nitrate stored in the harbor would be the cause of the catastrophic explosion. The party is said to have been seized six years ago.

It soon became speculation about a possible role of Israel and / or Hezbollah in the explosion. In the past, the Israeli military has accused the Lebanese terrorist movement of launching a precision missile program in several locations including Beirut, and was soon rumored that a Hezbollah weapons depot may have exploded and that Israel is behind it. However, both Israel and Hezbollah deny that Israel was involved in the catastrophic explosion.

Prime Minister Hassan Diab has asked for international aid for Lebanon, a country already in an economic crisis. "I urge all friends and brothers who love Lebanon to stand by his side and help us treat these deep wounds," said Diab.

Israel offered aid to Lebanon after the explosion in Beirut. "Under the leadership of Defense Minister Benny Gantz and Foreign Minister Gabi Ashkenazi, Israel has approached Lebanon through international defense and diplomatic channels to provide the Lebanese government with medical humanitarian aid," Gantz said on Twitter. "We are sharing the pain of the Lebanese people and are sincerely reaching out to offer our help during this difficult time," said Israeli President Reuven Rivlin. Several hospitals in Israel have also offered help to the victims of the Beirut disaster.

Palestinian Authority Prime Minister Mohammad Shtayyeh says on Twitter that he offers all the help Lebanon needs. PA President Mahmoud Abbas has indicated that the Palestinians are ready to offer any assistance to Lebanon to help recover from this tragedy.

Prime Minister Benjamin Netanyahu says he has instructed his national security adviser to discuss with UN envoy Nickolay Mladenov how Israel can serve Lebanon. Mladenov confirms Israel's offer, saying that "the region and the world must work together to help the people of Lebanon in this time of fear."

google translate

117 views