2021-03-16: Staats TV: Iran neemt nieuwe ondergrondse raketfaciliteit in gebruik - State TV: Iran Inaugurates New Underground Missile Facility​

Nederlands - English

NEDERLANDS

TEHERAN, Iran (AP) - De paramilitaire Revolutionaire Garde van Iran heeft maandag een nieuwe ondergrondse faciliteit voor de opslag van raketten in gebruik genomen, meldde de Iraanse staatstelevisie.

Bron: CBN Het rapport citeert de commandant van de Garde, Gen. Hossein Salami, die zei dat kruis- en ballistische raketten de marine van de Garde nog meer macht zullen geven. Het TV-verslag toonde beelden van tientallen raketten in een afgesloten ruimte die lijkt op een ondergrondse gang. Er werd niet gezegd waar de faciliteit zich bevindt, noch hoeveel raketten er zijn opgeslagen.

Sinds 2011 schept Iran op over ondergrondse faciliteiten in het hele land en langs de zuidkust in de buurt van de strategische Straat van Hormuz. Iran beweert raketten te hebben die een afstand van 2000 kilometer kunnen afleggen, waardoor een groot deel van het Midden-Oosten, met inbegrip van Israël, binnen bereik komt.

De VS en haar westerse bondgenoten zien het Iraanse raketprogramma als een bedreiging, samen met het nucleaire programma van het land - met name nadat Teheran geleidelijk zijn toezeggingen aan de nucleaire deal van 2015 met wereldmachten heeft geschonden, na de terugtrekking van de regering-Trump uit de deal in 2018.

Afgelopen juli lanceerde de Garde ondergrondse ballistische raketten als onderdeel van een oefening met een nagebouwd Amerikaans vliegdekschip in de Straat van Hormuz, waarmee het zijn netwerk van ondergrondse raketlocaties onder de aandacht bracht.

Sinds de bloedige oorlog tussen Iran en Irak in de jaren tachtig, waarbij beide landen raketten op steden afvuurden, heeft Iran zijn programma voor ballistische raketten ontwikkeld als afschrikmiddel, vooral omdat het land door een wapenembargo van de Verenigde Naties geen hoogtechnologische wapensystemen kan kopen. De ondergrondse tunnels helpen bij de bescherming van deze wapens, waaronder raketten met vloeibare brandstof die slechts voor korte perioden van brandstof kunnen worden voorzien.***************************
ENGLISH:

TEHRAN, Iran (AP) — Iran's paramilitary Revolutionary Guard on Monday inaugurated a new underground facility designated for missile storage, the country's state TV reported.

By: CBN

The report quotes Guard commander Gen. Hossein Salami as saying that cruise and ballistic missiles will empower the force's navy even more. The TV report showed footage of scores of missiles in an enclosed space resembling an underground corridor. It did not say where the facility is located nor how many missiles are stored there.

Since 2011, Iran has boasted of underground facilities across the country as well as along the southern coast near the strategic Strait of Hormuz. Iran claims to have missiles that can travel 2,000 kilometers (1,200 miles), placing much of the Middle East, including Israel, within range.

The U.S. and its Western allies see Iran’s missile program as a threat, along with the country’s nuclear program — particularly after Tehran gradually breached its commitments to the 2015 nuclear deal with world powers, following the Trump administration's withdrawal from the deal in 2018.

Last July, the Guard launched underground ballistic missiles as part of an exercise involving a mock-up American aircraft carrier in the Strait of Hormuz, highlighting its network of subterranean missile sites.

Since Iran's bloody 1980s war with Iraq, which saw both nations fire missiles on cities, Iran has developed its ballistic missile program as a deterrent, especially as a U.N. arms embargo prevents it from buying high-tech weapons systems. The underground tunnels help protect those weapons, including liquid-fueled missiles that can only be fueled for short periods of time.