2021-06-21: Het grote plan van Israël en de VAE om het Suezkanaal en de revolutie te omzeilen - Israel and UAE’s grand plan to bypass the Suez Canal and revolution

NEDERLANDS:

De VAE en Israël zijn samen op weg naar een revolutie op de wereldwijde oliemarkten

De VAE hebben lang gezocht naar een betrouwbare partner om hun olie naar de wereldmarkten te brengen. Jarenlang hebben de Golfstaten vertrouwd op het Suezkanaal om hun olie naar de wereld te vervoeren, maar nu heeft het Abraham Akkoord de VAE de mogelijkheid gegeven om met Israël samen te werken bij de aanleg van een alternatieve route.

Door: israel Unwired

Een van de krachtigste punten van de Abraham Akkoorden is de paradigmaverschuiving in de realiteit van het Midden-Oosten die de akkoorden hebben teweeggebracht. De VAE en Israël hebben vanaf het moment dat de akkoorden werden ondertekend, ervan geprofiteerd. Nu de Iraanse dreiging toeneemt, hebben de VAE en Israël van economische en militaire onafhankelijkheid een prioriteit gemaakt - vooral omdat de regering-Biden zich niet lijkt te laten afschrikken door de Iraanse onverzettelijkheid.

De Trans Israel pijplijn is een strategische Goliath voor de twee landen, omdat het de VAE in staat stelt het Suezkanaal effectief te omzeilen door hun olie via een pijpleiding door Israël te vervoeren - rechtstreeks naar afnemers in Europa. Voor Israël betekent het partnerschap dat het een belangrijke energiespeler in de regio wordt.

Economische onafhankelijkheid betekent dat geen van beide landen afhankelijk hoeft te zijn van een steeds instabieler wordende regering-Biden, maar veeleer samen moet werken om het hoofd te bieden aan de bedreigingen waarmee beide worden geconfronteerd.

Ironisch genoeg werd de trans-Israël pijplijn oorspronkelijk aangelegd met Iraanse olie in gedachten, aangezien zowel Iran als Israël ooit bondgenoten waren tijdens het bewind van de Sjah van Perzië. Met de komst van de VAE tientallen jaren later, maakt het groeiende partnerschap tussen Israël en de VAE zich op om een regionale grootmacht op zich te worden.***************************
ENGLISH:

UAE and Israel are set to revolutionize global oil markets

The UAE has long sought a reliable partner in getting its oil out to global markets. For years, Gulf States have relied on the Suez Canal to transport their oil to the world, but now the Abraham Accord has given the UAE the ability to partner Israel in building an alternative route.

By: israel Unwired

One of the most powerful things about the Abraham Accords is the paradigm shifting reality of the Middle East that the agreements have brought. The UAE and Israel have been capitalizing on the accords from the moment they were signed. With the Iranian threat growing, the UAE and Israel have made economic and military independence a priority – especially since the Biden administration appears to be unfazed by Iranian intransigence.

The Trans Israel pipeline is a strategic goliath for the two countries as it allows the UAE to effectively bypass the Suez canal by moving its oil through Israel – direct to customers in Europe. For Israel, the partnership cements it as a major energy player in the region.

Economic independence means that neither country has to be reliant on an increasingly unstable Biden administration, but rather work together to meet the threats both are facing.

Ironically, the trans-Israel pipeline was originally built with Iranian oil in mind as both Iran and Israel had once been allies during the reign of the Shah. With the UAE stepping decades later, the growing partnership between Israel and the UAE is gearing up to be regional force unto itsel