Nikki Haley's perfecte interview over de VN - Nikki Haley’s perfect interview about the UN

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nikki Haley is een dijk van een vrouw die opstaat voor Israël en de voor de mensheid bij de Verenigde Naties. Op een plaats die wordt gerund door tirannen, dictators en mensenrechtenschenders is dit geen kleinigheid, maar ze "draait het slagschip om". Er zijn nog geen veranderingen maar ze is het proces begonnen. Het is lang en moeilijk, maar Nikki Haley zet haar hakken in de grond op een manier die geen enkele Amerikaanse regering ooit heeft gedaan en ze veroorzaakt 'golven'. 

De focus op Israël 

De Verenigde Naties richten zich op Israël. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Een land met vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Terwijl Iran terreur steunt, homoseksuelen ophangt, dissidenten in de gevangenis gooit, enz. heeft Syrie  dissidenten enz. Opziet, heeft Syrië een half miljoen van haar eigen burgers afgeslacht. Talloze andere tragedies vinden over de hele wereld plaats. Toch richten de Verenigde Naties zich altijd op Israël en negeren ze de andere gruweldaden. Dit is een tragedie van epische proporties, waarbij de internationale organen van 'gerechtigheid' een blinde wending geven aan ware gruweldaden en mensenrechtenslachtoffers overal ter wereld. Nikki Haley wil dit zo snel mogelijk veranderen. Slechts een paar weken geleden heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC), onder leiding van 's werelds ergste dictators, de Joodse staat tot zondebok gemaakt. Hillel Neuer van UN Watch riep de hypocrisie uit met hun totale stilzwijgen over de gruweldaden in Syrië. De Syrische vertegenwoordiger was niet blij. Op 2 juli kwam datzelfde orgaan bijeen om permanent agendapunt 7 te bespreken, gewijd aan het focussen op Israël. Geen enkel ander land in de wereld is een permanent agendapunt in deze raad, alleen Israël. UN Watch noemt deze dag "Haat Israel Day." Geen ander land ter wereld, niet Syrië, niet Sudan en niet Noord-Korea wordt op deze manier als doelwit gekozen. 

Voorbeeld 1

Het aantal dagen dat Saudische blogger Raif Badawi in de gevangenis wordt opgesloten: 2.209 Het aantal UNHRC-onderzoeken naar schendingen van de Saoedische rechten: 0 Aantal UNHRC-sessies over schendingen van de Saoedische rechten: 0 Aantal UNHRC-resoluties over schendingen van de Saoedische rechten: 0 

Voorbeeld # 2 

 Wist je dat het Syrische regime van Assad, beschuldigd van het gebruik van chemische wapens tegen Syrische burgers, voorzitter is geweest van de door de VN gesteunde conferentie over ontwapening? "Zoals Hillel Neuer, de uitvoerende directeur van UN Watch, ons op de hoogte stelt: de verhoging van Syrië naar het voorzitterschap van de Ontwapeningsconferentie leidde tot lof van Iran, Pakistan, Rusland en Noord-Korea, een duister platform van 's werelds meest agressieve supporters van terrorisme. "

De 14 juni toespraak bij de VN door Nikki Haley zegt het allemaal

"De aard van deze resolutie toont duidelijk aan dat de politiek dagelijkse kost is. Het is volledig eenzijdig. Het maakt niet één vermelding van Hamas, die routinematig geweld in Gaza initieert. Dergelijke eenzijdige resoluties bij de VN doen niets om de vrede tussen Israël en de Palestijnen te bevorderen. Iedereen herkent dat. Maar het bevorderen van vrede is niet het doel van deze resolutie. Ik vermoed zelfs dat mijn Turkse vrienden weten dat de doorgang van deze resolutie niets zal veranderen, maar dat het goed is voor de mensen thuis om te denken dat ze iets doen. Dat is pure politiek. In feite maakt deze resolutie vrede minder mogelijk. Het voedt een verhaal aan de wanhopige mensen van Gaza dat hun leiders niet verantwoordelijk zijn voor hun hachelijke situatie. Bovendien vuurt het haat aan. Het offert eerlijkheid, nauwkeurigheid, compromis en verzoening ten gunste van de bevordering van een enge politieke agenda.

Wie heeft de leiding in Gaza?

Israël trok zich in 2005 volledig terug uit Gaza. Hamas is sinds 2007 de de facto regering in Gaza. Deze strook land langs de Middellandse Zeekust heeft een enorm potentieel. En toch, na 11 jaar Hamas-heerschappij, heeft Gaza maar een paar uur elektriciteit per dag. Het heeft enorme werkloosheid en armoede. Het is een toevluchtsoord voor terroristische activiteiten. Op welk moment zal de VN degenen die de leiding hebben over Gaza en degenen die de leiding hebben over Gaza verantwoordelijk houden? In plaats daarvan houdt deze resolutie Hamas volledig onverklaarbaar voor de meeste recente onrust. Het geeft alles de schuld van Israël. Maar de feiten vertellen een ander verhaal. 

Waar gaat Hamas eigenlijk over? 

 Het zijn Hamas en zijn bondgenoten die de afgelopen maand meer dan honderd raketten in Israël hebben afgevuurd. De Hamas hopen de dood te veroorzaken voor zoveel burgers en zoveel mogelijk vernietiging. Het is Hamas die Palestijnse burgers heeft gebruikt als menselijke schilden bij de grensomheining. Hun doel is om aan te zetten tot geweld en de grens te doorbreken. Het is Hamas die weigert samen te werken met de Palestijnse Autoriteit om zich te verenigen in het streven naar vrede. Het is Hamas die roept om de vernietiging van de staat Israël binnen alle grenzen. En toch slaagt de voorliggende resolutie er niet in om Hamas de schuld te geven van deze acties, het noemt Hamas niet eens. Dit is de gevaarlijke, contraproductieve beslissing die de Algemene Vergadering op het punt staat te nemen." Bron: IsraelUnwired

 Bron: IsraelUnwired

 __________________________________________

 

ENGLISH

Nikki Haley is a powerhouse of a woman making a difference for Israel, and for humankind, at the United Nations. In a place run by tyrants, dictators, and human rights abusers, this is no small feat, but she is “turning the battleship around.” The place has not changed yet, but she has started the process. It is long and hard, but Nikki Haley is putting her foot down in a way that no American administration ever has, and she is making waves.

The Focus on Israel

The United Nations is focused on Israel. Israel is the only democracy in the Middle East. A country with freedom and equality for all. While Iran supports terror, hangs gays, jails dissidents etc. Syria massacred half a million of her own citizens. Countless other tragedies take place around the world. Yet, the United Nations always focuses on Israel and ignores the other atrocities. This is a tragedy of epic proportions, with the international organs of “justice” turning a blind to true atrocities and human rights victims around the world. Nikki Haley wants to change this as quickly as she can.

Just a few weeks ago the United Nations Human Rights Council (UNHRC), under the leadership of the world’s worst dictators, scapegoated the Jewish state. Hillel Neuer of UN Watch called out the hypocrisy with their total silence about the atrocities in Syria. The Syrian representative was not happy.

On July 2nd, that same body met to discuss permanent agenda item #7, dedicated to focusing on Israel. No other country in the world is a permanent agenda item at this council, just Israel. UN Watch calls this day “Hate Israel Day.”  No other country in the world—not Syria, not Sudan, not North Korea—is singled out and targeted in this manner.

Example #1

The number of days that Saudi blogger Raif Badawi is locked up in jail: 2,209 The number of UNHRC inquiries on Saudi rights abuses: 0 Number of UNHRC sessions on Saudi rights abuses: 0 Number of UNHRC resolutions on Saudi rights abuses: 0

Example #2

Did you know that the Syrian regime of Assad, charged with using chemical weapons against Syrian civilians, has chaired the UN-backed Conference on #Disarmament?

“As Hillel Neuer, the executive director of U.N. Watch, points out to us, #Syria’s elevation to the presidency of the Conference on Disarmament generated praise from Iran, Pakistan, Russia, and North Korea—a dark panoply of the world’s most aggressive supporters of terrorism.”

June 14th speech at UN by Nikki Haley says it all

“The nature of this resolution clearly demonstrates that politics is driving the day. It is totally one-sided. It makes not one mention of Hamas, who routinely initiates violence in Gaza. Such one-sided resolutions at the UN do nothing to advance peace between Israel and the Palestinians. Everyone recognizes that. But advancing peace is not the goal of this resolution.

I suspect even my Turkish friends know the passage of this resolution won’t change anything, but that it looks good for the people back home to think they’re doing something. That is pure politics. In fact, this resolution makes peace less possible.

It feeds a narrative to the desperate people of Gaza that their leaders are not responsible for their predicament. Additionally, it stokes hatred. It sacrifices honesty, accuracy, compromise, and reconciliation in favor of the advancement of a narrow political agenda.

Who’s in charge in Gaza?

Israel withdrew completely from Gaza in 2005. Hamas has been the de facto government in Gaza since 2007. This strip of land along the Mediterranean coast has enormous potential. And yet, after 11 years of Hamas rule, Gaza has electricity for only a few hours a day. It has enormous unemployment and poverty. It is a haven for terrorist activity. At what point will the UN actually hold accountable those who are in charge of Gaza and running it into the ground?

Instead, this resolution holds Hamas completely unaccountable for most of the recent unrest. It blames everything on Israel. But the facts tell a different story.

What is Hamas Really About?

It is Hamas and its allies that have fired over a hundred rockets into Israel in the past month.  The Hamas hopes to cause death to as many civilians and as much destruction as possible.

It is Hamas that has used Palestinian civilians as human shields at the boundary fence.  Their goal is to incite violence and overrun the border. It is Hamas that refuses to cooperate with the Palestinian Authority to unite in the pursuit of peace.

It is Hamas that calls for the destruction of the state of Israel within any borders.

And yet the resolution before us not only fails to blame Hamas for these actions – it fails to even mention Hamas. This is the dangerous, counter-productive decision the General Assembly is about to take.”

 Credits: IsraelUnwired

172 views