Other side of Hamas

Self-immolation in Gaza to protest against a critical situation where
Fifteen to thirty suicide attempts are being made every month.That is the estimation of psychologist Bahia al-Gara from Gaza City. It's about thePalestinians who have been living with depression just because of the situation in Gaza and how Hamas is controlling the area, says the psychologist. "Out of frustration, desperation they mutilate themselves" The 24-year-old Ramez Shana was one of them. He had promised his father that he would earn money that day. Ramez would make a couple of rides in the 33-year-old taxi Mercedes of their family, their only real possession. Half an hour after he left home, he doused ((((Soaked))) himself with gasoline. With his lighter he lit himself on fire.
Working without a license
Ramez used to earn about 5 euros per day. That was the income for the entire family, seven people. He was the only one working, like many families in Gaza. The police had warned to suspend their car. That already had happened many times before because Ramez had no money for a car insurance or for a taxi license. He might have picked the car up in an exchange for 50 to 100 shekels (11.50 to 23 euros). His mother Hala says: " that day they also wanted to take the car. Ramez took gasoline and threatened to set himself on fire" Go ahead, "the officers said..."
Desperate Palestinian set himself on fire
Monique van Hoogstraten spoke with the family of Ramez Shana who out of sheer misery had set himself on fire. Her son Osama, "If you are Hamas, you will get your car back with a single call, If you do not have any connections, you are acidic.." After the suicide attempt Ramez was taken to a hospital in Israel. Hamas men visited the family, to ask them to shut up( keep their months shut). Osama: "They threatened the elderly to be the first ones to be arrested and they said.. Be aware that he could only go to the hospital in Israel because we allowed it, we have the power to prevent" I can't bear repeating their horrible words.... "
Hunger strike
On the central square of Gaza City three guys were under a Palestinian flag with a handmade poster. They are on a hunger strike. Said Lulu the longest, for then almost twenty days. "We demand a fair chance of employment for graduates," he said. None of the three were able to find work, despite diplomas with honors which are worth nothing. "We demand a life. The right to express our opinion," he said. As simple as that may sound,in Gaza it isn't. Any form of political protest is stifled by the leaders of Hamas. One day after, the square was empty. Said and and his friends have been arrested for the umpteenth time. Their protest seems provisionally ended.
Burns
Ramez is still alive. He's in the hospital with third degree burns. Of course, self-immolation is a political protest, says his family. His brother Osama, "Hamas came violently to power, they rule unfairly, And I hope there will be an end to Hamas government.." Watch the reportage Monique van Hoogstraten exclusively for NOS News.

Credits: Monique van Hoogstraten

*****************************************************************************************
Zelfverbrandingen in Gaza uit protest tegen wanhopige situatie
Vijftien tot dertig zelfmoordpogingen worden er maandelijks gedaan in Gaza. Dat is de schatting van psychologe Bahia al-Gara uit Gaza-Stad. Het gaat niet om Palestijnen die depressief zijn aangelegd, maar die depressief worden van de toestand in Gaza en de manier waarop Hamas het gebied bestuurt, zegt de psychologe. "Uit frustratie, wanhoop doen ze zichzelf wat aan." Een van hen is de 24-jarige Ramez Shana. Hij had zijn vader beloofd dat hij die dag geld zou verdienen. Ramez zou een paar taxiritjes maken in de 33 jaar oude Mercedes van de familie, hun enige echte bezit. Een half uur nadat hij thuis wegging, overgoot hij zich met benzine. Met zijn aansteker stak hij zichzelf in brand.
Werken zonder vergunning
Ramez verdiende zo'n 5 euro per dag. Dat was het inkomen voor de hele familie, zeven mensen. Hij was de enige die werk had, zoals bij veel families in Gaza.De politie had gedreigd de auto in beslag te nemen. Dat was al vaker gebeurd, want Ramez had geld voor een verzekering noch voor een taxivergunning. Hij mocht de auto dan ophalen in ruil voor 50 tot 100 shekel (11,50 tot 23 euro). Zijn moeder Hala vertelt: "Ook die dag wilden ze de auto afpakken. Ramez pakte benzine en dreigde zichzelf in brand te steken. 'Ga je gang', zeiden de agenten.”
Wanhopige Palestijn stak zichzelf in brand
Correspondent Monique van Hoogstraten sprak met de familie van Ramez Shana, die uit pure ellende zichzelf in brand stak.
Haar zoon Osama: "Als je van Hamas bent, krijg je je auto met één telefoontje terug. Als je geen connecties hebt, ben je zuur." Na de zelfmoordpoging wordt Ramez naar een ziekenhuis in Israël gebracht. De mannen van Hamas gaan langs bij de familie, om te vertellen dat ze hun mond moeten houden. Osama: "Ze dreigden de ouderen als eersten te arresteren. En ze zeiden: 'besef wel dat hij naar het ziekenhuis in Israël kon omdat wij dat toestaan. We hebben de macht dat te verhinderen'. Hun scheldwoorden wil ik niet herhalen."
Hongerstaking
Op het centrale plein van Gaza-Stad zitten drie jongens onder een Palestijnse vlag en een handgeschreven poster. Ze zijn in hongerstaking. Said Lulu het langst, nu al bijna twintig dagen. "We eisen een eerlijke kans op werk voor afgestudeerden", zegt hij.
Geen van de drie kan werk vinden, ondanks mooie diploma's. Die zijn niets waard. "We eisen een leven. Het recht om onze mening te uiten", zegt hij. Zo simpel als dat mag klinken, is het in Gaza niet. Elke vorm van politiek protest wordt door de machthebbers van Hamas in de kiem gesmoord. Een dag later is het plein leeg. Said en zijn vrienden zijn opgepakt, voor de zoveelste keer. Nu lijkt hun protest voorlopig echt ten einde.
Brandwonden
Ramez leeft nog. Hij ligt in het ziekenhuis met derdegraads brandwonden. Natuurlijk was zijn zelfverbranding een politiek protest, zegt zijn familie. Zijn broer Osama: "Hamas kwam met geweld aan de macht, ze regeren op een oneerlijke manier. Ik hoop dat er een einde komt aan de regering van Hamas." Bekijk hieronder de reportage die Monique van Hoogstraten voor het NOS Journaal maakte.

Bron: Monique van Hoogstraten

18 views