2020-03-20: Muziekvideo: Samen zingen vanaf de balkons - Music video: Sing together from the balconies

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nu bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan wegens het coronavirus, vonden de musicus Ran Yehoshua en de bewoners van de Jeruzalemse Ben Tabaistraat, die thuis zaten omdat ze geen werk hebben en de scholen gesloten zijn, een manier om samen te zingen.

Bron: IsraelToday

Yehoshua sloot zijn gitaar en versterker aan, en vanaf de balkons zongen de buren mee. Een bekend klassiek lied, Bashana, Bashana haba'a, Wanneer het volgende jaar komt, met als tekst: Volgend jaar zitten we op ons balkon en tellen de trekvogels. Kinderen met vakantie spelen tikkertje tussen de huizen en velden. Je zult zien, je zult zien, hoe goed de dingen zullen zijn. Verder zongen ze ‘Lu Yehi’, een Hebreeuwse versie van de Beatles-song ‘Let It Be’, en ‘Adom Olam,' vertelde Yehoshua.

De Ben Tabaistraat is een doodlopende weg, omgeven door flatgebouwen uit de jaren 1970, waarvan er veel grote balcons aan de straatkant hebben. ‘We zijn hier in de straat als een dorp’, zegt Yehoshua, die ook in deze straat woont.

Er zijn 120 buren in hun buurt-WhatsApp groep, met veel jonge gezinnen, die informatie delen over babysitters kinderartsen, ‘alle gebruikelijke zaken’, vertelde Yehoshua aan The Times of Israel.

Het idee van een balkonconcert kwam een week daarvoor op bij Yehoshua, toen de activiteiten die hij voor de stichting Latet Pe uitvoert, hulp aan kinderen die lijden onder seksueel misbruik, in scholen niet doorgingen. Deze organisatie maakt voor zijn werk veel gebruik van theater en muziek, helpt kinderen genezen en weer sterkt te worden

De organisatie doet veel van haar werk door middel van theater en muziek, het helpen van kinderen te genezen en kracht op te doen. Yehoshua en zijn medewerkers voelden zich bezwaard door de aanval van slecht nieuws, en brainstormden over manieren om boven de situatie uit te stijgen die door het coronavirus werd veroorzaakt.

‘Zingen helpt ons altijd om ons beter te voelen, het is een manier om te bidden,’ zei Yehoshua. Samen met een andere bewoner van de straat postte hij zijn idee van een buurtconcert op de wijk-Whatsapp.


**************************
ENGLISH:

Now that meetings are no longer allowed due to the coronavirus, the musician Ran Yehoshua and the residents of Jerusalem's Ben Tabai Street, who were at home because they are out of work and schools are closed, found a way to sing together.

Source: IsraelToday

Yehoshua plugged in his guitar and amp, and the neighbors sang along from the balconies. A well-known classic song, Bashana, Bashana haba'a, When the next year comes, with the text: Next year we will sit on our balcony and count the migratory birds. Children on holiday play tag between the houses and fields. You will see, you will see how good things will be.
They also sang "Lu Yehi," a Hebrew version of the Beatles song "Let It Be," and "Adom Olam," Yehoshua said.

Ben Tabaistraat is a dead end, surrounded by 1970s apartment buildings, many of which have large balconies on the street side. "We're down the street like a village," said Yehoshua, who also lives on this street.

There are 120 neighbors in their neighborhood WhatsApp group, with many young families sharing information about babysitters, pediatricians, "all the usual things," Yehoshua told The Times of Israel.

The idea of a balcony concert came to Yehoshua a week before, when the activities he carries out for the Latet Pe foundation, aid to children suffering from sexual abuse fell through in schools. This organization makes extensive use of theater and music for its work, helps children heal and regains strength

The organization does much of its work through theater and music, helping children heal and gain strength. Yehoshua and his associates were troubled by the onslaught of bad news, and brainstormed about ways to rise above the situation caused by the coronavirus.

"Singing always helps us feel better, it is a way of praying," said Yehoshua. Together with another resident of the street, he posted his idea of a neighborhood concert on the district Whatsapp.

google translate

97257 views