Het Kinderleger van Hamas - Children’s Army of Hamas

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Naar aanleiding van berichtgeving over een door Hamas georganiseerd militair trainingsprogramma voor UNRWA-scholieren in de Gazastrook, hebben PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

In The Algemeiner is te lezen dat terreurbeweging Hamas deze maand een gigantisch zomerkamp heeft georganiseerd voor in totaal 120.000 scholieren. Bij dit zomerkamp moet men echter niet denken aan activiteiten als zwemmen en marshmallows roosteren boven een kampvuur: nee, het gaat hier om militaire training om de kinderen klaar te stomen voor de strijd tegen Israel.

De kinderen die meedoen aan het militante zomerkamp, ontvangen volgens The Algemeiner onderwijs van VN-organisatie UNRWA. In een documentaire spreekt Hamas-minister van Religieuze Zaken Ismail Radwan van een goede relatie met UNRWA. Hamas en de VN-organisatie werken op vele niveaus samen, aldus Radwan.

Naar aanleiding van deze verontrustende berichtgeving hebben PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg Kamervragen ingediend bij minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok:

Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Hamas een militaire opleiding runt met UNRWA geld: 1.)  Bent u bekend met het bericht “UNRWA Complains About Funding While Training Children to Wage War”(*)?

2.)  Kunt u aangeven welk bedrag uit het UNRWA budget van circa 1,2 miljard dollar wordt besteed aan Gaza en hoeveel scholieren in Gaza op UNRWA scholen zitten?

3.)  Klopt het dat maar liefst 120.000 kinderen van UNRWA scholen een militaire opleiding van Hamas volgen? Zo nee, om welk aantal gaat het dan? 

4.)  Bent u bereid om binnen de VN te pleiten voor een uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop Hamas UNRWA scholen en scholieren voor zijn politieke en militaire karretje spant?

5.)  Bent u bereid om de jaarlijkse Nederlandse bijdrage aan het UNRWA van circa 20 miljoen euro voorgoed stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

6.)  Indien u de vorige vraag met “nee” heeft beantwoord kunt u dan in ieder geval toezeggen dat Nederland (nadat uw collega Minister Kaag de Nederlandse bijdrage aan het UNRWA eerder al versneld overmaakte) als vervolgstap in ieder geval géén extra financiële bijdrage zal leveren om het gat in de UNRWA begroting te dichten?

Bron: CIDI

___________________________________


ENGLISH
Following reports on a military training program organized by Hamas for UNRWA students in the Gaza Strip, PVV MPs Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg have submitted parliamentary questions to the Minister of Foreign Affairs.

In The Algemeiner is to read that terror movement Hamas this month organized a giant summer camp for a total of 120,000 students. At this summer camp, however, one should not think of activities such as swimming and roasting marshmallows over a campfire: no, this is military training to get the children ready for the fight against Israel.

The children who participate in the militant summer camp receive education from UN organization UNRWA according to The Algemeiner. In a documentary, Hamas Minister of Religious Affairs Ismail Radwan speaks of a good relationship with UNRWA. Hamas and the UN organization work together on many levels, according to Radwan.

As a result of this disturbing report, PVV MPs Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg have submitted parliamentary questions to Minister of Foreign Affairs Stef Blok: Questions from members De Roon and Van Weerdenburg (both PVV) to the Minister of Foreign Affairs about the report that Hamas runs a military training with UNRWA money:

1.) Are you familiar with the message "UNRWA Complaints About Funding While Training Children to Wage War" (*)?

2.) Can you indicate what amount is being spent on Gaza from the UNRWA budget of approximately 1.2 billion dollars and how many students in Gaza are in UNRWA schools?

3.) Is it true that no fewer than 120,000 children from UNRWA schools are following a military education from Hamas? If not, what number is it?

4.) Are you prepared to argue within the UN for an extensive investigation into the way in which Hamas UNRWA spans schools and students for its political and military cart?

5.) Are you prepared to put an end to the annual Dutch contribution to UNRWA of around € 20 million? If not, why not?

6.) If you have answered the previous question with "no", you can at least promise that the Netherlands (after your colleague Minister Kaag has already accelerated the Dutch contribution to UNRWA sooner) will in any case not make any additional financial contribution as a follow-up step to close the gap in the UNRWA budget?

Credits: CIDI

785 views