2020-05-10: Eilat Part 1 - Eilat

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël is indrukwekkend, ingrijpend en intensief. Eilat, gelegen in Israëls zuidelijkste puntje, is de beste plek om al die indrukken te verwerken.

Als in Eilat de schemering inzet, ontvouwt zich op de boulevard een vrolijke kermis. Gekleurde lichten flikkeren fel tegen de achtergrond van palmbomen en strand, jonge jongens prijzen lange kettinkjes en korte jurkjes aan, waterpijpen verspreiden een zoete geur. In The Three Monkeys speelt een coverbandje. Israëlische jeugd mengt zich met vakantie vierend publiek. Wie niet danst, drinkt Goldstars en rookt Marlboro's.

Je zou het hier haast vergeten, maar Eilat, de stad die op het smalste stukje Israël ingeklemd ligt tussen Jordanië en Egypte, behoort tot het Beloofde Land.

Tot maart 1949 hoorde het bij Jordanië. De Verenigde Naties besloten dat de plaats, die toen bestond uit slechts één politiepost, voor Israël was. Onder de naam Ovda vertrokken twee brigades richting het zuiden. De ene brigade trok door de Negev-woestijn, de andere door de Arava-woestijn, langs de grens met Jordanië. De Negev-brigade arriveerde als eerste bij de politiepost Um Rash Rash. Soldaten wilden de Israëlische vlag hijsen, maar waren die vergeten. In allerijl maakten zij er eentje van een laken. Met inkt schilderden ze er twee blauwe strepen op, een Davidster maakten ze van... ja, van wat eigenlijk?

De een zegt dat de ster gemaakt was van de stof van een blauwe tas, de ander meent dat het een bikini was. Niemand weet het zeker, de vlag is spoorloos verdwenen.

Aan de Rode Zee, ten westen van Aqaba in Jordanië en ten oosten van Taba in Egypte, groeide Eilat in zestig jaar tijd uit van één politiepost tot een vakantie- en watersportoord dat wel wordt vergeleken met Miami.

Eilat begon als een experiment. Er trok een groepje pioniers naartoe en in 1952 werd de eerste Eilat-baby geboren. Het moest een havenplaats worden, dus in 1953 was de haven klaar. Die trok vooral veel Marokkaanse gezinnen aan. Weer een jaar later volgde de eerste toerist, vier jaar later opende Ben Goerion de eerste weg van Beersheva naar Eilat. Eilat worstelde even met zijn identiteit, was havenplaats en vissersdorp, men stichtte er een kibboets. Toen halverwege de jaren tachtig de hotelketen Isrotel zijn deuren opende, was er geen houden meer aan. Eilat's bestemming was geboren.

In zestig jaar tijd werden er meer dan vijftig hotels gebouwd. In het Eilat Museum laten luchtfoto's zien hoe schokkend snel de stad groeide. De verhouding is inmiddels scheef. Eilat heeft 45 duizend inwoners en 25 duizend hotelbedden. Of die hotels volgeboekt zijn, is afhankelijk van de berichtgeving in de media.

1987 was een recordjaar. 2000 ook, vlak erna brak de tweede intifada uit. In golfbewegingen trekt Eilat, en Israël, buitenlandse toeristen. Israëlische toeristen zijn er in Eilat altijd. Zij komen, soms voor een weekend, soms langer, naar Eilat om vakantie aan zee te vieren.

Dit stukje Beloofde Land mag bij het vallen van de nacht dan een felverlichte kermis lijken, overdag is het een heerlijke badplaats. Er zijn volop watersportmogelijkheden. Wie wil, kan er parasailen, duiken of op een gele mat achter een bootje hangen.

Vooral duiken en snorkelen zijn ervaringen op zich. Het water van de Rode Zee is kraakhelder. Voor wie liever droge voeten houdt, zijn er trips per boot met glasbodem of het onderwaterobservatorium, acht kilometer ten noorden van Eilat. En voor wie weinig op heeft met het onderwaterleven, zijn er vogels om te bekijken en kamelen om op te rijden.

Zonovergoten is Eilat altijd. Een reisbureau beloofde de reiziger zijn geld terug als hij een dag regen had.

Eilat is een uitvalsbasis, een plek om de vele indrukken van Jeruzalem te verwerken. Een plek ook, van waaruit het makkelijk is om uitstapjes te maken. Naar de Dode Zee, naar de Negev-woestijn, of naar Jordanië of Egypte. Het is de ideale plek voor gezinsvakanties.

Reizen naar Eilat
Eilat ligt op vier uur en veertig minuten vliegen vanaf Schiphol naar vliegveld Ovda, dat op ongeveer 65 kilometer van Eilat ligt.

Eilat is goed op eigen gelegenheid te bereizen, waarbij een auto handig is.

Arkia en Israir voeren binnenlandse vluchten uit vanaf luchthaven Ben Goerion bij Tel Aviv.

Eilat ligt op 320 kilometer van Jeruzalem en op 340 kilometer van Tel Aviv. De temperatuur kan er in de maanden juli en augustus oplopen tot boven de veertig graden. In de wintermaanden is het rond de twintig graden. Er valt jaarlijks gemiddeld 25 mm regen.

Informatie


**********************
ENGLISH:

Israel is impressive, sweeping and intensive. Located in Israel's southernmost tip, Eilat is the best place to process all those impressions.

When twilight sets in in Eilat, a cheerful fair unfolds on the boulevard. Colored lights flicker brightly against the background of palm trees and the beach, young boys praise long chains and short dresses, water pipes give off a sweet scent. A cover band plays in The Three Monkeys. Israeli youth mixes with public holidaying. Those who don't dance drink Goldstars and smoke Marlboros.

You would almost forget it here, but Eilat, the city wedged on the narrowest part of Israel between Jordan and Egypt, belongs to the Promised Land.

Until March 1949 it belonged to Jordan. The United Nations decided that the site, which then consisted of only one police post, was for Israel. Two brigades headed south under the name Ovda. One brigade passed through the Negev Desert, the other through the Arava Desert, along the border with Jordan. The Negev brigade first arrived at Um Rash Rash police post. Soldiers wanted to raise the Israeli flag, but forgot it. They hastily made one from a sheet. With ink they painted two blue stripes on it, they made a Star of David from ... yes, from what actually?

One says that the star was made of the fabric of a blue bag, the other thinks it was a bikini. Nobody is sure, the flag has disappeared without a trace.

On the Red Sea, west of Aqaba in Jordan and east of Taba in Egypt, Eilat grew from a single police post into a vacation and water sports resort compared to Miami in 60 years.

Eilat started as an experiment. A group of pioneers moved in and the first Eilat baby was born in 1952. It had to become a port, so the port was ready in 1953. It mainly attracted many Moroccan families. Another year later the first tourist followed, four years later Ben Gurion opened the first road from Beersheva to Eilat. Eilat struggled with his identity for a while, was a port and fishing village, they founded a kibbutz. When the Isrotel hotel chain opened its doors in the mid-1980s, there was no stopping it. Eilat's destiny was born.

More than fifty hotels were built in sixty years. In the Eilat Museum, aerial photographs show how shockingly fast the city grew. The relationship is now skewed. Eilat has 45 thousand inhabitants and 25 thousand hotel beds. Whether those hotels are fully booked depends on the media reports.

1987 was a record year. 2000 also, just after the second intifada broke out. In wave movements, Eilat, and Israel, attract foreign tourists. There are always Israeli tourists in Eilat. They come, sometimes for a weekend, sometimes longer, to Eilat to enjoy a holiday by the sea.

This piece of Promised Land may seem like a brightly lit carnival at nightfall, but it is a lovely seaside resort during the day. There are plenty of water sports options. Those who want can parasail, dive or hang on a yellow mat behind a boat.

Especially diving and snorkeling are experiences in themselves. The water of the Red Sea is crystal clear. For those who prefer to keep their feet dry, there are trips by glass bottom boat or the underwater observatory, eight kilometers north of Eilat. And for those who have little interest in marine life, there are birds to view and camels to ride.

Eilat is always sun-drenched. A travel agency promised to refund the traveler if he had a day of rain.

Eilat is a base, a place to process the many impressions of Jerusalem. A place too, from where it is easy to make trips. To the Dead Sea, to the Negev Desert, or to Jordan or Egypt. It is the ideal place for family vacations.

Traveling to Eilat
Eilat is a four-hour and forty-minute flight from Schiphol Airport to Ovda Airport, which is approximately 65 kilometers from Eilat.

Eilat is easy to travel on your own, with a car handy.

Arkia and Israir operate domestic flights from Ben Gurion Airport near Tel Aviv.

Eilat is located 320 kilometers from Jerusalem and 340 kilometers from Tel Aviv. The temperature can rise to over forty degrees in July and August. In the winter months it is around twenty degrees. The average annual rainfall is 25 mm.


google translate

106 views