2019-06-21-14.00: Israëliërs verwelkomen "Het Wonder van Regen" als het Meer van Galilea stijgt - ​Israelis Welcome 'Miracle' Rains as Sea of Galilee Rises

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CBN

Het water van het Meer van Galilea is al jaren aan het zakken. De afgelopen winter was een aangename verrassing voor het bijbelse meer. Hoewel dit oude reservoir niet buiten gevaar is, heeft een regenachtige winter verlichting gebracht.

"Een wonder", zei Roni Manor uit Kibboets Ginnosar aan het Meer van Galilea. 

Nog maar zes maanden geleden was het Meer van Galilea in de problemen als gevolg van jaren van weinig regen en droogte.  Na jaren van geringe regenval konden de toeristenboten alleen aanleggen aan het einde van de pier bij Ginnosar. Nu, na een regenachtige winter, ziet het er goed uit.

"We hebben veel regen en sneeuw gehad, dat van de Hermonberg komt.  Meestal hebben we ongeveer 350 millimeter regen. Dit jaar hebben we meer dan 600 millimeter regen. Het water  was een grote verrassing voor Israël," vertelde Manor aan CBN News.

De laatste keer, dat het Meer van Galilea - of Kinneret zoals het in het Oude Testament wordt genoemd, vol was, was in 2008 en daarvoor 1996.

In november bezochten we Kibboets Ginnosar. Het waterniveau was ver beneden peil en de rand van het water was tientallen meters van waar het nu is.

"Elke keer als we bij het gevaarlijke punt aankomen, doet Iemand iets voor ons", zei Manor, wijzend naar de hemel.

Stromen die de Kinneret voeden zitten vol met water. Bomen die jarenlang aan de oevers van het meer hebben gestaan staan nu onder water. En andere gebieden, die volledig droog waren, staan nu onder water.  Hoewel de regens tot volgende winter voorbij zijn, stroomt nu het smeltwater van de sneeuw van de Hermon in het meer.

Daniel Carmel runt de aanbiddingsboten.  Hij zei in november, dat ze hier nauwelijks konden aanmeren."Toeristen weten niet hoe het meer van Galilea is als het vol is. "Toeristen weten niet hoe het meer van Galilea is als het vol is. Dit is het laagste, dat ik ooit heb gezien. In 25 jaar dat ik hier ben, is dit het laagste, "vertelde Carmel ons toen

Nu zegt Joseph Gina van het Francis Jordan Sailing Ship dat dingen veranderd zijn.

"Dit jaar is het heel, heel goed, Godzijdank hiervoor, OK dit is trouwens een wonder, dus dit jaar regent het veel en het niveau in het Meer van Galilea is heel goed, "vertelde Gina aan CBN News

Terwijl het waterniveau dit jaar zo'n 12 voet (3,7 meter) is gestegen, is het aan het einde van het regenseizoen nog steeds 7 voet (2,1 meter) onder peil.

"Als we een zesde jaar van droogte hadden gehad, zou de situatie zeer, zeer slecht zijn," zei Uri Schor, woordvoerder van de Israëlische Water Authority.

"De regen viel precies op de juiste plaatsen vanuit het oogpunt van waterbronnen, dat is ook heel belangrijk, en de verspreiding van de regenval was ook heel goed. U kunt de stromen zien vloeien en keurig lopen. De niveaus van de waterbronnen nemen keurig toe," vertelde Schor aan CBN Nieuws.

Elke zomer daalt het waterpeil met 4 tot 5 voet (1,2 tot 1,5 meter) door verdamping.  Tot dusver zijn de temperaturen van deze zomer uiterst hoog.

Volgens Schor is er de afgelopen dertig jaar steeds minder regen gevallen, terwijl de regio meer water dan ooit gebruikt.

"In Israël is het waterverbruik veel hoger dan de hoeveelheid neerslag, die we krijgen. Niet alleen in het Meer van Galilea, maar ook in andere waterbronnen.  We hebben dus elk jaar meer en meer tekort. 

En Israël is niet de enige.

"Het hele gebied heeft trouwens niet genoeg natuurlijk water.  Daarom is de oplossing voor het hele gebied het creëren van nieuw water en het begrip, dat we  zeer zorgvuldig en zeer intensief en zeer doordacht moeten omgaan met water," zei Schor. Dat is waar technologie een rol speelt.  Israël heeft bijvoorbeeld al jaren rioolwater gerecycled en zeewater ontzilt.  Zonder dat, zou Israël niet het water hebben dat het nodig heeft.

"Zonder die twee belangrijke nieuwe bronnen van water en natuurlijk behoud en stoppen met het verspillen van water, is dat de enige manier waarop we water kunnen krijgen. Vandaag de dag is meer dan de helft van het water, dat voor alle doelen in Israël wordt gebruikt is door de mens gemaakt water." zei Schor.

Terwijl de winterse regen een broodnodig wonder heeft opgeleverd, is het meer van Galilea duidelijk niet buiten gevaar.   

Afgelopen herfst vroeg Karmel mensen om te bidden.

"Gebeden zijn (of zijn) verhoord. Halleluja". Karmel vertelde CBN Nieuws nu.  "Ik zou het een wonder noemen. Stop niet met bidden, ga door, dus volgende winter hebben we hetzelfde."  

Terwijl mensen hier en over de hele wereld bidden voor dit belangrijke water reservoir, doet Israël wat het kan om nieuwe waterbronnen te maken en het unieke bijbelse meer te behouden.

___________________________________
ENGLISH

Israelis Welcome 'Miracle' Rains as Sea of Galilee Rises

For years, the Sea of Galilee has been shrinking. Then, this past winter delivered a pleasant surprise to the biblical lake. While this ancient body of water isn’t out of danger, a rainy winter has helped bring relief.

“A miracle,” said Roni Manor from Kibbutz Ginnosar on the Sea of Galilee. 

Just six months ago, the Sea of Galilee was in trouble due to years of little rain and drought-like conditions.  After years of low rainfall, the tourist boats could only dock near the end of the pier at Ginnosar. Now, after a rainy winter, things are looking up.

“We have (had) a lot of rain and snow that come(s) from the Hermon Mountain.  Usually, we have about 350 millimeters of rain. This year we have more than 600 millimeters. It was a shock to the water in Israel,” Manor told CBN News.

The last time the Sea of Galilee -- or Kinneret as it is referenced in the Old Testament -- was full was in 2008 and before that 1996.

In November we visited Kibbutz Ginnosar. The water level was way down and the water’s edge was dozens of feet from where it is now.

“Every time we arrive to the dangerous point, somebody (does) something for us,” Manor said pointing at the sky.

Streams that feed the Kinneret are brimming with water. Trees were on the banks of the lake for years are now underwater. And other areas that were completely dry are now covered.  And though the rains are finished until next winter, there’s melting snow from the Hermon and streams still feeding the lake.

Daniel Carmel runs the Worship Boats.  He said in November they could hardly dock here. “(Tourists) don’t know how is the Sea of Galilee when it’s full. This is the lowest that I ever saw. In 25 years that I’m here this is the lowest,” Carmel told us then.

Now Joseph Gina from the Francis Jordan Sailing Ship says things have changed.

“This year it’s very, very good, thank God for this, OK this is a miracle by the way, So this year it’s a lot of raining. So the level in the Sea of Galilee it’s come up very, very good,” Gina told CBN News

While the water level rose about 12 feet this year, at the end of the rainy season it’s still seven feet from being full.

“If we would have had a sixth droughted year, the situation would be very, very bad,” said Uri Schor, spokesman for Israel’s Water Authority.

“The rain it fell exactly on the right places from a water sources point of view, that’s also very important, and the spread of rainfall was very good as well.. You can see the streams run fluently and nicely and the levels of the water sources are rising nicely," Schor told CBN News.

Each summer, the water level goes down by four to five feet just from evaporation.  And so far, this summer’s temperatures have extremely high.

According to Schor, over the last thirty years, rainfall has continuously dropped while the region is using more water than ever.

“In Israel, the consumption of water is much higher than the quantity of rainfall that we get, not only in the Sea of Galilee, but also in other water sources.  Therefore, we're in a deficit every year more and more. 

And Israel is not alone.

“The whole area, by the way, does not have enough natural water.  Therefore, the solution for the whole area is creating new water and understanding that we must use water very carefully and very intensive and very sophisticated,” Schor said.
That’s where technology comes in.  For example, Israel has recycled sewage water and desalinated seawater for years.  Schor says, without that, Israel would not have the water it needs.

“Without those two main new sources of water and, of course, conservation and stopping wasting water, that's the only way that we have water. By today, more than half of the water that is used for all sources in Israel is man-made water,” Schor said.

While the winter rain delivered a much-needed miracle, the Sea of Galilee is clearly not out of danger.   

Last fall Carmel asked people to pray.

“Prayers (have) been answered. Halleluyah!” Carmel told CBN News now.  “I would call it a miracle. Don’t stop praying, continue, so next winter we’ll have the same.”  

As people here and around the world pray for this key body of water, Israel is doing what it can to make new water sources and preserve the unique biblical lake.