From left to right: Vladimirovich Putin, the President of Russia, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy the president of Ukraine (Shutterstock)

Nederlands + English

Het conflict in Oekraïne plaatst twee Vladimirs tegenover elkaar: Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, de president van Oekraïne, versus Vladimir Vladimirovitsj Poetin, de president van Rusland.

Deze confrontatie plaatst twee mannen die voorbestemd zijn om groot te worden tegenover elkaar, aangezien de naam “Vladimir” in het Slavisch “grote heerser” betekent. Ironisch genoeg is de folkloristisch etymologische interpretatie van de naam “eigenaar van de wereld” of “eigenaar van de vrede”. De eerste grootvorst van Kiev heette Vladimir de Grote, en drie van zijn opvolgers droegen zijn naam.

De naam “Vladimir.

De naam is ook prominent aanwezig bij moderne Russische leiders, met name bij de beruchte Vladimir Lenin, de eerste en stichtende regeringsleider van Sovjet-Rusland. Ironisch genoeg heeft Poetin, die de Sovjet-Unie weer tot leven wil wekken, Lenin de schuld gegeven van de oprichting van Oekraïne, een historisch feit dat Poetin heeft verzonnen om zijn invasie te rechtvaardigen.

Ondanks het feit dat zij een naam delen, staan de twee leiders lijnrecht tegenover elkaar. De Oekraïense president heeft persoonlijk zijn volk geleid in het gewapende verzet tegen het enorm superieure Russische leger, waarmee hij de bewering van Poetin dat Oekraïne deel uitmaakt van Rusland, heeft gelogenstraft.

De Hebreeuws-talige geula (verlossing) website Sod1820 merkte overeenkomsten op tussen Poetin en Julius Caesar. In het Hebreeuws is de naam “Vladimir” dezelfde letter als Vlad Romi (geboren uit Rome). Het is bekend dat Julius Caesar, geboren in Rome, de eerste geregistreerde geboorte door chirurgie was, bekend als keizersnede. Ceasar draaide, net als Poetin, de anti-Israël/anti-Joodse mandaten van zijn voorgangers terug.

Messiaanse implicaties

Deze connectie tussen Poetin en de Romeinse heerser heeft messiaanse implicaties. “De Messias aan de poorten van Rome” is een parabel uit de Talmoed ( Sanhedrin 98a). Het verhaal vertelt over Rabbi Joshua ben Levi (die leefde in de eerste helft van de derde eeuw) die bezocht wordt door de profeet Elia. “Wanneer zal de Messias komen?” vroeg Jozua. “Vraag het de messias,” antwoordde Elia. “Hij is bij de poorten van Rome, zittend tussen de armen.” De rabbi ging naar Rome, waar hij inderdaad de Messias vond en stelde zijn vraag, waarop de Messias antwoordde: “Vandaag.” Elia legde uit dat de komst van de Messias voorwaardelijk was, zoals beschreven in de Psalmen:

O, indien gij heden slechts acht zoudt geven op zijn bevel: Psalmen 95:7

Het is ook interessant op te merken dat Julius Caesar over Syrië regeerde. Poetin vestigde ook een robuuste militaire aanwezigheid in Syrië, dat in het Hebreeuws uit dezelfde letters bestaat als ‘Rusland’ (סוריה-רוסיה). Deze militaire aanwezigheid heeft in het voordeel van Israël gewerkt, aangezien het Russische leger het IDF in staat stelt luchtaanvallen uit te voeren tegen Iraanse militaire doelen in Syrië.

“De grote heerser”

Een blik op de middelste namen levert ook inzichten op. Poetins tweede naam, Vladimirovitsj, betekent letterlijk “Vladimir’s zoon”, of “de grote heerser” verdubbeld, wat zijn voorbestemde rol in de wereldpolitiek benadrukt. Hij is de op één na langstzittende Europese president, na Alexander Loekasjenko van het naburige Wit-Rusland (Belarus).

De meisjesnaam van Poetins moeder was Maria Ivanovna Shelomova, een gerussificeerde versie van de joodse achternaam Shalom (vrede) die onder Russische joden veel voorkomt, wat tot speculaties heeft geleid dat de president van Rusland joods is. De naam doet denken aan koning Salomo. Deze bewering is niet onderbouwd, maar als het waar is, plaatst de huidige oorlog in Oekraïne een Joodse leider tegenover een Joodse leider.

Rabbi Berger, de rabbijn van het graf van Koning David in Jeruzalem, merkte op dat God deze twee heersers leidde om de laatste oorlog te bewerkstelligen.

Gog en Magog

“Het is voor iedereen duidelijk dat Gog en Magog al begonnen zijn. Hashem zet heerser tegen heerser, Vladimir tegen Vladimir, zodat zij elkaar zullen vernietigen,” zei Rabbi Berger. “Voordat de Messias komt, zullen alle naties die tegen de Joden gezondigd hebben, gestraft moeten worden als een Tikkun (bevestiging). De Oekraïners hebben talloze Joden vermoord, net als de Russen.”

“Van de kant van Poetin heeft deze oorlog geen zin. Zoals hun gemeenschappelijke naam impliceert, zijn deze twee leiders de archetypische vertegenwoordiger van alle koningen. Zij zullen elkaar uitroeien, leiden tot hun ondergang en de weg vrijmaken voor alle regeringen om de ultieme koning uit het huis van David te accepteren.”

Het zijn niet alleen de Joden die de apocalyptische implicaties zien van de oorlog in Oekraïne en de twee hoofdpersonen.

In een interview met de BBC schreef Yevstratiy Zoria, de woordvoerder van de Oekraïense orthodoxe kerk, een negatieve einde-dag rol toe aan Poetin.

“Poetin is echt geen messias, maar echt de anti-christ van onze huidige tijd,” zei Zoria. “Hij is anti-christ omdat alles wat hij doet, alles wat hij nu doet, totaal tegen het evangelie is, tegen Gods wet.”

 

**********************************

ENGLISH:

The conflict in Ukraine pits two Vladimirs against each other; Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, the president of Ukraine, versus Vladimir Vladimirovich Putin, the President of Russia.

This confrontation pits two men destined for greatness against each other as the name ‘Vladimir’ in Slavic means ‘great ruler.’ Ironically, the folk etymological interpretation of the name is “world owner” or “peace owner.” The first Grand Prince of Kyiv was named Vladimir the Great, and three of his successors bore his name.

The name ‘Vladimir.’

The name is also prominent among modern Russian leaders, most notably the infamous Vladimir Lenin, the first and founding head of government of Soviet Russia. Ironically, Putin, with aspirations to resurrect the Soviet Union, credited Lenine with founding Ukraine, a historical fact that Putin invented to justify his invasion.

Despite sharing a name, the two leaders are firmly at odds. The Ukrainian president has personally led his people in armed resistance against the vastly superior Russian army, putting the lie to Putin’s claim that Ukraine is part of Russia.

The Hebrew-language geula (redemption) website Sod1820 noted similarities between Putin and Julius Caesar. In Hebrew, the name ‘Vladimir” is the same letter as Vlad Romi (born of Rome). It is well known that Julius Caesar, born in Rome, was the first recorded birth by surgery, known as Caesarian Section. Ceasar, like Putin, reversed the anti-Israel/anti-Jewish mandates of his predecessors.

Messianic implications

This connection between Putin and the Roman ruler has messianic implications. “The Messiah at the Gates of Rome” is a parable from the Talmud ( Sanhedrin 98a). The story tells of Rabbi Joshua ben Levi (who lived in the first half of the third century) visited by the Prophet Elijah. “When will the Messiah come?” asked Joshua. “Ask the messiah,” replied Elijah. “He is at the gates of Rome, sitting among the poor.” The rabbi went to Rome, where he indeed found the messiah and posed his question, to which the Messiah replied, “Today.” Elijah explained that the Messiah’s arrival was conditional as described in Psalms:

O, if you would but heed His charge this day: Psalms 95:7

It is also interesting to note that Julius Caesar ruled over Syria. Putin also established a robust military presence in Syria which in Hebrew is composed of the same letters as ‘Russia’ (סוריה-רוסיה). This military presence has worked for the benefit of Israel as the Russian military allows the IDF to wage airstrikes against Iranian military targets in Syria.

“The great ruler”

Taking a look at the middle names also bears insights. Putin’s middle name, Vladimirovich, literally means “Vladimir’s son,” or “the great ruler” doubled, emphasizing his destined role in world politics. He is the second-longest current serving European president after Alexander Lukashenko of neighboring Belarus.

Putin’s mother’s maiden name was Maria Ivanovna Shelomova, a Russianized version of the Jewish last name Shalom (peace) prevalent among Russian Jews, leading to speculation that the president of Russia is Jewish. The name is reminiscent of King Solomon. This claim is unsubstantiated, but if true, the current war in Ukraine pits a Jewish leader against a Jewish leader.

Rabbi Berger, the rabbi of King David’s Tomb in Jerusalem, noted that God was guiding these two rulers to bring about the final war.

Gog and Magog

“It is clear to everyone that Gog and Magog have already begun. Hashem is setting ruler against the ruler, Vladimir against Vladimir, so that they will destroy each other,” Rabbi Berger said. “Before the Messiah arrives, all of the nations that sinned against the Jews will have to be punished as a Tikkun (fixing). The Ukrainians murdered countless Jews, as did the Russians.”

“From the side of Putin, this war does not make sense. As their common name implies, these two leaders are the archetypal representative of all kings. They will wipe each other out, lead to their downfall, paving the way for all governments to accept the ultimate king from the house of David.”

It is not only the Jews who see the apocalyptic implications of the war in Ukraine and the two main characters.

In an interview with the BBC, Yevstratiy Zoria, the spokesman for the Ukrainian Orthodox Church, ascribed a negative end-of-days role to Putin.

“Putin is really not messiah, but really anti-Christ of our current time,” Zoria said. “He is anti-Christ because everything that he does, everything that he does now, is totally against the gospel, against God’s law.”