REUTERS Nuclear Facility Negev

Nederlands + English

VN riep ook op tot een kernwapenvrij Midden-Oosten, terwijl de VN de onmiddellijke dreiging van het Iraanse kernwapenprogramma negeert.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Met een overweldigende 152-5 meerderheid heeft deze VN-commissie voor wereldveiligheid Israël vrijdag opgeroepen afstand te doen van zijn kernwapenarsenaal en al zijn nucleair gerelateerde sites onder toezicht te stellen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA).

De resolutie van het Comité voor Ontwapening en Internationale Veiligheid (DISEC, of Eerste Comité), die jaarlijks door Egypte wordt ingediend, eist dat Israël toetreedt tot het nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV), ook al heeft Jeruzalem nooit het bezit van kernwapens erkend.

Het is “belangrijk” dat Israël ” onmiddellijk toetreedt tot dit verdrag”, en ermee instemt “geen kernwapens te ontwikkelen, te produceren, te testen of anderszins te verwerven” en zich onder toezicht van het IAEA te stellen om “het doel van universele toetreding tot het verdrag in het Midden-Oosten te verwezenlijken” en “als een stap in de richting van meer vrede en veiligheid”, aldus de resolutie.

Iran, een lid van het NPV, heeft openlijk gezegd dat het uranium verrijkt tot bijna kernwapenzuiverheid, en volgens het IAEA is de Islamitische Republiek vorig jaar begonnen met de productie van uraniummetaal, hoewel dit geen civiel doel heeft. Dit werd niet vermeld in de resolutie.

Naast Egypte steunden Arabische landen die vrede hebben met Israël de resolutie, waaronder Jordanië, Bahrein, de VAE en Marokko, evenals de Palestijnse ambassadeur, Riyad Mansour. De “Staat Palestina” kreeg in 2012 de status van niet-lid waarnemende staat in de VN.

De vijf landen die tegen stemden waren Israël, de Verenigde Staten, Canada, Micronesië en Palau. Er waren 24 onthoudingen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.

Iran was ook een van de 170 landen die een soort gelijke resolutie goedkeurden waarin werd opgeroepen tot een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Toen het internationale orgaan eerder deze maand een debat over de kwestie hield, constateerde Michal Maayan, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Israël, bij de ontwapeningsconferentie in Genève, een verborgen tekortkoming van het NPV – dat het slechts zo relevant is als de mate van naleving van zijn voorschriften.

De Islamitische Republiek zou een uitstekend voorbeeld van het probleem zijn, want er werd opgemerkt dat “Iran boekt nu al tientallen jaren een snelle vooruitgang in zijn illegale nucleaire programma’s en bezit momenteel grote hoeveelheden hoogverrijkt nucleair materiaal.”

Jeruzalem heeft om strategische redenen altijd een beleid van opzettelijke dubbelzinnigheid gevoerd over zijn nucleaire status, terwijl Israël nooit de eerste zou zijn die dergelijke wapens in de regio zou invoeren.

Buitenlandse ramingen schatten Israëls voorraad tussen 80 en 400 kernkoppen. Aangenomen wordt dat de IDF een nucleaire aanval kan uitvoeren via zijn luchtmacht, de lancering van intercontinentale raketten vanaf de grond en de lancering van raketten vanaf zijn onderzeeërs op zee.

Dit laatste is cruciaal voor de afschrikking door Israel, aangezien israel theoretisch een tweede of vergeldingsmogelijkheid heeft als het land catastrofaal wordt aangevallen.

 

ENGLISH

It also called for a nuclear-free Middle East while ignoring the immediate threat of the Iranian nuclear weapons program.

By Batya Jerenberg, World Israel News

With an overwhelming 152-5 majority, a UN committee devoted to world security called on Israel Friday to renounce its nuclear arsenal and put all its nuclear-related sites under the supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

The Disarmament and International Security Committee (DISEC, or First Committee) resolution, submitted annually by Egypt for years, demands that Israel join the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), even though Jerusalem never acknowledged possession of nuclear weapons.

It is “important” that Israel sign onto the NPT “without delay,” agree “not to develop, produce, test or otherwise acquire nuclear weapons,” and accede to IAEA oversight in order to “realiz[e] the goal of universal adherence to the Treaty in the Middle East,” and “as a step toward enhancing peace and security,” the resolution stated.

Iran, a member of the NPT, has openly said it is enriching uranium to near-weapon’s purity, and according to the IAEA, the Islamic Republic began producing uranium metal last year although it has no civilian purpose. This was not mentioned in the resolution.

Arab countries at peace with Israel besides Egypt sponsored the resolution, including Jordan, Bahrain, the UAE and Morocco, as did the Palestinian ambassador, Riyad Mansour. The “State of Palestine” was granted non-member observer State status in the UN in 2012.

The five countries that voted against it were Israel, the United States, Canada, Micronesia and Palau. There were 24 abstentions, including all member states of the European Union.

Iran was also one of 170 nations that approved a sister-resolution calling for a nuclear-free zone in the Middle East.

When the international body held a debate on the issue earlier this month, Israel’s Deputy Permanent Representative to the Conference on Disarmament in Geneva, Michal Maayan, noted a built-in flaw of the NPT – that it was only as pertinent as the level of compliance with its dictates.

The Islamic Republic would be a prime example of the problem, as she noted that “for decades now, Iran has been rapidly advancing its illicit nuclear programs and currently possesses large quantities of highly enriched nuclear material.”

Jerusalem has always maintained a policy of deliberate ambiguity on the subject of its nuclear status for strategic reasons, while saying that Israel would never be the first to introduce such weapons in the region.

Foreign estimates have put Israel’s stockpile between 80 and 400 nuclear warheads. It is believed that the IDF can conduct a nuclear strike via its air force, the ground-based launch of intercontinental missiles, and sea-based missile launch from its submarines.

The latter is crucial to the country’s deterrence, as it theoretically gives Israel a second, or retaliatory, strike opportunity if its land mass comes under catastrophic attack.