Supermarkt kruidenier winkel – Supermarket grocery store

Nederlands + English

Zuivelgigant Tnuva kondigt golf van prijsverhogingen aan nu de inflatie de kosten van levensonderhoud blijft opdrijven.

Door 7Arutz Sheva – David Rosenberg

Een van Israëls grootste voedselproducenten heeft een golf van prijsverhogingen aangekondigd voor een breed scala van zijn producten, nu de inflatie de kosten van levensonderhoud blijft opdrijven tegen tarieven die in meer dan tien jaar niet zijn gezien.

Tnuva, de grootste zuivelproducent in Israël, zei dat de groothandelsprijzen van zijn producten met gemiddeld 4,7% zal verhogen.

De prijsverhoging wordt volgende week dinsdag van kracht, aldus het bedrijf, dat als verklaring voor de prijsverhogingen de gestegen overheadkosten noemt. Zowel de energie- als de waterprijzen zijn aanzienlijk gestegen, aldus het bedrijf, evenals de prijzen van sojabonen en haver, die zowel worden gebruikt als veevoer voor de zuivelproductie als voor de productie van melkvrije alternatieven.

Tnuva zei dat de prijsverhogingen te laat waren, en benadrukte dat hoewel de prijs van rauwe melk sinds 2019 met 24% is gestegen, of bijna een halve shekel sinds 2019, het bedrijf de prijzen voor producten buiten de ‘prijscontrolemand’ niet heeft verhoogd, waarin de prijzen worden vastgesteld door de overheid.

Hoewel Tnuva sommige producten heeft vrijgesteld van de prijsverhogingen – waaronder sommige yoghurtproducten, sommige van zijn sojadranken, kwark, melk met lage lactose en lactosevrije melk – zullen de prijzen voor de meeste producten van het bedrijf op 22 november worden verhoogd.

Na twee jaar van, door de regering, opgelegde COVID-beperkingen en verhogingen van de gelduitgifte als gevolg van stimuleringsuitgaven, is de inflatie het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, van gemiddeld 1,0-1,5% vóór de pandemie en 2,0% eind 2021 tot 4,6% deze maand september.

Volgens gegevens die eerder deze maand door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vrijgegeven, is het reële gemiddelde inkomen van augustus 2021 tot augustus 2022 met 0,4% gedaald, ondanks een nominale stijging van 4% als gevolg van de hoger dan gemiddelde inflatie.

Ondanks de inflatiedruk zijn voedselproducenten en detailhandelaren terughoudend geweest met het doorvoeren van prijsverhogingen, die al tot protest van de consumenten hebben geleid.

In oktober zei de supermarktketen Shufersal dat zij weigert mee te werken aan de plannen van producenten om de prijzen te verhogen en kondigde zij aan geen producten meer te zullen aanbieden van de zuivelproducent Tara, een concurrent van Tnuva.

In juli hield premier Yair Lapid besprekingen met hoge regeringsambtenaren en riep hij op tot maatregelen om de geplande prijsstijgingen voor brood af te remmen, nadat de tarweprijzen de pan uit rezen door tekorten die deels werden veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

 

ENGLISH:

Dairy giant Tnuva announces wave of price hikes as inflation continues to drive up the cost of living.

One of Israel’s largest food producers announced Monday a wave of price increases for a wide range of its products, as inflation continues to drive up the cost of living at rates not seen in over a decade.

Tnuva, the largest dairy producer in Israel, said Monday that it will be raising the wholesale prices of its products by an average of 4.7%.

The price hike is set to go into effect next Tuesday, the company said, citing increased overhead to explain the price increases. Energy and water prices have both risen significantly, the company noted, as have the prices of soy beans and oats, used both to feed cattle for dairy production, and for the production of non-dairy milk alternatives.

Tnuva said the price hikes were overdue, emphasizing that while the price of raw milk has risen by 24% since 2019, or nearly half a shekel since 2019, the company has not increased the prices for products outside of the price-control basket, in which prices are fixed by the government.

While Tnuva has exempted some products from the price increases – including some yoghurt products, some of its soy drinks, cottage cheese, low-lactose and lactose-free milk – the prices for most of the company’s products will be raised on November 22nd.

Following two years of government-imposed COVID restrictions and increases in the money supply from stimulus spending, the inflation rate has risen significantly over the past year, rising from an average of 1.0-1.5% prior to the pandemic and 2.0% by late 2021 to 4.6% this September.

According to data released earlier this month by the Central Bureau of Statistics, the real average income declined by 0.4% from August 2021 to August 2022, despite a 4% increase in nominal terms, due to the higher-than-average inflation rate.

Despite the inflationary pressure, food producers and retailers have been reluctant to impose price hikes, which have already sparked a backlash from consumers.

In October, the Shufersal supermarket chain said it is refusing to cooperate with producers’ plans to raise prices, announcing it will no longer offer products from the Tara dairy producer, a rival of Tnuva.

In July, Prime Minister Yair Lapid held talks with senior government officials, calling for steps to curb planned price hikes for bread, after wheat prices soared amid shortages caused in part by the war in Ukraine