Ursula von der Leyen aan de Ben Gurion Universiteit van de Negev op 14 juni 2022

Nederlands + English   (Red.ICNN: Hoe hypocriet kan je zijn. Valt Gas ook onder BDS?)

De leider van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, die ook fungeert als voorzitter van de EU-Commissie, vertelde de Israëli’s dinsdag dat de EU de samenwerking met Israël op energiegebied “intensiveert” om “de EU te helpen zich te bevrijden van Russische fossiele brandstoffen.”

Bron: Jewish Press

Von der Leyen deed de aankondiging dinsdagochtend in opmerkingen aan de Ben Gurion Universiteit van de Negev, bij het ontvangen van een eredoctoraat van de school, eraan toevoegend dat de EU ook infrastructuurprojecten voorbereidt die “ons zullen helpen bij de groene overgang.”

Israël heeft een geschatte gasreserve van ten minste één triljoen kubieke meter. Het binnenlandse gebruik zal in de komende 30 jaar naar verwachting niet meer dan 300 miljard kubieke meter bedragen. Momenteel exporteert Israël gas naar Egypte, waarvan een deel vervolgens vloeibaar wordt gemaakt en naar Europa wordt gestuurd. Dat proces kan worden uitgebreid indien een overeenkomst wordt ondertekend om de EU van meer Israëlische energie te voorzien.

Na een snelle middagvergadering met premier Naftali Bennett haastte de leider van de Europese Unie zich naar Ramallah voor een ontmoeting in de namiddag met regeringsambtenaren van de Palestijnse Autoriteit en om hen bij te praten over de laatste inspanningen van Europa om aan hun staatskas te doneren.

De Palestijnse Autoriteit besteedt bijna een derde van haar jaarlijkse begroting aan geldelijke steun voor in Israël opgesloten terroristen en hun gezinnen na pogingen om Joden en andere Israëliërs te vermoorden. En dat is nog exclusief het geld dat wordt uitgegeven aan publiciteitscampagnes om die terroristen – en de jongeren die zij rekruteren – aan te moedigen hun aanslagen uit te voeren.

“Het is goed om in Ramallah te zijn”, zei von der Leyen tegen verslaggevers tijdens een briefing aldaar. “Team Europa is de grootste geldschieter voor het Palestijnse volk. We zullen bespreken hoe we de economische, sociale ontwikkeling kunnen stimuleren, inclusief toegang tot schoon water, betrouwbare energievoorziening en voedselzekerheid.”

De Europese Unie steunt ook de actieve campagne van de Palestijnse Autoriteit om land in te pikken in Gebied C, de delen van Judea en Samaria die naar verluidt onder de volledige wettelijke en militaire controle van Israël staan, door te helpen met technische ondersteuning en feitelijke illegale bouw van scholen en andere structuren op Israëlisch grondgebied, soms zelfs binnen schietzones van het IDF.

Eerder op de dag vertelde Von der Leyen de aanwezigen op de Ben Gurion Universiteit in Be’er Sheva dat de sterkste band tussen de EU en Israël “ons geloof in de democratie en haar waarden” is. Uw vrijheid van denken heeft van een klein land van slechts een paar miljoen een wereldspeler gemaakt op het gebied van wetenschap en innovatie”.

Zij voegde eraan toe dat “democratieën zoals de onze elkaar moeten steunen.”

Er werd geen melding gemaakt van het feit dat de Europese Unie de internationale economische oorlog tegen Israël, die wordt gevoerd door de Boycot-, Desinvesterings- en Sanctiecampagne, blijft voeden met haar initiatief om producten afkomstig uit Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria te stigmatiseren met speciale labels.

Afgelopen weekend gaf Noorwegen een verklaring uit waarin het zijn besluit aankondigde om “levensmiddelen die afkomstig zijn uit door Israël bezette gebieden” te markeren met het gebied waar het product vandaan komt, “en dat het afkomstig is uit een Israëlische nederzetting als dat het geval is.”

De verwijzing naar “Israëlische nederzettingen” omvat steden als Betar Illit, met een bevolking van bijna 60.000 orthodoxe joden, en Ariel, de thuisbasis van een Israëlische universiteit met onder meer een medische faculteit.

“Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 12.11.2019 stelt dat de voedselinformatieverordening zo moet worden geïnterpreteerd dat voedsel uit door Israël bezette gebieden apart moet worden geëtiketteerd, zodat consumenten niet worden misleid door een gebrek aan etikettering over de oorsprong van het product,” aldus de Noorse verklaring, gebaseerd op een huidig beleid van de Europese Unie.

Niets van dit alles was natuurlijk duidelijk toen von der Leyen zei: “De EU en Israël zijn gebonden om vrienden en bondgenoten te zijn, omdat de geschiedenis van Europa de geschiedenis van het Joodse volk is.”

Dat is het zeker, en de herinneringen aan die geschiedenis zijn te vinden in het centrum van Jeruzalem in het Yad Vashem Holocaust Memorial Center dat von der Leyen – net als alle andere bezoekende hoogwaardigheidsbekleders – aan het begin van haar bezoek bezocht.

“Onze democratie floreert als ook het Joodse leven floreert”, zei ze tegen het publiek van de Ben Gurion Universiteit. “Ik ben vastbesloten antisemitisme te bestrijden en het joodse leven in de EU te bevorderen”, voegde zij eraan toe.

Maar aangezien antizionisme duidelijk een andere vorm van antisemitisme is, heeft de Europese Unie dit eerder dit jaar voor het eerst toegegeven in een verklaring ter ere van Holocaust Memorial Day.

“Voor antisemitische haat is geen plaats in onze wereld, en het maakt niet uit of die haat vermomd is als antizionisme, dan wel afkomstig is van extreem-rechtse of extreem-linkse extremisten of van islamisten en andere religieuze fundamentalisten,” aldus de EU in april jongstleden. “Wij Europeanen kunnen – en zullen – niet onverschillig blijven ten aanzien van het toenemende antisemitisme. Deze keer niet. Nooit meer.

Natuurlijk wordt dit alles gemakshalve genegeerd door de EU als het gaat om haar enthousiaste deelname aan de internationale BDS-campagne tegen Israël en zijn burgers in Judea en Samaria.

Von der Leyen arriveerde maandag in Israël voor gesprekken met Israëlische topambtenaren over “energie- en voedselzekerheid, intensivering van de samenwerking op het gebied van onderzoek, gezondheid en klimaat”.

De Europese Unie bespreekt het vooruitzicht van de invoer van Israëlisch aardgas sinds kort na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, die aanleiding gaf tot beperkte EU-sancties tegen Rusland.

Von der Leyen vertelde minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid tijdens hun ontmoeting dat de EU zou samenwerken met Israël om “de bilaterale samenwerking en de politieke dialoog verder te versterken … met inbegrip van [over] de gevolgen van de Russische agressie van Oekraïne voor de voedselzekerheid en de energievoorziening.”

Zolang het voedsel niet afkomstig is van Israëlische Joden in Judea en Samaria, wel te verstaan.

 

*******************************************

 

ENGLISH:  (Ed.ICNN: How hypocritical can you be. Does Gas also come under BDS?)

European Union leader Ursula von der Leyen, who also serves as president of the EU Commission, told Israelis Tuesday the EU is “stepping up energy cooperation” with Israel to “help the EU break free from Russian fossil fuels.”

Source: Jewish Press

Von der Leyen made the announcement Tuesday morning in remarks delivered at Ben Gurion University of the Negev upon receiving an honorary doctorate from the school, adding the EU is also preparing infrastructure projects that will “help us along the green transition.”

Israel has an estimated gas reserve of at least one trillion cubic meters. Domestic use over the next 30 years is not expected to exceed 300 billion cm. At present, Israel exports gas to Egypt, some of which is then liquified and sent on the Europe. That process may be expanded if an agreement is signed to provide the EU with more Israeli energy.

Following a quick midday meeting with Prime Minister Naftali Bennett, the European Union leader rushed to Ramallah to meet in the afternoon with Palestinian Authority government officials and update them on Europe’s latest efforts to donate to their coffers.

The Palestinian Authority spends nearly a third of its annual budget on monetary support for terrorists incarcerated in Israel and their families following attempts to murder Jews and other Israelis. And that doesn’t include the money spent on publicity campaigns to encourage those terrorists — and the youngsters they recruit — to carry out their attacks.

“Good to be in Ramallah,” von der Leyen told reporters at a briefing there. “Team Europe is the largest donor of support to the Palestinian people. We’ll discuss how to boost economic, social development, including access to clean water, reliable energy supply and food security.”

The European Union also supports the Palestinian Authority’s active campaign to grab land in Area C, the parts of Judea and Samaria that are allegedly under Israel’s complete legal and military control, assisting with technical support and actual illegal construction of schools and other structures on Israeli territory, sometimes even within IDF firing zones.

Earlier in the day, von der Leyen told the gathering at Ben Gurion University in Be’er Sheva that the strongest bond shared by the EU and Israel is “our belief in democracy and its values. Your freedom of thought has turned a small country of just a few million into a global trailblazer for science and innovation.”

She added that “democracies like ours should stick together.”

No mention was made of the fact that the European Union continues to fuel the international economic war on Israel being carried out by the Boycott, Divest and Sanctions campaign through its initiative to stigmatize products originating from Jewish communities in Judea and Samaria with special labels.

This past weekend, Norway issued a statement announcing its decision to mark “foodstuffs originating in areas occupied by Israel” with the area from which the product comes, “and that it comes from an Israeli settlement if that is the case.”

The reference to “Israeli settlement” includes cities like Betar Illit, with a population of nearly 60,000 Orthodox Jews, and Ariel, home to an Israeli university that includes a medical school.

“A ruling by the European Court of Justice from 12.11.2019 states that the Food Information Regulation must be interpreted so that food from areas occupied by Israel must be labeled separately so that consumers are not misled by a lack of labeling about the origin of the product,” said the Norwegian statement, based on a current European Union policy.

None of this, of course, was in evidence as von der Leyen said, “EU and Israel are bound to be friends and allies, because the history of Europe is the history of the Jewish people.”

It certainly is, and the memories of that history are found in central Jerusalem at the Yad Vashem Holocaust Memorial Center that von der Leyen visited — as do all other visiting dignitaries — at the start of her visit.

“Our democracy flourishes if Jewish life flourishes too,” she told the audience at Ben Gurion University. “I am committed to fighting antisemitism and fostering Jewish life in the EU,” she added.

But since anti-Zionism is clearly another form of antisemitism, which the European Union admitted for the first time earlier this year in a statement honoring Holocaust Memorial Day.

“Antisemitic hatred has no place in our world, and it makes no difference if it is disguised as anti-Zionism or whether it comes from far-right or far-left extremists or from Islamist and other religious fundamentalists,” the EU said this past April. “We Europeans cannot – and will not – stay indifferent in the face of increasing antisemitism. Not this time. Not ever again.”

Of course, all that is conveniently ignored by the EU when it comes to its enthusiastic participation in the international BDS campaign against Israel and its citizens in Judea and Samaria.

Von der Leyen arrived Monday in Israel for talks with top Israeli officials on “energy and food security, stepping up cooperation on research, health and climate.”

The European Union has been discussing the prospect of importing Israeli natural gas since shortly after the start of Russia’s invasion of Ukraine, which prompted limited EU sanctions on Russia.

Von der Leyen told Foreign Minister Yair Lapid in their meeting the EU would work together with Israel to “further strengthen bilateral cooperation and political dialogue…including [on] the impacts of the Russian aggression of Ukraine on food security and energy supply.”

As long as the food doesn’t come from Israeli Jews in Judea and Samaria, that is.