Beeld: ANP

“Ik ben niet zo kerkelijk, maar wel overtuigd gelovig”

Bron: Visie

Voor Koning Willem-Alexander is geloof een privézaak. Omdat hij koning wil zijn voor iedereen, zegt hij weinig over zijn geloof in het openbaar. Toch laat hij zo nu en dan doorschemeren dat het christelijk geloof wel degelijk belangrijk is voor hem.

Vlak voordat dan nog prins Willem-Alexander met Máxima trouwt, schrijft hij ter voorbereiding een brief. Hij zou niet meer zonder het geloof kunnen leven, citeert predikant Carel ter Linde hem in de trouwdienst. “Het geeft mij houvast in moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om zelfrespect en eigenwaarde hoog te houden en om tegen de stroom in te blijven gaan, omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit.”
Voor Koning Willem-Alexander is geloof een privézaak. Omdat hij koning wil zijn voor iedereen, zegt hij weinig over zijn geloof in het openbaar. Toch laat hij zo nu en dan doorschemeren dat het christelijk geloof wel degelijk belangrijk is voor hem.

Vlak voordat dan nog prins Willem-Alexander met Máxima trouwt, schrijft hij ter voorbereiding een brief. Hij zou niet meer zonder het geloof kunnen leven, citeert predikant Carel ter Linde hem in de trouwdienst. “Het geeft mij houvast in moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om zelfrespect en eigenwaarde hoog te houden en om tegen de stroom in te blijven gaan, omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit.”

Geloofsbelijdenis
Een paar jaar eerder – op 23 maart 1997 – legt Willem-Alexander openbare belijdenis van zijn geloof af in de (Nederlands Hervormde) Kloosterkerk in Den Haag. Hij is op dat moment bijna dertig jaar. Als belijdenis krijgt hij een vers uit Filippenzen mee: ‘En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.’ Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de belijdenis van de prins “een zeer persoonlijke stap die hij met volle overtuiging heeft gezet” en het sluitstuk van een lang “proces van leren en zoeken”. In datzelfde jaar zegt hij: “Ik ben niet zo kerkelijk, maar ik ben wel overtuigd gelovig.”

De ‘Bende van twaalf’
We gaan nog iets verder terug in de tijd. Willem-Alexanders proces van ‘leren en zoeken’ begint namelijk met een bijzonder verzoek aan ds. Carel ter Linde. Op 24-jarige leeftijd vraagt de prins samen met een aantal vrienden of de predikant hen kennis over de Bijbel wil bijbrengen. De groep groeit uit tot de ‘Bende van twaalf’ en komt jarenlang trouw bij elkaar. In de eerste zes jaar komen bijna uitsluitend verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament aan bod. Daarna bespreekt de groep ook de verschillen met andere wereldgodsdiensten, zoals de islam en het jodendom.

Kersttoespraken
Ook in de kersttoespraken laat de koning iets van zijn overtuiging zien. In de kersttoespraak van 2014 verwijst hij naar het lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ als “een lied van hoop en licht dat mensen moed kan geven, ook in tijden van zorgen of verdriet.” Een jaar later haalt hij de apostel Paulus aan om te benadrukken dat vrijheid een roeping is. Afgelopen kerst wijst de koning op de noodzaak van verbinding, waarbij hij Erasmus als voorbeeld noemt, “een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen.”

Kracht van boven
De koning is “absoluut gelovig”, bevestigt Jeroen Snel, royaltykenner en presentator van het programma Blauw Bloed. “Willem Alexander heeft bijvoorbeeld gesprekken gehad met de dominees die zijn kinderen doopten. Daar kwam het geloof ook ter sprake. In de preek die aan die doop voorafging, werden deze gesprekken aangehaald.” Een ander moment waarop Jeroen het geloof van Willem-Alexander terugzag, was bij de eedaflegging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. “Vol overtuiging sprak hij: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Hij stak toen zijn twee vingers in de lucht en keek ook omhoog, zo van ‘Ik verwacht mijn kracht van boven’. Ik vond het heel mooi wat hij daarmee liet zien.”

******************************************

ENGLISH


Image: ANP

“I’m not that churchy, but I’m a firm believer.”

Source:Visie

For King Willem-Alexander, faith is a private matter. Because he wants to be king to everyone, he says little about his faith in public. Nevertheless, he does occasionally hint that the Christian faith is indeed important to him.

Just before Prince Willem-Alexander married Máxima, he wrote a letter in preparation. He could no longer live without faith, pastor Carel ter Linde quotes him as saying in the wedding service. “It gives me something to hold on to in difficult times and in difficult decisions. It also gives me something to which I can and may, indeed must, ultimately be accountable. For me, that’s the way to keep self-respect and self-esteem high and to keep going against the grain, because you’re sure you’re on the right track.”
For King Willem-Alexander, faith is a private matter. Because he wants to be king to everyone, he says little about his faith in public. Still, he occasionally hints that the Christian faith is indeed important to him.

Just before Prince Willem-Alexander married Máxima, he wrote a letter in preparation. He could no longer live without faith, pastor Carel ter Linde quotes him as saying in the wedding service. “It gives me something to hold on to in difficult times and in difficult decisions. It also gives me something to which I can and may, indeed must, ultimately be accountable. For me, that’s the way to keep self-respect and self-esteem high and to keep going against the grain, because you’re sure you’re on the right track.”

Creed
A few years earlier – on March 23, 1997 – Willem-Alexander made a public profession of his faith in the (Dutch Reformed) Kloosterkerk in The Hague. At that time he is almost thirty years old. He is given a verse from Philippians as his confession: ‘And I pray that your love may continue to grow through insight and subtlety, so that you may discern what is important.’ According to the National Information Service, the prince’s confession was “a very personal step that he took with complete conviction” and the culmination of a long “process of learning and searching.” In the same year, he says, “I’m not that ecclesiastical, but I am a firm believer.”

The “Gang of Twelve
We go back a little further in time. Willem-Alexander’s process of “learning and searching” in fact begins with a special request to the Rev. Carel ter Linde. At the age of 24 the prince, together with a number of friends, asked the minister if he would teach them about the Bible. The group grew into the “Gang of Twelve” and met faithfully for many years. In the first six years, stories from the Old and New Testaments are covered almost exclusively. Then the group also discusses the differences with other world religions, such as Islam and Judaism.

Christmas Speeches
The king also shows something of his conviction in the Christmas speeches. In the 2014 Christmas speech, he refers to the song “Silent Night, Holy Night” as “a song of hope and light that can give people courage, even in times of worry or sorrow.” A year later, he quotes the apostle Paul to emphasize that freedom is a calling. Last Christmas, the king pointed to the need for connection, citing Erasmus as an example, “a deeply religious man with a critical mind and a sharp pen.”

Power from above
The king is “absolutely religious,” confirms Jeroen Snel, royalty expert and host of the program Blauw Bloed. “Willem Alexander, for example, had conversations with the vicars who baptized his children. Faith was also discussed there. In the sermon that preceded that baptism, these conversations were cited.” Another moment when Jeroen saw Willem-Alexander’s faith reflected was at the swearing in ceremony in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. “Full of conviction he spoke, ‘So truly help me God Almighty’. He then raised his two fingers in the air and looked up, like ‘I expect my strength from above’. I thought it was very beautiful what he showed with that.”