(YouTube/Screenshot)

Nederlands + English

Een passagier werd bedreigd met arrestatie omdat zij probeerde de steward te fotograferen die herhaaldelijk aankondigde dat het vliegtuig ging landen in Palestina.

Door World Israel News

Passagiers op een Ryanair-vlucht van Italië naar Tel Aviv waren geschokt nadat een steward herhaaldelijk hun eindbestemming als Palestina beschreef.

Israëliërs op de vlucht vertelden Channel 14 News dat een steward meerdere keren had gezegd dat ze op weg waren naar Palestina, zowel in het Italiaans als in het Engels.

Ongeveer een half uur voordat het vliegtuig zou landen op Ben Gurion Airport in Israël, kondigde de stewards via de intercom aan dat het vliegtuig “Palestina naderde”.

Sommige passagiers op de vlucht reageerden op de aankondiging, vertelden ze Channel 14, en vroegen de steward om zichzelf te corrigeren of zich te verontschuldigen.

“We [kochten] geen tickets bij de luchtvaartmaatschappij om ons bezig te houden met antizionistische meningen [van het vluchtpersoneel],” zei een passagier. “Het enige wat we wilden was [een mededeling] dat Tel Aviv in Israël ligt.”

Hun verzoeken werden geweigerd en in plaats daarvan beschuldigde het cabinepersoneel de passagiers ervan dat ze overlast veroorzaakten dat de veiligheid van de vlucht in gevaar bracht, lieten ze weten aan de krant.

Een Italiaanssprekende passagier was verbaasd dat de steward tijdens een gesprek zijn mening nog eens extra benadrukte en volhield dat Tel Aviv niet in de staat Israël ligt, maar in Palestina.

De steward die de mededeling deed droeg geen naamplaatje, waardoor het onmogelijk was hem bij naam te identificeren om later een klacht in te dienen.

Een passagier die een foto probeerde te maken van de steward, kreeg te horen dat ze bij de landing gearresteerd zou worden als zeurt  haar stoel zou opstaan om een duidelijk foto van de spreker te maken, volgens het Channel 14 rapport.

Ryanair, met hoofdkantoor in Dublin, Ierland, weigerde te reageren op meerdere verzoeken om commentaar van Channel 14 over het incident.

“Het is volstrekt onaanvaardbaar dat op een vlucht van Italië naar Tel Aviv, een personeelslid van Ryanair herhaaldelijk zijn eigen politieke ideologie zou uitdragen over de feiten heen, door te verklaren dat de vlucht in kwestie in Palestina landde, in plaats van in Israël,” vertelde Jackie Goodall, uitvoerend directeur van de Ireland Israel Alliance, aan World Israel News.

“De Ireland Israel Alliance is van mening dat een dergelijk standpunt niet het beleid van Ryanair is, en we zullen hen vragen om een onvoorwaardelijke verontschuldigingsverklaring in die zin af te leggen en de medewerker in kwestie aan te spreken,” zei Goodall.

Channel 14 commentator Danny Newman riep Israëli’s op om in de toekomst geen gebruik meer te maken van de luchtvaartmaatschappij, mocht Ryanair weigeren zich te verontschuldigen voor het voorval.

*********************************

ENGLISH

A passenger was threatened with arrest for trying to photograph flight attendant who repeatedly announced that the plane was going to land in Palestine.

By World Israel News

Passengers on a Ryanair flight from Italy to Tel Aviv were shocked after a flight attendant repeatedly described their final destination as Palestine.

Israelis present on the flight told Channel 14 News that a flight attendant had said they were bound for Palestine multiple times, in both Italian and English.

About half an hour before the plane was slated to touch down at Ben Gurion Airport in central Israel, the flight attendant announced over the intercom that the plane was “approaching Palestine.”

Some of the passengers on the flight spoke up about the announcement, they told Channel 14, and asked the attendant to either correct herself or apologize.

“We didn’t [buy tickets] on the airline to deal with anti-Zionist opinions [from flight staff],” a passenger said. “All we wanted was [an announcement] that Tel Aviv is in Israel.”

Their requests were refused, and instead the cabin crew accused the passengers of creating a disturbance that endangered the safety of the flight, they recounted to the outlet.

An Italian-speaking passenger was surprised that the flight attendant doubled-down on their views during a conversation, insisting that Tel Aviv is located not in the State of Israel, but in Palestine.

The flight attendant who made the announcement was not wearing a name tag, making it impossible to identify anyone by name in order to file a complaint at a later time.

One passenger, who tried to take a picture of the attendant, was told that she would be arrested upon landing if she left her seat in order to get a clear image of the speaker, according to the Channel 14 report.

Ryanair, which is headquartered in Dublin, Ireland, refused to respond to multiple requests for comment from Channel 14 regarding the incident.

“It is wholly unacceptable that on a flight from Italy to Tel Aviv, a member of Ryanair staff would repeatedly broadcast their own political ideology over the facts by stating that the flight in question was landing in Palestine, rather than in Israel,” Jackie Goodall, executive director of the Ireland Israel Alliance, told World Israel News.

“The Ireland Israel Alliance believes that such a view is not Ryanair policy, and we will request that they make an unreserved apology statement to this effect and to address the employee in question,” Goodall said.

Channel 14 commentator Danny Newman called on Israelis to avoid using the airline in the future, should Ryanair refuse to apologize for the episode.