President Isaac Herzog levert een televisiebericht aan de natie vanuit zijn kantoor in Jeruzalem, waarin hij oproept tot een compromis over justitiële hervorming, 12 februari 2023. (Haim Zach/GPO)
President Isaac Herzog delivers a televised message to the nation from his office in Jerusalem, calling for compromise on judicial reform, February 12, 2023. (Haim Zach/GPO)

Nederlands + English)

We zijn op een “kruispunt” tussen “een historische crisis of het is een bepalend constitutioneel moment”.

 

Door World Israel News Staff

President Isaac Herzog presenteerde woensdagavond zijn compromisvoorstel, het zogenaamde ‘plan van het volk’, om de plannen van de regering om de rechterlijke macht te hervormen tegen te gaan. Hij riep op tot een ‘constitutioneel moment’ temidden van wat hij een ‘nachtmerrie’ noemde, met eventueel een burgeroorlog tot gevolg.

“Degenen die denken dat een burgeroorlog een grens is die we niet zullen bereiken, missen de signalen”, zei hij in een live televisietoespraak, waarbij hij opmerkte dat hij de afgelopen weken met duizenden Israëli’s had gesproken.

“Ik heb diepgewortelde haat gehoord. Ik heb mensen van alle kanten horen zeggen dat als, God verhoede, er bloed zal vloeien, het hen niet langer zal schokken,’ zei hij.

“Burgeroorlog is een rode lijn. Ik laat het niet gebeuren”, voegde hij eraan toe.

Volgens de president bevindt Israël zich op een “kruispunt” tussen “een historische crisis of een bepalend constitutioneel moment”.

Hij noemde zijn voorstel een ‘gouden pad’ dat de meest uiteenlopende opvattingen met elkaar verbindt.

‘Het is niet het plan van de president. Het is het plan van het volk,’ zei Herzog.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde een geplande vlucht naar Berlijn met vijf uur uit om samen met Simcha Rothman, voorzitter van de commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid en verschillende andere hoge ministers, een debat bij te wonen over het voorstel van de president.

Voordat hij naar Berlijn vertrok, zei Netanyahu dat sommige van de “sleutelclausules” van het compromis de bestaande situatie alleen maar in stand houden en niet het vereiste evenwicht brengen tussen de autoriteiten in Israël.

In het ontwerp wordt voorgesteld dat basiswetten na vier lezingen worden goedgekeurd, en niet na drie, zoals nu het geval is. Bij de eerste drie stemmingen is een kleine meerderheid van 61 Knessetleden vereist, maar bij de vierde lezing is in de meeste gevallen een meerderheid van 80 Knessetleden vereist.

Het voorstel stelt ook dat het Hooggerechtshof niet in staat zal zijn om basiswetten te herzien, en alleen de bevoegdheid zal hebben om gewone wetten te schrappen. Om dit te doen, zal het Hooggerechtshof dit moeten doen met een uitgebreid panel van niet minder dan 11 rechters en met een meerderheid van ten minste 7. Zonder dat zal de wet opnieuw worden beoordeeld door de Knesset.

De commissie voor gerechtelijke benoemingen zou uit 11 leden bestaan, zonder een meerderheid voor de coalitie, die daar slechts vijf prominente vertegenwoordigers zou mogen hebben. De commissie zal bestaan ​​uit de minister van Justitie, twee andere door de regering gekozen ministers, de president van het Hooggerechtshof, twee rechters, drie leden van de Knesset – één uit de coalitie en twee uit de oppositie van verschillende fracties. Minstens vier leden zullen vrouwen zijn en één uit de Arabische sectoren van Israël.

Herzog opende zijn toespraak door te verwijzen naar een gebeurtenis van eerder op de avond toen een terrorist uit Libanon Israël infiltreerde en een explosief plantte dat de ernstige verwonding van een Israëlische burger veroorzaakte bij de Megiddo Junction.

“Onze vijanden erkennen heel goed het primaat van de Israëlische eenheid – en handelen daarnaar”, zei hij.

*********************************************

ENGLISH

We are a “crossroads” between “a historical crisis or a defining constitutional moment.”

By World Israel News

President Isaac Herzog on Wednesday night presented his compromise proposal, the so-called “people’s plan,” to counter the government’s plans to reform the judiciary, calling for a “constitutional moment” amid what he said was a “nightmare” with “civil war looming.”

“Those who think that a civil war is a border we won’t reach, have no clue,” he said in a live television address, noting that he had spoken to thousands of Israelis in recent weeks.

“I’ve heard deep-rooted hatred. I’ve heard people from all sides say that if, God forbid, there’ll be blood in the streets, it will no longer shock them,” he said.

“Civil war is a red line. I will not let it happen,” he added.

According to the president, Israel sits at a “crossroads” between “a historical crisis or a defining constitutional moment.”

He called his proposal a “golden path” which ties together the broadest range of views.

“It’s not the president’s plan. It’s the people’s plan,” Herzog said.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delayed a scheduled flight to Berlin by five hours in order to attend a discussion on the president’s proposal alongside chairman of the Constitution, Law and Justice Committee Simcha Rothman and several other senior ministers.

Before leaving for Berlin, Netanyahu said that some of the compromise’s “key clauses…only perpetuate the existing situation and do not bring the required balance between the authorities in Israel.”

The draft proposes that Basic Laws would be approved after four readings, and not in three as is currently the case. In the first three votes, a slim majority of 61 MKs will be required, but in the fourth reading, a majority of 80 MKs will be required in most cases.

The proposal also states that the Supreme Court will not be able to review Basic Laws, and will only have the power to strike down ordinary laws. In order to do so, the Supreme Court will be required to do so with an expanded panel of no less than 11 judges, and by a majority of at least 7. Without that, the law returns to review by the Knesset.

The Judicial Appointments Committee would comprise 11 members and not include a majority for the coalition, which would have only five prominent representatives there. The committee will include the Justice Minister, two other ministers chosen by the government, the Supreme Court president, two judges, three members of the Knesset – one from the coalition and two from the opposition from different factions. At least four members will be women and one from Israel’s Arab sectors.

Herzog opened his speech by referencing an event from earlier in the evening when a terrorist from Lebanon infiltrated Israel and planted an explosive device that caused the serious injury of an Israeli citizen at the Megiddo Junction.

“Our enemies recognize very well the primacy of Israeli unity – and act accordingly,” he said.