AfghanistanAfghaanse Christen: “We bidden voor elkaar dat de Heer zijn engelen rond ons huis zet.
Afghan Christian: ‘We are Praying for Each Other that the Lord Would put His Angels Around Our House’

Nederlands + English

In een safe house in Kabul heeft Jaiuddin (niet zijn echte naam) zich samen met 12 andere Afghanen verstopt sinds de Taliban bijna drie weken geleden de controle over de stad heeft overgenomen.

Bron: CBN

In een exclusief interview met CBN News vertelden Jaiuddin en de anderen, die deel uitmaken van de zeer kleine christelijke gemeenschap in Afghanistan, ons dat ze geen paspoorten hebben, geen uitreispapieren van de Amerikaanse overheid, en dat ze op dit moment hun hoop om te ontsnappen met elk uur dat voorbij gaat zien afnemen.

“Eén van ons is ’s nachts altijd wakker, loopt altijd rond en bidt, dus als de Taliban bij ons aankloppen, moeten we iedereen waarschuwen,” vertelde Jaiuddin aan CBN News.

Nu de uiterste datum voor evacuatie in Afghanistan er is, wie blijft er achter?

“We hadden veel plannen om samen met andere broeders en zusters het evangelie te verkondigen, maar toen nam de Taliban zo snel de macht over, het ging zo snel”, zegt Sarah, een Afghaanse christelijke leider.

En nu zijn ze gemerkt door de Taliban.

“Elke dag krijg ik een telefoontje, van een privé-nummer, en de persoon – een Taliban-soldaat – waarschuwt me dat als hij me weer ziet, hij me zal onthoofden,” zei een bezorgde Jaiuddin.

Aan de vooravond van de deadline voor de Amerikaanse troepen om Afghanistan te verlaten, zijn Jaiuddin en vele Afghanen en Amerikanen die nog steeds vastzitten doodsbang.

Het Pentagon bereidt zich voor op meer islamitische terreuraanslagen in de aanloop naar de deadline van dinsdag.

“De dreiging is nog steeds reëel, nog steeds actief en in veel gevallen nog steeds specifiek en we nemen het zeer serieus en we zullen het tot het einde toe doen,” zei Pentagon woordvoerder John Kirby.

ISIS lanceerde maandag vijf raketten op de luchthaven van Kabul die werden tegengehouden voordat ze hun doel bereikten.

“Amerikaanse strijdkrachten hebben met succes onze troepenbeschermingsmaatregelen ingezet om die aanval te verijdelen”, zei generaal-majoor Hank Taylor van het leger.

Op zondag was een ISIS-zelfmoordterrorist het doelwit van een Amerikaanse droneaanval. Bij de aanval kwamen ook burgers om het leven. Naar verluidt zouden 10 leden van één gezin zijn omgekomen.

“Wanneer we weten dat we onschuldige levens hebben verloren bij het uitvoeren van onze operaties, zijn we daar transparant over, we onderzoeken dit en ik ga er niet op vooruit lopen,” zei Kirby tijdens de briefing van maandag.

Een voorbode van wat ons te wachten staat na het vertrek van de Amerikaanse troepen, is dat de pas benoemde minister van Onderwijs van de Taliban zegt dat elk leerprogramma dat tegen de Islam ingaat, onmiddellijk zal worden gezuiverd.

De Taliban volgen een zeer strenge en strikte versie van de Islamitische wetgeving die bekend staat als de Sharia, die vaak vrouwen, meisjes en leden van religieuze minderheidsgroepen in groot gevaar brengt.

“Afghanen zijn moslims en zij zullen de islam niet verwaarlozen. Zij hebben zich de afgelopen 43 jaar opgeofferd voor de islam”, aldus Abdul Baqi Haqqani, minister van Onderwijs van de Taliban. “In het onderwijssysteem zal alles wat in strijd is met de islam, worden verwijderd.

Hoewel Jaiuddin zegt dat hij niet bang is om te sterven, vraagt hij de wereld om te bidden voor zijn land.

“We bidden voor elkaar dat de Heer zijn engelen rond ons huis zet voor onze bescherming en veiligheid, zei Jaiuddin. We bidden ook voor vrede voor iedereen in ons land.”

 

***********************************************
ENGLISH:

At a safe house in Kabul, Jaiuddin (not his real name) has been hiding along with 12 other Afghans since the Taliban seized control of the city nearly three weeks ago.

Source: CBN

In an exclusive interview with CBN News, Jaiuddin and the others, who are part of Afghanistan’s very small Christian community, told us they have no passports, no U.S. government-issued exit papers, and right now, see their hopes of escape diminish with each passing hour.

“One of us is always awake during the night, always walking around and praying, so if the Taliban should come and knock on our door, we should alert everyone,” Jaiuddin told CBN News.

As the Afghanistan Evacuation Deadline Looms, Who Will be Left Behind?

“We had many plans for preaching the gospel with other brothers and sisters but then the Taliban took control so quickly, it happened so fast,” said Sarah, an Afghan Christian leader.

And now they’ve been marked by the Taliban.

“Every day I receive a phone call, from a private number, and the person – a Taliban soldier – warns me that if he sees me again, he’ll behead me,” said a concerned Jaiuddin.

On the eve of the deadline for U.S. troops to leave Afghanistan, Jaiuddin and many Afghans and Americans still trapped inside are terrified.

The Pentagon is preparing for more Islamic terror attacks ahead of Tuesday’s deadline.

“The threat stream is still real, it’s still active and in many cases, it’s still specific and we are taking it very seriously and we will right up to the very end,” said Pentagon spokesperson John Kirby

ISIS launched five rockets at the Kabul airport Monday that were stopped before reaching their target.

“U.S. military forces successfully deployed our force protection measures to thwart that attack,” said Army Major General Hank Taylor.

On Sunday, a U.S. drone strike targeted an ISIS suicide bomber. Civilians were also killed in the attack. Reportedly 10 members in a single family were among those who perished.

“When we know that we have caused innocent life to be lost in conduct of our operations, we are transparent about it, we are investigating this and I’m not going to get ahead of it,” said Kirby during Monday’s briefing.

In a foreboding sign of what to expect once American troops leave, the Taliban’s newly appointed minister of education says any curriculum that goes against Islam will be purged immediately.

The Taliban follow a very harsh and strict version of Islamic law known as Sharia, which often puts women, girls, and members of religious minority groups at extreme risk.

“Afghans are Muslims and they will not neglect Islam, they have sacrificed for the last 43 years for Islam,” said Abdul Baqi Haqqani, the Taliban’s minister of education. “In the educational system, wherever there is anything that conflicts with Islam, it will be removed.”

While Jaiuddin says he’s not afraid of dying, he is asking the world to pray for his country.

“We are praying for each other that the Lord would put his angels around our house for our protection and safety, said Jaiuddin. We are also praying for peace for everyone in our country.