Hezbollah-leider Hassan Nasrallah (AP/Hassan Ammar, Dossier)

Nederlands + English

Als de Hezbollah-chef probeert Israëls Karish aardgasveld aan te vallen, dan stelt vice-admiraal (res.) Eliezer Marom, voor hem te informeren dat hij dan een doelwit wordt.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Israëls voormalige marinechef zei woensdag in een radio-interview dat Israël Hezbollah-chef Hassan Nasrallah verschillende keren had kunnen liquideren, maar ervoor koos dat niet te doen.

“Ik wil niet in details treden,” zei vice-admiraal (res.) Eliezer Marom op Galei Yisrael, “maar we hadden in de loop der jaren meer dan één kans om Nasrallah te doden, en we besloten het niet te doen.”

Echter, gezien het feit dat “hij een pistool op tafel heeft gelegd en de Staat Israël en zijn soevereiniteit bedreigt,” vervolgde hij, was hij van mening dat “Israël duidelijk tegen Nasrallah moet zeggen: ‘Als je de gasvelden bedreigt en, God verhoede, een of andere raketaanval of wat dan ook durft uit te voeren, dan zullen we streng reageren… en we zullen jou ook treffen, op het moment dat we daartoe in staat zullen zijn.”

Het hoofd van de in Libanon gevestigde terroristische organisatie “zit niet de hele tijd in zijn bunker,” wees Marom erop. “Er zijn mogelijkheden, en die kunnen operationeel worden als we dat willen.”

Marom sprak in verband met Nasrallahs herhaalde dreigementen om Israël aan te vallen als het begint met het oppompen van aardgas uit het offshore Karish-veld voor de noordkust van het land.

De technische voorbereidingen zijn bijna voltooid, en Jeruzalem heeft verklaard dat niets het zal tegenhouden om zijn recht te verwezenlijken om zijn eigen natuurlijke rijkdommen uit de zee te halen.

Marom, die van 2007-2011 aan het hoofd stond van de Israëlische marine, meende Nasrallah op de hoogte te brengen, dat hij door Israëlische troepen kan worden uitgeschakeld, en hem “tot op zekere hoogte zou ontmoedigen.”

Aan de andere kant antwoordde hij op de vraag of Hezbollah “provocaties” zou kunnen uitvoeren: “Het is moeilijk te weten wat we met Hezbollah kunnen verwachten,” waarbij hij opmerkte dat toen de internationaal erkende landgrens tussen Israël en Libanon begin jaren 2000 werd vastgesteld, de groep een deel van het Israëlische land, de Sheba Farms genaamd, opeiste om het conflict in stand te houden.

Wat betreft de onderhandelingen over de zeegrens tussen beide landen, die naar verluidt in de eindfase verkeren, zei Marom dat hij voorstander is van de ondertekening van een overeenkomst met Beiroet.

Dit ondanks het feit dat Hezbollah officieel deel uitmaakt van de Libanese regering, en Nasrallah vorige week nog duidelijk had gemaakt dat “wij geen deel uitmaken van de onderhandelingen”.

Een akkoord zou Libanon in staat stellen een aardgasveld, Kana genaamd, in de betwiste zone te ontwikkelen.

Israël zal elke aanspraak daarop opgeven, in ruil voor de Libanese erkenning dat Karish volledig binnen de maritieme grenzen van Israël ligt.

Marom zei dat hij er zelfs voor is “om Libanon tijdelijk een deel van het gas uit het Karish-veld te geven, omdat wij geen ruzie willen hebben met het Libanese volk en zij zich midden in een energiecrisis bevinden.”

Het einde van de economische crisis, die zo’n drie lange jaren geleden acuut werd, is nog niet in zicht en de Libanese burgers moeten het doen met slechts enkele uren elektriciteit per dag.

 

 

ENGLISH

If the Hezbollah chief tries to harm Israel’s Karish natural gas field, Vice Admiral (res.) Eliezer Marom suggests telling him that he would now become a target.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Israel’s former naval chief said Wednesday in a radio interview that Israel could have assassinated Hezbollah chief Hassan Nasrallah several times, but chose not to.

“I don’t want to get into details,” Vice Admiral (res.) Eliezer Marom said on Galei Yisrael, “but we had more than one opportunity over the years to get Nasrallah, and we decided not to do it.”

However, considering that “he has put a gun on the table and threatens the State of Israel and its sovereignty,” he continued, he was of the opinion that “Israel needs to say clearly to Nasrallah, ‘If you threaten the gas fields and, God forbid, dare to carry out some missile attack or anything, we will respond severely… and we will hit you, too, the moment that we will be able to.”

The head of the Lebanon-based terrorist organization “is not in his bunker all the time,” Marom pointed out. “There are opportunities, and they can become operational if we so desire.”

Marom was speaking in context of Nasrallah’s repeated threats to attack Israel if it begins pumping natural gas from the offshore Karish field off the country’s northern coast.

The technical preparations are almost complete, and Jerusalem has declared that nothing will stop it from actualizing its right to extract its own natural resources from the sea.

Marom, who headed Israel’s navy from 2007-2011, believed that telling Nasrallah that he could be eliminated by Israeli forces would “discourage him to some extent.”

On the other hand, when asked if Hezbollah could carry out “provocations” he answered, “It’s hard to know what to expect with Hezbollah,” noting that when the internationally recognized land border between Israel and Lebanon was set in the early 2000s, the group claimed a portion of Israeli land called the Sheba Farms in order to maintain the conflict.

Turning to the maritime border negotiations between the two countries that are reportedly in their final stages, Marom said he is in favor of signing an agreement with Beirut.

This is despite the fact that Hezbollah is officially part of the Lebanese government, and as late as last week, Nasrallah had made it clear yet again that “we are not part of the negotiations.”

An agreement would allow Lebanon to develop a natural gas field called Kana that is in the disputed zone.

Israel is reportedly going to give up any claim to it, in exchange for Lebanese recognition that Karish is totally within Israel’s maritime boundaries.

Marom said he is even “in favor of even temporarily giving Lebanon some of the gas from the Karish field, because we have no quarrel with the people of Lebanon and they are in the midst of an energy crisis.”

With no end in sight to an economic crisis that became acute some three long years ago, Lebanese citizens currently make do with having electricity only a few hours a day.