Incoming minister of Housing and Construction Yitzhak Goldknopf at a replacing ceremony
of outgoing minister of Housing Zeev Elkin, at the Housing Ministry in Jerusalem
on January 01, 2023. (Yonatan Sindel/FLASH90)

‘We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen’: minister van Volkshuisvesting dringt aan op uitbreiding van nederzettingen

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Yitzhak Goldknopf beloofde alle burgers, met name gedemobiliseerde soldaten, Torah-geleerden en jonge stellen, in staat te stellen om voor het eerst een huis te kopen.

De nieuwe minister van Huisvesting en Bouw Yitzhak Goldknopf van de ultraorthodoxe partij United Torah Judaism (UTJ) beloofde zondag om het nederzettingenprogramma in Judea en Samaria uit te breiden als een van de oplossingen voor alle sectoren die lijden onder de landelijke huisvestingscrisis.

Tijdens de officiële overdrachtsceremonie van de vertrekkende minister, Ze’ev Elkin, hoofd van de Chassidische factie van UTJ, verzekerde Goldknopf zijn toehoorders dat hij is gekomen om alle burgers gelijkelijk te dienen en “om de vestiging van het land te bevorderen”.

“We zullen onze broeders helpen die in Judea en Samaria wonen, die zich feitelijk houden aan het [gebod om] zich in die streek te vestigen”, zei hij, erop wijzend dat “een deel van de oplossing voor de huisvestingscrisis in deze gebieden wordt gevonden.”

Vorige maand presenteerden de leiders van de Soevereiniteitsbeweging , Nadia Matar en Yehudit Katsover , op een vastgoedconferentie in Eilat, die werd bijgewoond door zo’n 4.000 mensen uit het veld, een kaart van 101 vierkante kilometer in Judea en Samaria, die direct beschikbaar zijn voor de bouw. Dat gebied ligt aan de rand van het centrum van het land waar de meeste mensen willen wonen,. Het bouwen van 25.000 eenheden per jaar, zo bleek uit hun onderzoek, “zou de huisvestingskosten in het centrum met 35-45% verlagen”, zei Nadar op de conferentie.

Goldknopf noemde dat hij specifieke verantwoordelijkheid voelde voor drie groepen.

“We hebben een speciale plicht jegens ontslagen soldaten”, merkte hij op. “Het is onaanvaardbaar dat degenen die hun beste jaren wijden aan de veiligheid van de burgers van Israël, als arme mensen moeten bedelen ​​als ze een thuis willen stichten en donaties nodig hebben om de huur te kunnen betalen.”

Thorageleerden die fulltime studeren, “die het met weinig redden en [gewoon] een dak boven hun hoofd vragen”, waren ook een prioriteit voor de ultraorthodoxe politicus, net als “alle jonge koppels uit alle sectoren – ongeacht religie, ras of vooruitzichten…. We zullen, als God het wil, eraan werken om iedereen te helpen”, zei hij.

De beginnende politicus, 72, werd vóór de verkiezingen van dit jaar door de grote rabbijn van Gur Chasidim gekozen om de Agudat Yisrael-vleugel van UTJ te leiden nadat hij het grootste deel van zijn carrière betrokken was geweest bij de ontwikkeling van kinderen en onderwijs in de haredi-sector.

Hij wekte vorige maand woede op toen hij tijdens een conferentie werd geciteerd dat “er geen huisvestingscrisis is in Israël”, toen de prijzen voor appartementen stegen tot een record van 19% ten opzichte van vorig jaar, naast dat ze de afgelopen paar jaar al gestaag waren gestegen.

Zijn volledige verklaring op de Muni Expo in Tel Aviv over stedelijke innovatie was: “Ik kende het ministerie van Volkshuisvesting niet van tevoren, dus ik wist niet dat er een crisis was op dit gebied. Ik zie dat er gebouwd wordt in het land. We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen… we zullen alles bereiken.”

De aantredende minister maakte zondag van de gelegenheid gebruik om mensen eraan te herinneren dat hij al op de conferentie had gesproken over “jongeren die op parkeerplaatsen en in bergingen wonen” in veel haredi-buurten, “en had gesproken over stellen die in ondergrondse appartementen wonen”, waarmee hij bewees dat hij wist dat er een probleem was.

“Toen ik zei dat ik zonder vooraf gevormde mening in de functie van [minister] zou komen, zei ik: ‘Ik ben niet bekend met de huisvestingscrisis.’ Dat betekende natuurlijk niet dat ‘er geen crisis is’, maar eerder dat ik nieuw ben in deze baan en dus de factoren die de crisis veroorzaakten niet goed genoeg ken. Ik heb goede hoop dat we met Gods hulp, hard werken en gezamenlijke inspanningen tegen het einde van de regeringsperiode allemaal kunnen zeggen: “We zien geen huisvestingscrisis”,’ zei Goldknopf.

*********************************

ENGLISH

‘We will double, triple, quadruple, quintuple’: Housing minister pushes for settlement expansion

By Batya Jerenberg, World Israel News

Yitzhak Goldknopf vowed to enable all citizens, noting especially demobilized soldiers, Torah scholars and young couples, to buy first-time homes.

New Housing and Construction Minister Yitzhak Goldknopf of the ultra-Orthodox United Torah Judaism (UTJ) party vowed Sunday to help expand the settlement program in Judea and Samaria as one of the solutions for all sectors suffering from the country-wide housing crisis.

In the official hand-over ceremony from the outgoing minister, Ze’ev Elkin, to the head of UTJ’s Chasidic faction, Goldknopf assured his audience that he has come to serve all citizens equally, and “to promote the settlement of the land.”

“We will help our brothers who live in Judea and Samaria, who are actually keeping the [commandment of] settling the land,” he said, noting that “part of the solution to the housing crisis is found in these areas.”

Last month, at a real estate conference in Eilat attended by some 4,000 people in the field, Sovereignty Movement heads Nadia Matar and Yehudit Katsover presented a map of 101 square kilometers in Judea and Samaria, at the seam line of the center of the country where most people want to live, that are immediately available for construction. Building 25,000 units there per year, their research showed, “would reduce housing costs in the center by 35-45%,” Nadar said at the conference.

Goldknopf mentioned the specific responsibility he feels regarding three groups.

“We have a special duty to discharged soldiers,” he noted. “It is unacceptable that those who dedicate their best years to the safety of the citizens of Israel, will stand like poor people at the door when they want to establish a home, and need donations to cover the rent.”

Torah scholars who study full time, “who make do with little and [just] ask for a roof over their heads,” were also a priority for the ultra-Orthodox politician, as was “all young couples from all sectors – regardless of religion, race or outlook…. We will God willing work to help everyone,” he said.

The neophyte politician, 72, was chosen by the Grand Rabbi of Gur Chasidim before this year’s elections to head the Agudat Yisrael wing of UTJ after being involved most of his career in child development and education in the haredi sector.

He aroused a furor last month when he was quoted as saying that “there is no housing crisis in Israel” at a conference, when prices for apartments shot up a record 19% over last year, in addition to having risen steadily for the last several years.

His full statement at the Muni Expo in Tel Aviv on urban innovation was, “I did not know the Ministry of Housing beforehand, so I don’t know that there’s a crisis in this area. I see that building is taking place in the country. We will double, triple, quadruple, quintuple… we’ll get to everything.”

The incoming minister took the opportunity Sunday to remind people that already at the conference he had mentioned “young people who live in parking lots and storerooms” in many haredi neighborhoods, “and spoke of couples living in underground apartments,” proving that he knew that there was a problem.

“When I said I was coming into the [minister’s] job without pre-formed opinions, I said ‘I’m not familiar with the housing crisis.’ Of course that didn’t mean that ‘there is no crisis,’ but rather that I’m new to the job and so I don’t understand the factors causing the crisis well enough. I am full of hope that with God’s help, hard work and cooperative efforts, by the end of the government’s term we’ll all be able to say that ‘We don’t see a housing crisis,’” Goldknopf said.