Van links naar rechts: Klaus Schwab, oprichter van World Economic Forum, uniform van W.E.F.-politie
(met dank aan: screenshot, Twitter/W.E.F.. Detainee Poso)

Nederlands + English

Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Daniël 8:5 (HSV)

Door: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz.

Het uitdrukkelijk verklaarde voornemen van het World Economic Forum (W.E.F.) om een ​​”nieuwe wereldorde” te creëren, leek onzinnig, aangezien de organisatie geen militaire middelen heeft om dit plan uit te voeren. Dat veranderde onlangs toen gewapende politieagenten die emblemen droegen waaraan ze te erkennen waren. Zie hielden een conservatieve verslaggever vast die verslag deed van de bijeenkomst in Davos, Zwitserland. Nog vreemder was het ontwerp van het embleem, diat rechtstreeks verwijst naar een profetie in Daniël.

ER WERD GEPROBEERD JOURNALISTEN TE ARRESTEREN.

Jack Posobiec, gastheer van Human Events Daily en medewerker van Turning Point USA, was in Davos om verslag te doen van de lopende W.E.F.-conferentie. Maandag zat hij in een café toen hij werd benaderd door een man die zich identificeerde als een officier in burger en vroeg om hun perskaarten en paspoorten, die ze verstrekten.

Plots legden twee minibusjes vol officieren hun machinepistolen aan, en richtte hun wapens op hem, vertelde hij Breitbart News . Hij werd vervolgens aangehouden en, samen met zijn crew, gedwongen om alle inhoud uit zijn zakken te halen.

Posobiec werd gefouilleerd en een uur vastgehouden. Hij beweert dat de politie hun wapens op hem richtte tijdens de ontmoeting. Zij hadden als verklaring daarvoor dat hij er “verdacht uitzag”.

WIE WAREN DEZE POLITIEMENSEN?

De beelden, die sindsdien viraal zijn gegaan op Twitter, onthulden dat ten minste één van de agenten een embleem droeg met de tekst “World Economic Forum Police” onder het embleem van de Ordedienst.

EEN INCONSISTENTIE IN HET W.E.F.- EMBLEEM

Het politie-embleem van het World Economic Forum op het uniform van de officier toont wat lijkt op een zijaanzicht van twee geiten en een gestileerde ruwe kristalformatie aan de onderkant. Blijkbaar een verwijzing naar de geit op de vlag van het lokale Grisons, of Graubünden, kanton (gouvernementele regio) van Zwitserland waarin Davos is gelegen.

Volgens Reuters was het W.E.F.-beveiligingsembleem gemodelleerd naar het embleem van de regio, dat ook voorkomt op de emblemen van de lokale politie. Alle emblemen van de lokale politie hebben echter historisch gezien een ram met twee horens. Door de jaren heen is de ram op het W.E.F.-embleem in silhouet afgebeeld, met slechts één hoorn.

DANIËLS PROFETIE OVER DE EINDTIJD

De Bijbelsgezinden zullen nota nemen van dit beveiligingsembleem en het verband leggen met Daniëls visioen van een tweehoornige ram die door een eenhoornige geit wordt vernietigd. Veel bijbelgeleerden leggen de ram uit als een metafoor voor Perzië, terwijl de geit een metafoor is voor Griekenland.

Rabbi Daniel Asore legde uit dat het W.E.F.. slechts één tak was van de wereldveroverende ‘geit’, voorspeld door de profeet Daniël.

“Een schaduwwereldregering moet noodzakelijkerwijs groot zijn met veel takken”, legde Rabbi Asore uit. “Het W.E.F. is slechts één tak, zij het de belangrijkste, waarvan het hoofd, Klaus Schwab, ernaar streeft de leider te worden. De andere takken zijn misschien niet formeel verbonden, maar ze opereren allemaal onder dezelfde ideologie met het uiteindelijke doel om de wereld te ontvolken.”

Rabbi Asore merkte op dat sommige regeringen feitelijk omstandigheden creëren die voedseltekorten tot gevolg hebben.

Rabbi Daniel Asor
(met dank aan: screenshot)

“Dat is precies het tegenovergestelde van wat een functionerende regering zou doen”, zei Rabbi Asore. “Waarom zouden ze voedseltekorten creëren, zelfs tekorten aan babyvoeding? Waarom zouden ze abortus steunen? Dit is niet voor het welzijn of het geluk van hun burgers. Het is juist tegen het leven.”

“Dit is het verschil tussen afgoderij en God dienen”, zei Rabbi Asore. “Alles wat het leven verbetert, is God. Alles wat het leven verslechtert, is afgoderij.”

“Natuurlijk hebben ze, zoals elke regering, een politiemacht nodig”, legde Rabbi Asore uit. “Maar ze hoeven niet die van zichzelf te creëren. Dat zou op dit moment te veel conflicten met andere regeringen opleveren. Het is efficiënter voor hen om de bestaande legers en politiediensten op te nemen, om met hen samen te werken.”

“FACTCHECKERS” DOEN MEE

Ondanks de afbeeldingen en de video ‘checkte’ Reuters de bewering dat het W.E.F. een politiemacht had en bestempelde het als ‘vals’. Ondanks het embleem dat de gewapende agenten expliciet identificeerde als politie van het ‘World Economic Forum’.

“Op 24 mei vertelde de politie in het kanton Graubünden, waar Davos zich bevindt, aan Reuters dat het W.E.F.-politieembleem elk jaar opnieuw wordt ontworpen door de eigen hulpdiensten in de regio”, aldus de factcheck. “Dit komt de teamgeest ten goede voor gebruik rond de jaarvergadering”, zei de woordvoerder en voegde eraan toe: “De W.E.F.-organisatie heeft geen eigen politiemacht.”

Het artikel van Reuters stelde zijn lezers gerust dat een dergelijk embleem in voorgaande jaren was uitgegeven, met een link om de emblemen te bekijken. In plaats van gerust te stellen, gaf de site aan dat het W.E.F. al sinds minstens 2004 gewapende politie tot zijn beschikking heeft. Bovendien heeft het W.E.F. toegang tot ‘luchtsteun’.

De W.E.F.-bijeenkomst brengt enkele van ’s werelds rijkste en machtigste mensen naar Davos. De beveiliging is uitgebreid en er zijn soldaten en sluipschutters.

DE AGENDA VAN HET W.E.F 

Het W.E.F. werd in 1971 opgericht door de Duitse ingenieur en econoom Klaus Schwab. De bijeenkomst in Davos brengt zo’n 3.000 betalende leden en geselecteerde deelnemers – waaronder investeerders, bedrijfsleiders, politieke leiders, economen, beroemdheden en journalisten – samen voor maximaal vijf dagen om mondiale problemen te bespreken. Het W.E.F. pleit voor een geglobaliseerde wereld die wordt bestuurd door een zelfgekozen coalitie van multinationale ondernemingen en regeringen. Het verwijst naar deze initiatieven als de “Great Reset” en het “Global Redesign”. Schwab heeft perioden van wereldwijde instabiliteit – zoals de financiële crisis van 2007-2008 en de COVID-19-pandemie – beschreven als “windows of opportunity om programmatische inspanningen te intensiveren.”

COVID is een favoriet onderwerp van Schwab. Hij schreef een boek met de titel  Covid-19: the Great Reset waarin hij de pandemie beschrijft als een zeldzame kans. In zijn boek bedacht Schwab de term ‘Beter terug bouwen’, die president Biden vóór zijn inauguratie had aangenomen als de naam van zijn wetgevend kader. Net als Schwab heeft Biden een lange geschiedenis van openlijk pleiten voor een nieuwe wereldorde achter de rug.

Critici hebben beweerd dat Biden’s “Infrastructure Bill” gaat over het bevorderen van The Great Reset-agenda door het privégebruik van gedecentraliseerde crypto te elimineren om het te vervangen door gecentraliseerde, gevolgde en getraceerde “Central Bank Digital Valuta’s”.

Schwab heeft ook gepleit voor genetische manipulatie. Paus Franciscus is betrokken geweest bij verschillende W.E.F.-evenementen.

 

 

*************************************************

From left to right: Klaus Schwab, founder of World Economic Forum, uniform of WEF police
(courtesy: screenshot, Twitter/WEF Detainee Poso)

ENGLISH:

As I looked on, a he-goat came from the west, passing over the entire earth without touching the ground. The goat had a conspicuous horn on its forehead. Daniel 8:5 (The Israel BibleTM)

Door: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz.

The World Economic Forum’s (WEF) explicitly declared intention to create a “new world order” seemed moot as the organization does not have any military wherewithal to carry out this plan. That recently changed as armed police officers wearing patches identifying them as WEF police detained a conservative reporter covering the gathering in Davos, Switzerland. Even stranger was the patch’s design, which directly references a prophecy in Daniel.

TRYING TO ARREST JOURNALISTS.

Jack Posobiec, a Human Events Daily host and Turning Point USA contributor, was in Davos covering the ongoing WEF conference. On Monday, he was sitting at a cafe when he was approached by a man who identified himself as a “plain clothes” officer and asked for their press passes and passports, which they supplied.

Suddenly two minivans full of officers, donning sub-machine guns, pointed their weapons at him, he told Breitbart news. He was subsequently detained and, along with his crew, forced to remove all contents from his pocket.

Posobiec was frisked and detained for an hour. He claims that the police aimed their weapons at him during the encounter, which they explained by saying he “looked suspicious.”

WHO WERE THESE POLICE?

The footage, which has since gone viral on Twitter, revealed that at least one of the officers was wearing a patch reading “World Economic Forum Police” underneath the patch for the Ordnungsdienst force.

AN INCONSISTENCY IN THE WEF BADGE

The World Economic Forum Police patch on the officer’s uniform features what appears to be a side view of two goats, apparently in reference to the goat on the flag of the local Grisons, or Graubünden, Canton (governmental region) of Switzerland in which Davos is located, and a stylized rough crystal formation at the bottom.

According to Reuters, the WEF security patch was patterned after the region’s emblem, which is also featured on the patches of the local police force. However, all the local police patches have historically featured a ram with two horns. Throughout the years, the ram on the WEF patch is depicted in silhouette, showing a ram with only one horn.

DANIEL’S END-DAYS PROPHESY

The Biblically-minded will take note of the security patch and its connection to Daniel’s vision of a two-horned ram destroyed by a one-horned goat. Many Biblical scholars explain the ram as a metaphor for Persia while the goat is a metaphor for Greece.

Rabbi Daniel Asore explained that the WEF was only one branch of the world-conquering ‘goat’ predicted by the Prophet Daniel.

“A shadow world government must necessarily be large with many branches,” Rabbi Asore explained. “The WEF is only one branch, albeit the most significant, with its head, Klaus Schwab, aspiring to be the leader. The other branches may not be formally connected, but they all operate under the same ideology with the ultimate goal of depopulating the world.”

Rabbi Asore noted that some governments are actually creating circumstances that generate food shortages.

Rabbi Daniel Asor
(courtesy: screenshot)

“That is precisely the opposite of what a functioning government would do,” Rabbi Asore said. “Why would they create food shortages, even shortages of baby food? Why would they support abortion? This is not for the good or the happiness of their citizens. It is precisely against life.”

“This is the difference between idolatry and serving God,” Rabbi Asore said. “Anything that increases life is God. Anything that decreases life is idolatry.”

“Of course, like any government, they need a police force,” Rabbi Asore explained. “But they don’t need to create their own. At this point, that would create too many conflicts with other governments. It is more efficient for them to incorporate the standing armies and police forces, to work with them.”

“FACT-CHECKERS” GET INVOLVED

Despite the images and the video, Reuters “fact-checked” the claim that the WEF had a police force, labeling it as ‘false’.despite the patch explicitly identifying the armed cops as “World Economic Forum” police.

“On May 24, police in the Graubunden canton, where Davos is located, told Reuters that the WEF-police badge is an additional one redesigned every year by the region’s own emergency services,” the fact check stated. “This serves the team spirit for use around the annual meeting,” the spokesperson said, adding: ‘The WEF organization does not have a police force.’”

The Reuters article reassured its readers that such a patch had been issued in previous years, providing a link to view the patches. Rather than reassure, the site indicated that the WEF has had armed police at its disposal since at least 2004. In addition, the WEF has had access to “air support.”

The WEF meeting brings some of the world’s richest and most powerful people to Davos. The security is extensive and has included soldiers and snipers.

THE WEF’S AGENDA

The WEF was founded in 1971 by German engineer and economist Klaus Schwab. The meeting in Davos brings together some 3,000 paying members and selected participants – among which are investors, business leaders, political leaders, economists, celebrities, and journalists – for up to five days to discuss global issues. The WEF advocates for a globalized world managed by a self-selected coalition of multinational corporations, and governments. It refers to these initiatives as the “Great Reset” and the “Global Redesign.” Schwab has described periods of global instability – such as the financial crisis of 2007–2008 and the COVID-19 pandemic – as “windows of opportunity to intensify programmatic efforts.”

COVID is a favorite subject of Schwab. He wrote a book titled  Covid-19: the Great Reset describing the pandemic as a rare opportunity. In his book, Schwab coined the term “Build back better,” which was adopted by President Biden ahead of his inauguration as the name of his legislative framework. Like Schwab, Biden has a long history of openly advocating for new world order.

Critics have claimed that Biden’s “Infrastructure Bill” is about advancing The Great Reset agenda by eliminating the private use of decentralized crypto to replace it with centralized, tracked, and traced “Central Bank Digital Currencies.”

Schwab has also advocated for genetic engineering. Pope Francis has been involved in several WEF events.