De vierde dag Wekenfeest

Feest van de Eerstelingen (Jom Bikkurim)

Bikkurim stamt af van het Hebreeuwse woord: ‘Bekhor’ en betekent: eerstgeborene. Het is van origine een feest in het teken van de eerste schoof aan het begin van de gersteoogst. Het is een dag dat de eersteling / eerstgeborene van de oogst aan de HEER word opgedragen (zie: Leviticus 23:9-14). Het is een dag van dankzegging voor Gods voorziening. Op de dag van Jom Bikkurim verrees Jezus uit de dood, als eersteling van de oogst in Gods reddingsplan uit de dood opgestaan. Jezus wordt in de Bijbel vaker omschreven als de eerste, bijvoorbeeld:

‘De eerstgeborene uit Myriam/Maria’ – Mattheüs 1:23-25
‘De eerste zoon van God de Vader’ – Hebreeën 1:6
‘De eerstgeborene van elke creatie’ – Colossenzen 1:15 / Openbaring 3:14
‘De eerste opgestaan uit de dood’ – Openbaring 1:5 / 1 Korinthe 15:20,23
‘De eerste (en belangrijkste) van velen’ – Romeinen 8:29
‘Jezus is in alles de eerste’ – Colossenzen 1:18

BIJBELTEKST:

Leviticus 23:9-14 (HSV)

De HEERE sprak tot Mozes:

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden,

13 met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn.

14 U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.