Wereldwijde voorbede op 21 & 22 maart voor Israël

En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: Laat toch niet na voor ins te roepen tot de Heere, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen.’

1 Sam 7:8 (HSV)

Het fundament van de staat van Israël is aan het schudden. Ondanks vijf nationale verkiezingen is er in Israël geen stabiele regering tot stand gekomen. Na de laatste verkiezingen werd met een duidelijke meerderheid een rechtse, religieuze regering gevormd.

Maar de oppositie weigert dit te accepteren. Bijna alle sectoren van de samenleving worden getroffen door de volksopstand die plaatsvindt, waaronder nu ook het leger. In de woorden van de stafchef van Israël, Herzi Halevi, als dit zo doorgaat kan dit het begin van het einde van de staat betekenen.

Terwijl de politie in Israël gewoonlijk hard optreedt tegen rechtse demonstraties en kolonisten, staat zij nu in veel gevallen de linkse protesten toe die, tegen de regering, wegen en dergelijke afsluiten.[1] Het is niet overdreven om te zeggen dat Israël momenteel letterlijk op zijn grondvesten wordt geschud. En de situatie wordt met de dag erger.

Tegelijkertijd is het belangrijk te weten dat, hoewel de media een ander beeld schetsen, uit een recente opiniepeiling blijkt dat een grote meerderheid van de Israëli’s de door de nieuwe regering voorgestelde gerechtelijke hervormingen feitelijk steunt.[2]

De kern van het conflict is de geestelijke strijd tussen de seculiere en de religieuze visie op de staat. Moet Israël een staat zijn zoals alle andere naties, of heeft God een andere roeping voor Israël? Is de moderne staat Israël slechts een menselijke constructie of maakt hij deel uit van Gods verlossingsplan voor de wereld?

Israëls eerste premier David Ben Gurion was nooit in staat de tegengestelde visies van de seculiere en de religieuze sectoren op Israël met elkaar te verzoenen en gaf uiteindelijk het idee op om een grondwet of handvest voor Israël op te stellen.

Bij gebrek aan een grondwet nam hij genoegen met het besluit dat de staat Israël zou worden gegrondvest op de algemene beginselen van de mensenrechten van de VN.

De zelfgekozen rechters in het Hooggerechtshof van Israël hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om hun linkse interpretatie van de “heilige” mensenrechten van de VN op te leggen aan de gekozen regering van Israël. Zij doen dit in de eerste plaats om te voorkomen dat de religieuze sector de Israëlische politiek zou kunnen beïnvloeden. Deze situatie is noch democratisch noch op Gods wet gebaseerd.

De oppositie heeft tot nu toe elke poging van de regeringscoalitie om gesprekken te voeren over hervorming van het huidige ondemocratische systeem geweigerd. Premier Netanyahu verklaarde onlangs: ‘Wij blijven ons inspannen om tot een akkoord te komen (over de justitiële hervormingen).’

Helaas zijn al deze inspanningen tot nu toe beantwoord met een algemene weigering van de oppositie en pogingen van hen om het land in anarchie te storten. De kwestie is niet de justitiële hervorming, het doel is hier om een democratisch gekozen regering omver te werpen.[3]

Tweeduizend jaar geleden verloor het Joodse volk het land door ongegronde haat tegen elkaar, vooral tegen hun broeder Jesjoea, zoals hij zei: ‘Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.‘ (Joh 15:25 HSV) Deze keer moeten we bidden dat de onderlinge haat anders zal eindigen!

Het is tijd om op de bres te staan en te vasten en te bidden voor Israël.

Naast het ernstige nationale interne conflict dat plaatsvindt, wordt Israël ook opgeschrikt door een nieuwe golf van moorddadige, islamitische, jihadistische terreur, die begon vlak nadat president Joe Biden in het Witte Huis aantrad. Voeg aan dat alles de groeiende dreiging vanuit Iran, dat over een nucleair arsenaal beschikt, om het doel Israël te vernietigen van de mullahs daar, te verwezenlijken.
Als we ooit in de bres moeten springen en bidden voor Israël, dan is het nu.

Wij sluiten ons daarom aan bij de internationale oproep om te vasten en te bidden voor Israël vanaf zonsondergang op 21 maart tot zonsondergang op 22 maart 2023. Gebedsnetwerken en voorbidders op alle continenten van de wereld nemen deel aan deze oproep om op 22 maart te vasten en te bidden voor Israël.

De avond van 22 maart is Rosh Chodesh (nieuwe maan) de eerste Nisan, en tevens het begin van de Ramadan dit jaar. Nisan is de maand van de verlossing en het begin van het spirituele jaar in Israël. Ramadan is de vastenmaand voor moslims, met zijn jaarlijkse vernieuwing van de islamitische ijver van overheersing en heilige oorlog. Met de huidige onenigheid in Israël, zelfs in het leger, is de geest achter de Islamitische Jihad nu in opmars en ruikt bloed. Dit is een enorme geestelijke strijd.

Als wachters op de muren van Jeruzalem zullen wij bidden en God herinneren aan zijn beloften om Israël te verlossen en te herstellen als een zegen voor de hele wereld. ‘13 En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei: ‘Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb.’
(Gen 28:13-15 HSV)

BID VOOR DE VOLGENDE PUNTEN!

Begin met God te danken en te prijzen dat Hij over Israël waakt en dat Hij al zijn beloften aan Israël zal vervullen! ‘6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, 7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de naties, 8 om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Hallelujah!’
Ps. 149:6-9 (HSV)Herinner God aan Zijn belofte om Jeruzalem te grondvesten als een lofzang op heel de aarde!
‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.  Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. 7 Ja geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.’
Isa 62:6-7 (HSV)

Bid en proclameer dat de plannen van hen die geweld en opstand aanwakkeren, zullen mislukken en terugkaatsen. ‘Beraam een plan – het zal verijdelt worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons.’
Jesaja. 8:10 (HSV)

Bid dat alle leugens worden ontmaskerd, en dat de mensen de plannen van rebellie verwerpen!
11 En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer…..13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
Efeze 5:11, 13 (HSV)

Bid dat de Heer de nieuwe regering in Israël zal beschermen om standvastig te blijven en dat Hij alle ministers en vooral premier Netanyahu zal zegenen met nederigheid, wijsheid en durf om Zijn wil te doen, vooral tijdens de Ramadan!
Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.
Spreuken 21:1 (HSV)

Bid voor kracht over de leiders in Israëls regering om de druk van de naties te weerstaan!
13 Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. 14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ik help u, spreekt de Heere, uw verlosser is de Heilige van Israel.’
Jesaja 41:13-14 (HSV)

Bid dat God alle grenzen van het Land zal beschermen!
12 Jeruzalem, roem de Heere, Sion, loof uw God. 13 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden. 14 Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.’
Psalm 147:12-14 (HSV)

Bid dat de demonische machten achter de islam gebonden worden tijdens de Ramadan! ‘En David zei: ‘O Heere, maak de raad van Achitofel toch tot dwaasheid.

2 Sam 15:31 (HSV)

Bid voor een uitstorting van de Geest van genade en smeking over Israël die de weg zal bereiden voor de Vredevorst!
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals met bitter klaagt over een eerstgeborene. 11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. 12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk…..
Zacharia 12:10-12 (HSV)

God zegene u als wachters op de muren van Jeruzalem!

Lars & Harriet Enarson (Jeruzalem)
&
Jack & Inge van der Tang.
(Den Haag)

Meer informatie: https://pillaroffire.nl/