Chabad Kinus 2022. (screenshot/MuliBerger)

Nederlands + Englsh

Drie dagen van workshops, speciale evenementen en persoonlijke ontmoetingen op de jaarlijkse Internationale Conferentie van Chabad-Lubavitch Emissaries.

Door Yaakov Ort, Chabad.org via JNS.org

Aangekomen in New York vanuit alle hoeken van de aarde in een Hakhel-jaar gewijd aan grote en kleine bijeenkomsten, 6.500 Chabad-Lubavitch-Emissaries (shluchim), en hun gasten uit alle 50 staten en meer dan 100 landen en gebieden over de hele wereld zijn deze week verzonken in workshops, speciale evenementen en persoonlijke ontmoetingen op de jaarlijkse Internationale Conferentie van Chabad-Lubavitch Emissaries.

De term “Hakhel” verwijst naar het Bijbelse gebod voor alle Israëlitische mannen, vrouwen en kinderen om eens in de zeven jaar bijeen te komen en te luisteren naar de lezing van de Thora door de koning van Israël.

Na een afwezigheid van twee jaar, voor velen als gevolg van de coronavirus pandemie, biedt het bijna een week durende evenement de meeste van de 5.646 rabbijnen van Chabad de gelegenheid vrienden en collega’s te ontmoeten die zij al jaren niet meer hebben gezien.

Chabad of Lubavitch is een van de grootste chassidische bewegingen ter wereld. Deze werd gesticht in 1775. Het woord Chabad is een acroniem voor de woorden chochma, biena en da’at. De hoofdstroming van Chabad is Lubavitch, die vaak wordt aangeduid met de naam Chabad-Lubavitch.
Oprichter: Rabbi Shneur Zalman of Liadi, Opgericht: 1775, Grootvorstendom Litouwen Belangrijke persoon: Menachem Mendel Schneerson (Wikipedia ICNN)

Zij verwelkomen honderden jonge rabbijnen die zich het afgelopen jaar bij hun gelederen hebben aangesloten, waaronder die van de 120 Chabads die de afgelopen 12 maanden zijn opgericht, gemiddeld één per drie dagen.

Volgens het onderzoek, van het Pew Research Center, onder Joodse Amerikanen in 2020, houden twee op de vijf Joodse volwassenen (38% of 2,2 miljoen mensen) zich elk jaar bezig met Chabad, een aantal dat al tientallen jaren jaarlijks toeneemt.

In 2021 bleek uit een onderzoek onder synagogen in Amerika dat het aantal Chabad-gemeenten sinds 2001 met 199% is toegenomen en dat zij thans het grootste netwerk van synagogen vormen.

Tijdens de COVID pandemie lanceerden Chabad-Lubavitch Centra in de Verenigde Staten meer dan 100 miljoen dollar aan kapitaalcampagnes, waarbij honderden nieuwe centra werden opgericht en bestaande centra uitgebreid of gerenoveerd werden.

Deze snelle groei heeft de Emissaries (afgevaardigden) talloze kansen en uitdagingen geboden, en zij zullen hun ervaringen en strategieën met elkaar delen in workshops, bijeenkomsten en een-op-een gesprekken.

Studie, gebed en workshops van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

Drie dagen van Torastudie, gebed en workshops van ’s ochtends tot ’s avonds zullen worden gehouden in verschillende talen, waaronder Engels, Hebreeuws, Frans, Spaans, Russisch en Jiddisch, en zullen gericht zijn op onderwijs, leerprogramma’s voor volwassenen, het creëren van eenheid in een omgeving die steeds meer verdeeldheid zaait, en het begeleiden van mensen in tijden van crisis.

Er zijn speciale cursussen voor campusrabbijnen en rabbijnen die jonge volwassenen en tieners bedienen, in snelgroeiende gebieden in Chabad.

De conferentie van dit jaar heeft een extra betekenis omdat Joodse gemeenschappen wereldwijd het jaar van Hakhel vieren, een tijd om de Joodse eenheid en het leerproces te bevorderen.

Het hele jaar door organiseren synagogen en Joodse organisaties gemeenschappelijke bijeenkomsten voor mannen, vrouwen en kinderen om het naleven en bestuderen van de Thora aan te moedigen.

Bezinning en verzoeken in de Ohel. (Ohel is een structuur gebouwd rond een Joods graf als teken van bekendheid van de overledene Wikipedia ICNN)

Een centraal punt van hun verblijf in New York is vrijdagochtend, wanneer de deelnemers de Ohel zullen bezoeken, de rustplaats van de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, en zijn schoonvader, de zesde Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

Op de rustplaats wordt een algemene petitie voorgelezen, en de afgezanten brengen talloze persoonlijke brieven en gebeden mee van thuisblijvers die om zegeningen van hogerhand vragen, die zij op de rustplaats van de Rebbe zullen bezorgen.

Op Shabbat zullen de afgevaardigden tijd doorbrengen met bidden en studeren in de wijk Crown Heights in Brooklyn, waar het hoofdkwartier van de Chabad-Lubavitch-beweging is gevestigd.

Zij zullen ook deelnemen aan Farbrengens (informele chassidische bijeenkomsten ICNN), waar zij zullen zingen en Torah-gedachten, suggesties en verhalen zullen delen. a

Op zondagochtend zullen de rabbijnen zich verzamelen voor het Chabad-Lubavitch World Headquarters op 770 Eastern Parkway voor hun jaarlijkse groepsfoto.

Historische Torah voltooiing tijdens banket

Het hoogtepunt van het weekend vol activiteiten is een galadiner op zondagavond voor 6.500 afgevaardigden en gasten, waaronder hoogwaardigheidsbekleders, leiders van gemeenten en leken, en supporters van gemeenschappen over de hele wereld.

Het banket van dit jaar wordt gemarkeerd door een historische ceremonie waarbij 36 Torah-rollen tegelijkertijd zullen worden voltooid. Een plan om de tientallen nieuwe Torah-rollen te schrijven voor gemeenschappen die geleende Torah’s gebruikten en geen eigen Thora hadden, werd op de conferentie van vorig jaar aangekondigd door Rabbi Moshe Kotlarsky, de vice-voorzitter van Merkos L’Inyonei Chinuch – de educatieve tak van Chabad-Lubavitch.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat zoveel Torah’s tegelijkertijd zijn voltooid.

Rabbi David Lau, de Asjkenazische Opperrabbijn van Israël, en Rabbi Sholom Gottlieb van Nikolajev, Oekraïne, zullen de bijeenkomst openen met het voorlezen van Psalmen, gevolgd door een dvar Torah toespraak van Rabbi Avraham Feldman uit Reykjavik, IJsland.

Zeven afgevaardigden zullen dan verslag doen van hun activiteiten gedurende de zeven decennia van de jaren vijftig tot nu.

De afgevaardigden kijken reikhalzend uit naar de thematoespraak van filantroop en zakenman George Rohr, die al tientallen jaren aan de basis ligt van de groei van Chabad, en na het jaarlijkse appèl zal het evenement worden afgesloten met de voltooiing van de Torah-rollen en een uitbundige viering met levendige chassidische dansen.

In de dagen na de conferentie zullen sommige afgevaardigden in New York blijven voor vergaderingen, maar allen zullen uiteindelijk naar huis terugkeren – hetzij naar kleine enclaves, afgelegen locaties of drukke stedelijke centra – met hernieuwde energie en inspiratie om de boodschap van de Rebbe over de schoonheid, de vreugde en het belang van Joodse studie en praktijk te verspreiden.

************************************************

 

Chabad Kinus 2022. (screenshot/MuliBerger)

ENGLISH

Three days of workshops, special events and personal encounters at the annual International Conference of Chabad-Lubavitch Emissaries.

By Yaakov Ort, Chabad.org via JNS.org

Arriving in New York from the four corners of the earth in a Hakhel year devoted to gatherings large and small, 6,500 Chabad-Lubavitch emissaries (shluchim), and their guests from all 50 states and more than 100 nations and territories around the world are immersed this week in workshops, special events and personal encounters at the annual International Conference of Chabad-Lubavitch Emissaries.

The term “Hakhel” refers to the biblical commandment for all Israelite men, women and children to assemble and hear the reading of the Torah by the king of Israel once every seven years.

Following a two-year absence for many due to the coronavirus pandemic, the nearly week-long event is giving most of Chabad’s 5,646 rabbis the opportunity to meet with friends and colleagues whom they have not seen for years.

Chabad or Lubavitch is one of the largest Hasidic movements in the world. It was founded in 1775. The word Chabad is an acronym for the words chochmah, biena and da’at. The main Chabad movement is Lubavitch, which is often referred to as Chabad-Lubavitch.
Founder: Rabbi Shneur Zalman of Liadi, Founded: 1775, Grand Principality of Lithuania Key Person: Menachem Mendel Schneerson (Wikipedia ICNN)

They are welcoming hundreds of young rabbis who have joined their ranks over the past year, including those from the 120 Chabads established in the past 12 months, on average one every three days.

According to the 2020 study of Jewish Americans by the Pew Research Center, two-in-five Jewish adults (38% or 2.2 million people) engage with Chabad each year, a number that has been growing annually for decades.

In 2021, a survey of synagogues in America found that the number of Chabad congregations has grown by 199% since 2001 and today they comprise the largest network of synagogues.

During the COVID pandemic, Chabad-Lubavitch centers in the United States launched more than $100 million in capital campaigns, pushing forward with hundreds of new centers and expanding or renovating existing ones.

This rapid growth has presented countless opportunities and challenges for the emissaries, and they will be sharing their experiences and strategies with one another in workshops, meetings and one-on-one consultations.

Study, prayer and workshops from morning to night

Three days of Torah study, prayer and workshops from morning to night will be held in various languages, including English, Hebrew, French, Spanish, Russian and Yiddish, and will focus on education, adult-learning programs, creating unity in an increasingly divisive environment, and counseling people in times of crisis.

There are special tracks for campus rabbis and rabbis serving young adult and teen demographics, fast-growing areas in Chabad.

This year’s conference carries added significance as Jewish communities worldwide celebrate the year of Hakhel, a time to promote Jewish unity and learning.

Throughout the year, synagogues and Jewish organizations are hosting communal gatherings for men, women and children dedicated to encouraging the observance and study of Torah.

Reflection and requests at the Ohel

A focal point of their time in New York will be on Friday morning, when participants will visit the Ohel, the resting place of the Lubavitcher Rebbe—Rabbi Menachem M. Schneerson—and his father-in-law, the sixth Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

A general petition will be read at the resting place, and emissaries will bring with them countless personal letters and prayers from those back home requesting blessings from on high that they will deliver to the Rebbe’s resting place.

On Shabbat, the emissaries will spend time praying and studying in the Crown Heights neighborhood of Brooklyn, where the headquarters of the Chabad-Lubavitch movement is located.

They will also participate in farbrengens (informal Chassidic gatherings), where they will sing and share Torah thoughts, inspiration and stories.

On Sunday morning the rabbis will gather in front of Chabad-Lubavitch World Headquarters at 770 Eastern Parkway for their annual group photo.

Historic Torah completion at banquet

The culmination of the activity-filled weekend is a Sunday-night gala dinner for 6,500 emissaries and guests, including dignitaries, communal and lay leaders, and supporters from communities around the world.

This year’s banquet will be highlighted by a historic ceremony in which 36 Torah scrolls will be completed simultaneously. A plan to write the dozens of new Torah scrolls for communities that were using borrowed Torahs and did not have one of their own was announced at last year’s conference by Rabbi Moshe Kotlarsky, the vice chairman of Merkos L’Inyonei Chinuch—the educational arm of Chabad-Lubavitch.

It is the first time to anyone’s knowledge that so many Torahs have been completed at the same time.

Rabbi David Lau, the Ashkenazi Chief Rabbi of Israel, and Rabbi Sholom Gottlieb of Nikolayev, Ukraine, will open the gathering with the recitation of Psalms followed by a dvar Torah talk from Rabbi Avraham Feldman of Reykjavik, Iceland.

Seven emissaries will then give reports on their activities during the seven decades from the 1950s to the present.

Emissaries are eagerly anticipating the keynote address from philanthropist and businessman George Rohr, who has been at the heart of Chabad’s growth for decades, and following the annual roll call, the event will conclude with the completion of the Torah scrolls and a rousing celebration with spirited Chassidic dancing.

In the days following the conference, some emissaries will remain in New York for meetings, but all will eventually return home—whether to small enclaves, remote locations or teeming metropolitan centers—with renewed energy and inspiration to spread the Rebbe’s message of the beauty, joy and importance of Jewish study and practice.